Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET PLAN RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE ZA PERIOD DO 2020. GODINE: Plan obuhvata osam strateških ciljeva i odgovarajuće mere u okviru njih


Vlada Republike Srbije je, na sednici 24. novembra 2017. godine, donela Zaključak kojim se usvaja Plan razvoja carinske službe za period 2017-2020. godine.

Pravni osnov za donošenje ovog Zaključka je član 45. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014).

Plan razvoja carinske službe za period 2017-2020. godine je kao elemenat strateškog planiranja Uprave carina i Ministarstva finansija u celini prepoznat kao dokument koji je bilo neophodno doneti u skladu sa preporukama koje je Evropska komisija iznela Godišnjim izveštaj EK o napretku RS za 2015. i 2016. godinu. On je takođe sadržan u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU i Pregovaračkoj poziciji RS za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije EU za Poglavlje 29 "Carinska unija.

Plan razvoja carinske službe za period 2017 – 2020 sadrži: uvod, ključne izjave, strateški kontekst, standarde poslovanja, strateške ciljeve, mere za realizaciju ciljeva, implementaciju i završne odredbe.

Plan razvoja carinske službe obuhvata osam strateških ciljeva i odgovarajuće mere u okviru njih. Strateški ciljevi i mere će biti dalje razrađeni kroz konkretne aktivnosti Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za period 2017-2020. Akcionim planom će biti određene organizacione jedinice i službenici/rukovodioci odgovorni za realizaciju aktivnosti, indikatori za praćenje realizacije aktivnosti, odnosno procenu uspešnosti realizacije Plana, kao i rokovi i procenjeni troškovi za realizaciju navedenih aktivnosti. Utvrđene mere i aktivnosti će se redovno pratiti i ocenjivati. UC će podnositi Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog Plana na Godišnjem nivou.

Planom razvoja carinske službe je predviđeno da će Akcioni plan za njegovo sprovođenje biti donet u roku od tri meseca od dana usvajanja.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 24.11.2017.