Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O DOSTAVLJANJU PODATAKA O PROCENAMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJE SU PREDMET HIPOTEKE I O KREDITIMA OBEZBEĐENIM HIPOTEKOM: Propis je na snazi od 21. novembra 2015. godine. Odluka obavezuje banke da dostavljaju podatke za novoodobrene kredite koji su obezbeđeni hipotekom. U pogledu kredita koji su ranije odobreni, Odluka ne propisuje obavezu vršenja nove procene vrednosti nepokretnosti ni bankama ni korisnicima hipotekarnih kredita


Narodna banka Srbije je 12. novembra 2015. godine donela Odluku o dostavljanju podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom("Sl. glasnik RS", br. 93/2015 - dalje: Odluka), koja je stupila na snagu 21. novembra 2015. godine. U skladu sa Odlukom, banke imaju obavezu da, u mesečnoj dinamici, dostavljaju Narodnoj banci Srbije podatke o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom.

Na osnovu dostavljenih podataka, Narodna banka Srbije će formirati bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja kredita, čime će se dati podrška unapređenju procena vrednosti tih nepokretnosti. Takođe, razvoj ove baze podataka obezbediće dodatni mehanizam za praćenje kreditnog rizika u bankarskom sistemu.

Sprovođenje Odluke neće proizvesti dodatne troškove za postojeće korisnike hipotekarnih kredita, s obzirom na to da ona obavezuje banke da dostavljaju podatke za novoodobrene kredite koji su obezbeđeni hipotekom. U pogledu kredita koji su ranije odobreni, Odluka ne propisuje obavezu vršenja nove procene vrednosti nepokretnosti ni bankama ni korisnicima hipotekarnih kredita. Dakle, Odluka ne proizvodi dodatne troškove za postojeće korisnike hipotekarnih kredita.

Banke već duži niz godina imaju obavezu da redovno prate tržišnu vrednost nepokretnosti koje su predmet obezbeđenja potraživanja banke, u skladu sa međunarodnom praksom, a radi adekvatnog i efikasnog upravljanja kreditnim rizikom kome je banka izložena u svom poslovanju, navodi se u saopštenju NBS.

Ta obaveza banke je regulisana Odlukom o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke("Sl. glasnik RS", br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015 i 38/2015). Ovom Odlukom je propisano da se adekvatnim sredstvom obezbeđenja potraživanja banke smatra hipoteka na nepokretnosti pod uslovom da, između ostalog, banka redovno prati vrednost nepokretnosti i njenu tržišnu vrednost utvrđuje najmanje jednom u tri godine, kao i češće, ako su osetnije promenjeni uslovi na tržištu ovih nepokretnosti ili je fizičko stanje te nepokretnosti promenjeno. Uslov iz ove Odluke ispunjava se i prilaganjem rešenja o porezu na imovinu za tekuću godinu, koje se smatra dokumentom koji sadrži procenu vrednosti određene nepokretnosti na koju je stavljena hipoteka. To znači da ni primena ove Odluke ne mora da proizvede dodatne troškove za postojeće korisnike hipotekarnih kredita, jer se uslov iz Odluke ispunjava i prilaganjem rešenja o porezu na imovinu za tekuću godinu.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 25.11.2015.
Naslov: Redakcija