Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" traži brisanje odredaba o štrajku, koje su u suprotnosti sa ratifikovanim konvencijama MOR-a, Ustavom RS, te Zakonom o štrajku


Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" (GSPRS Nezavisnost) poslao je zahtev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, te poslaničkim grupama za brisanje odredbi o štrajku u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

- Potrebno je istaći da smo, kao GSPRS Nezavisnost, učestvovali u izradi izmena i dopuna navedenih zakona, ali nismo bili upoznati sa konačnom verzijom istih, što je uobičajena praksa kada je reč o propisima u oblasti obrazovanja i vaspitanja - navodi se u saopštenju

U predlozima oba zakona je na identičan način regulisano pitanje prava zaposlenih na štrajk, što je, po uverenju sindikata, u suprotnosti sa ratifikovanim konvencijama MOR-a i pozitivnim propisima u Republici Srbiji, kao što su važeći Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i Zakon o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 103/2012 - odluka US), koji su do sada regulisali ovo pitanje.

Smatraju da je važno istaći da je u proceduri donošenje novog Zakona o štrajku i da su svi sindikati predložili da se institut minimuma procesa rada isključivo uređuje u okviru Kolektivnog ugovora, osim za 5 delatnosti od javnog interesa, što je i preporuka MOR-a.

- Prihvatanjem predloženih odredbi minimuma procesa rada u delatnostima prosvete, obezvredio bi se instrument štrajka kao osnovni vid sindikalne borbe zaposlenih za ostvarivanje svojih prava, zato što bi štrajk, po našem dubokom uverenju, na ovaj način praktično bio ukinut - precizira se u saopštenju.

Iz navedenih razloga je Izvršni odbor GSPRS Nezavisnost doneo odluku da se za mišljenje i pomoć obrati MOR-u, Internacionali obrazovanja i Savetu Evrope u cilju dobijanja mišljenja o usklađenosti navedenih predloga minimuma procesa rada sa evropskim standardima i donetim rezolucijama MOR-a.

Imajući navedeno u vidu, predlažu da se sporne odredbe o štrajku izbrišu iz zakona i to u sledećim članovima:

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

VIII ŠTRAJK ZAPOSLENIH

Član 78

Zaposleni u školi ostvaruju pravo na štrajk u skladu sa Zakonom, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje štrajk.

Štrajkački odbor i zaposleni koji učestvuju u štrajku dužni su da štrajk organizuju i vode na način kojim se ne ugrožava bezbednost zaposlenih i učenika, imovine i omogućava nastavak rada po okončanju štrajka.

Član 79

Nastavnici, odnosno stručni saradnici u školi ostvaruju pravo na štrajk, pod uslovom da obezbede minimum procesa rada škole, u ostvarivanju prava građana od opšteg interesa u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Minimum procesa rada za nastavnika je izvođenje nastave u trajanju od 30 minuta po času u okviru dnevnog rasporeda i obavljanje ispita, a za stručnog saradnika 20 časova rada nedeljno.

Ako nastavnici, odnosno stručni saradnici škole učestvuju u štrajku ne obezbeđujući minimum procesa rada iz stava 2. ovog člana, direktor škole pokreće disciplinski postupak.

Nastavniku, odnosno stručnom saradniku za povredu obaveze iz stava 2. ovog člana izriče se mera prestanka radnog odnosa.

Direktor škole za vreme štrajka organizovanog protivno odredbi stava 2. ovog člana, dužan je da obezbedi ostvarivanje nastave i obavljanje ispita dok traje štrajk.

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

IX ŠTRAJK ZAPOSLENIH

Član 91

Zaposleni u školi ostvaruju pravo na štrajk u skladu sa Zakonom, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje štrajk.

Štrajkački odbor i zaposleni koji učestvuju u štrajku dužni su da štrajk organizuju i vode na način kojim se ne ugrožava bezbednost učenika i zaposlenih i imovine i omogućava nastavak rada po okončanju štrajka.

Član 92

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ostvaruju pravo na štrajk pod uslovom da obezbede minimum procesa rada škole, u ostvarivanju prava građana od opšteg interesa u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Minimum procesa rada za nastavnika je izvođenje nastave u trajanju od 30, odnosno 40 minuta po času u okviru dnevnog rasporeda i obavljanje ispita, a za stručnog saradnika, odnosno vaspitača - 20 časova rada nedeljno.

Ako nastavnik, vaspitač i stručni saradnik učestvuju u štrajku ne obezbeđujući minimum procesa rada iz stava 2. ovog člana, direktor škole pokreće disciplinski postupak.

Nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, za povredu obaveze iz stava 2. ovog člana, izriče se mera prestanka radnog odnosa.

Direktor škole je dužan da za vreme štrajka organizovanog protivno odredbi stava 2. ovog člana, obezbedi ostvarivanje nastave ili obavljanje ispita, odnosno dežurstvo vaspitača dok traje štrajk.

Izvor: Vebsajt Sindikat Nezavisnost, 20.10.2017.
Naslov: Redakcija