Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Usvojeni zaključci za dodatno unapređenje izbornog procesa


Vlada Republike Srbije usvojila je deset novih zaključaka Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji.

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave se nalaže da uvede posebnu stranicu na internet prezentaciji na kojoj će biti dostupne sve informacije o biračkom spisku, pre svega njegovo ažuriranje, izmena podataka u biračkom spisku, kao i način unosa izmena u biračkom spisku.

Takođe, biće dostupne i informacije o kontakt osobama, telefonima i elektronskim adresama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zaduženim za Jedinstveni birački spisak.

Sve ovo se radi u cilju dodatnog upoznavanja građana o njihovim pravima o glasanju prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu, kao i načinu kako građani mogu da provere da li su podaci u Jedinstvenom biračkom spisku tačni.

Usvojen je i Zaključak kojim se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nalaže da preko Upravne inspekcije vrši nadziranje nad ažuriranjem biračkog spiska, uključujući i mere vanrednog nadzora.

Od istog ministarstva se traži da organizuje obuku ovlašćenih matičara i zamenika matičara zaduženih da svaki podatak koji utiče na potpunost, tačnost i blagovremenost vođenja biračkog spiska dostavi organu koji je nadležan za donošenje rešenja na kome se zasnivaju promene u biračkom spisku.

Takođe, naloženo je da se izvrši obuka ovlašćenih lica za vođenje, odnosno ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska, kao i da resorno ministarstvo izradi priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 99/2011) za potrebe ovlašćenih lica za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska.

Usvojen je i Zaključak kojim se preporučuje Republičkoj izbornoj komisiji da Uputstvom o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredio javni uvid u zapisnike o radu biračkih odbora.

Među preporukama Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, a koje je Vlada Republike Srbije usvojila, nalazi se i preporuka Republičkoj izbornoj komisiji da do raspisivanja izbora za narodne poslanike organizuje obuku svih potencijalnih članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu, a u vezi sa poslovima koje u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon) obavljaju birački odbori.

Takođe je usvojeno da se preporuči Republičkoj izbornoj komisiji da Uputstvom o sprovođenju izbora za narodne poslanike propiše odredbe kojima bi se bliže uredilo praćenje rada organa za sprovođenje izbora od strane domaćih i stranih posmatrača, kao i odredbe koje bi se odnosile na omogućavanje građanima da po zahtevu obave uvid u izvod iz biračkog spiska nakon glasanja.

Izvor: Vebsajt Vlade RS, 26.09.2019.
Naslov: Redakcija