Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Rok za dodelu sredstava nevladinim organizacijama produžen do 10. septembra 2015. godine


Sekretarijat za privredu Grada Beograda produžio je rok za javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu finansijskih sredstava - dotacija dobrovoljnim i nevladinim nedobitnim organizacijama za sufinansiranje programa organizacije kongresa i manifestacija u Beogradu u 2015. godini.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je do 10. septembra 2015. godine, do 15 časova.

Pravo na dodelu bespovratnih finansijskih sredstava imaju podnosioci prijave koji su realizovali svoje programe od početka 2015. godine do momenta podnošenja prijave na ovaj konkurs, kao i podnosioci prijava koji će najkasnije od 1. januara do 20. novembra 2015. godine realizovati svoj program u skladu sa ovim uputstvom.

Maksimalni pojedinačni iznos finansijskih sredstava iznosi do 80 odsto ukupnih opravdanih troškova a ne više od 700.000,00 (sedamsto hiljada) dinara sa PDV-om. Dobrovoljne i nevladine nedobitne organizacije koje ispunjavaju uslove mogu ostvariti pravo na dodelu finansijskih sredstava, dotacija u visini do 80 odsto opravdanih troškova, s tim da maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 700.000,00 dinara sa PDV-om po korisniku.

Isplata sredstava će se vršiti po završetku programa i to do 80 odsto od ukupnog iznosa opravdanih troškova programa a ne više od 700.000,00 dinara sa PDV-om nakon dostavljanja konačnog izveštaja o realizovanim aktivnostima i korišćenju sredstava i dokazima o utrošku sredstava (fakture, izvodi banaka, otpremnice, dostavnice i sl). Navedena finansijska sredstva mogu se dodeliti za programe koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene ovim uputstvom.

Sredstva se mogu dodeliti samo za programe čiji je cilj nekomercijalan i ne mogu se koristiti za stvaranje profita. Finansijska sredstva - dotacije će se isplatiti za odobrene troškove po realizaciji projekta i dostavljanja dokaza u skladu sa zakonom i uputstvom. Potrebna doumentacija za podnošenje prijava i ostali uslovi konkursa utvrđeni su uputstvom za podnosioce prijava.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefone: +381-11/7157-384, 7157-381 i 7157-374 ili putem mejla: privreda@beograd.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 26.08.2015.