Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2015. GODINE


ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon)

Budžetski kalendar

Član 31

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(12) 1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije i organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju predlog srednjoročnog i finansijskog plana Ministarstvu;

2) Kalendar budžeta lokalne vlasti:

(2) 1. septembar - direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine;

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

IX USKLAĐIVANJE PENZIJE I NOVČANE NAKNADE

Član 80

Usklađivanje penzije vrši se na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike o kretanju potrošačkih cena za period oktobar prethodne godine - mart tekuće godine, odnosno za period april - septembar tekuće godine, kao i o kretanju bruto domaćeg proizvoda.

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014)

Dodatak za ostvarene rezultate rada

Član 48

Dodatak za ostvarene rezultate rada može da iznosi do 50% osnovne plate nameštenika, a isplaćuje se uz platu za mart, jun, septembar i decembar.

ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA PO OSNOVU NABAVKE LEKOVA I MEDICINSKOG MATERIJALA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 62/2013)

Način i dinamika izmirivanja obaveza

Član 4

Obaveze zdravstvenih ustanova iz člana 1. ovog zakona prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala, Republika Srbija će izvršavati prema veledrogerijama u iznosu utvrđenom u članu 2. ovog zakona u 12 kvartalnih uzastopnih rata, prema sledećoj dinamici:

- u 2015. godini na dan 30. septembar - u visini 1/12 ukupnog iznosa obaveze utvrđene iz člana 2. ovog zakona;

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)

Komentar urednika: Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 29. aprila 2015. godine, a primenjuje se istekom roka od 12 meseci od dana stupanja na snagu, odnosno 30. aprila 2016. godine, osim odredaba kojima se uređuju neregistrovani subjekti i postupanje prema neregistrovanim subjektima propisanih članom 3. tačka 4), članom 4. stav 7, članom 5. stav 3, članom 10. stav 4, članom 11. st. 2. i 3, članom 22. čl. 33. i 34. članom 41. stav 3, članom 44. stav 2. tačka 5) i članom 57, koje se primenjuju istekom roka od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 30. jula 2015. godine, i članom 30. st. 1, 2. i 4, koje se primenjuju istekom roka od pet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 30. septembra 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 26.08.2015.