Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("SL. GLASNIK RS", BR. 88/2014)


I NAČIN PISANJA JAVNOBELEŽNIČKE ISPRAVE

1. Podloga

Član 1

(1) Javnobeležnička isprava sastavlja se na hartiji A4 formata.

(2) Za sastavljanje javnobeležničke isprave koristi se puna bela hartija ("Bankpost" ili neka druga sličnog kvaliteta) podobna da obezbedi trajnost isprave i teksta koji je na njoj ispisan.

(3) Karte, skice, planovi, tehnički crteži, uzorci i slike na koje upućuje javnobeležnička isprava mogu biti sačinjeni na drugačijoj podlozi (hamer, paus, plastificirana hartija i slično), koja je podobna da obezbedi trajnost onog što je na njoj otisnuto.

(4) Ako su karte, skice, planovi, tehnički crteži, uzorci i slike na koje upućuje javnobeležnička isprava veće površine, kada se povezuju jemstvenikom, oni se savijaju u A4 format.

Član 2

Izvornik, otpravak i prepis javnobeležničke isprave pišu se na jednoj stranici.

2. Sredstvo za pisanje

Član 3

(1) Javnobeležnička isprava ispisuje se crnom bojom pomoću štampača, na način kojim se obezbeđuje trajnost i čitkost teksta.

(2) Kada štampač nije dostupan, a razlozi hitnosti nalažu da se neodložno sastavi javnobeležnička isprava, tekst se ispisuje crnim ili plavim mastilom na pisaćoj mašini, hemijskom olovkom, penkalom ili nalivperom.

(3) Svojeručni potpis na javnobeležničkoj ispravi ispisuje se plavim mastilom, hemijskom olovkom, penkalom ili nalivperom.

II OBLIK JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Član 4

(1) Javnobeležnički zapis ispisuje se preko cele stranice, bez proreda, pri čemu pojedini elementi sadržine zapisa moraju biti vidljivo odvojeni.

(2) Margine ne smeju biti manje od dva centimentra.

(3) Ako se javnobeležnički zapis sastoji od više listova, leva margina ne sme biti manja od tri centimetra.

Član 5

(1) U gornjem levom uglu javnobeležničkog zapisa velikim slovima se ispisuje: "JAVNI BELEŽNIK".

(2) Ispod oznake "JAVNI BELEŽNIK" navodi se ime i prezime postupajućeg javnog beležnika.

(3) Ispod imena i prezimena postupajućeg javnog beležnika navodi se grad, odnosno opština za koju je imenovan, a ispod svega toga adresa javnobeležničke kancelarije.

(4) Javni beležnik koji je imenovan za grad koji ima gradske opštine, pored naziva grada, navodi i naziv gradske opštine u kojoj se nalazi njegovo sedište.

(5) Na javnobeležničkom zapisu ne sme stajati memorandum, logotip ni slična oznaka namenjena reklamiranju.

Član 6

(1) U gornjem desnom uglu javnobeležničkog zapisa ispisuje se oznaka javnobeležničkog spisa s poslovnim brojem.

(2) Ako se javnobeležnički zapis sastoji od više listova, oznaka javnobeležničkog spisa s poslovnim brojem mora da stoji u gornjem desnom uglu svake strane.

(3) Ispod oznake javnobeležničkog spisa ispisuje se redni broj stranice.

(4) Strana se označava rednim brojem tako što se malim slovima napiše "Strana", iza toga broj strane ispisan arapskim brojem, a na kraju redni broj strane ispisan slovima u zagradi.

Član 7

(1) Neposredno ispod podataka o javnom beležniku, oznake javnobeležničkog spisa i broja stranice, na sredini reda ispisuje se velikim slovima "JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS".

(2) Ispod naziva "JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS" ispisuju se ostali elementi sadržine javnobeležničkog zapisa propisani zakonom.

Član 8

Pri dnu svake strane ispisuju se, po mogućnosti u jednom redu, lično ime, odnosno naziv svake stranke (ugovornika, zaveštaoca i sl.) i ime i prezime javnog beležnika i ostavlja se dovoljno prostora za svojeručne potpise.

Član 9

(1) Ako je potrebno da se neka reč ili deo teksta precrta, to se čini hemijskom olovkom, penkalom ili nalivperom, tankom linijom tako da precrtani tekst ostane čitljiv.

(2) Za precrtavanje treba koristiti mastilo drugačije boje od one kojom je ispisan tekst javnobeležničkog zapisa.

Član 10

Pravila ovog poslovnika o obliku javnobeležničkog zapisa na odgovarajući način se primenjuju i na druge javnobeležničke isprave.

III UTVRĐIVANJE IDENTITETA UČESNIKA

1. Uvid u službene dokumente

Član 11

(1) Identitet državljanina Republike Srbije može se utvrditi uvidom u ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

(2) Identitet državljanina Republike Srbije koji se nalazi na odsluženju vojnog roka, vojnoj vežbi ili nekoj drugoj vojnoj dužnosti i koji to svojstvo dokazuje javnom ispravom, može se utvrditi i uvidom u vojnu knjižicu.

(3) Identitet državljanina Republike Srbije koji je interno raseljen sa Kosova i Metohije može se utvrditi uvidom u raseljeničku legitimaciju koju izdaje Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.

(4) Identitet stranog državljanina može se utvrditi uvidom u službene dokumente koje izdaju nadležne vlasti Republike Srbije (lična karta za stranca, putna isprava za stranca), kao i uvidom u putnu ispravu ili ličnu ispravu koju izdaje strana država.

(5) Identitet izbeglice može se utvrditi uvidom u izbegličku legitimaciju.

(6) Identitet stranog državljanina koji u Republici Srbiji traži azil, odnosno kome je odobren azil ili kome je pružena privremena zaštita može se utvrditi i uvidom u ličnu kartu za lice koje traži azil, odnosno u ličnu kartu za lice kome je odobren azil ili u ličnu kartu za lice kome je pružena privremena zaštita.

Član 12

Identitet učesnika koji na osnovu javnobeležničkog zapisa otuđuje, gasi, umanjuje ili opterećuje postojeće pravo, stiče ili povećava obavezu, daje jemstvo ili na neki drugi način pogoršava svoju pravnu poziciju ne može se utvrđivati uvidom u isprave čija je važnost istekla.

Član 13

Ako je učesnik promenio lično ime pošto je dobio službeni dokument, to dokazuje javnom ispravom.

Član 14

(1) Ako učesnik podnese biometrijski službeni dokument koji je izdao nadležni organ Republike Srbije, javni beležnik vrši uvid u njegovu sadržinu upotrebom elektronskog čitača.

(2) Javni beležnik je dužan da kopira svaki službeni dokument i svaku drugu ispravu na osnovu koje je utvrdio identitet stranke i da kopiju priloži u javnobeležnički spis.

Član 15

Pravila o utvrđivanju identiteta učesnika uvidom u službene dokumente primenjuju se i na ostale subjekte u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave, ako zakonom ili ovim poslovnikom nije predviđeno drugačije.

2. Saslušanje svedoka identiteta

Član 16

(1) Javni beležnik saslušava svedoka identiteta pojedinačno, bez prisustva učesnika i svedoka koji će docnije svedočiti.

(2) Javni beležnik je dužan da pita svedoka za sve podatke o učesniku koji su mu potrebni za sačinjavanje javnobeležničke isprave (navesti ime i prezime, podaci o mestu i datumu rođenja, prebivalištu i adresi stanovanja).

(3) Da bi sa sigurnošću utvrdio da li svedok poznaje učesnika i da bi isključio mogućnost zamene lica koja se isto zovu i prezivaju, javni beležnik je dužan da pita svedoka i o drugim činjenicama (odakle potiče njegovo poznanstvo sa učesnikom, podaci o članovima porodice učesnika, njegovom zanimanju, društvenim aktivnostima, prijateljima i sl.) i da o tim istim činjenicama nakon saslušanja svedoka ispita i učesnika.

Član 17

(1) Javni beležnik mora da pazi da li je svedok identiteta pouzdano lice koje zavređuje poverenje.

(2) Ako je javnom beležniku lično poznato da je neko lice osuđeno za davanje lažnog iskaza, javni beležnik odbija da to lice sasluša kao svedoka identiteta.

Član 18

(1) U javnobeležnički zapis, posle teksta pravnog posla, javni beležnik unosi napomenu da svedoci svojim potpisima potvrđuju identitet učesnika.

(2) Svedoci identiteta potpisuju se na izvorniku javnobeležničkog zapisa, u delu koji je namenjen za potpisivanje učesnika i subjekata u postupku.

(3) O saslušanju svedoka identiteta učesnika koji na osnovu javnobeležničkog zapisa otuđuje, gasi, umanjuje ili opterećuje postojeće pravo, stiče ili povećava obavezu, daje jemstvo ili na neki drugi način pogoršava svoju pravnu poziciju javni beležnik je dužan da sačini poseban zapisnik i da ga priloži u javnobeležnički spis.

Član 19

Identitet svedoka identiteta ne sme se utvrđivati uvidom u službene dokumente čija je važnost istekla.

3. Napomena o načinu na koji je utvrđen identitet

Član 20

(1) Ako je identitet učesnika utvrđen na osnovu službenog dokumenta, javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpune podatke o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

(2) Ako je identitet učesnika utvrđen na osnovu saslušanja svedoka identiteta, javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je identitet učesnika utvrđen saslušanjem svedoka, ime i prezime svedoka, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta i napomenu o načinu na koji je utvrđen njegov identitet.

(3) U napomeni o načinu na koji je utvrđen identitet svedoka navodi se da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), kao i potpuni podaci o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

4. Nemogućnost dokazivanja identiteta

Član 21

(1) Ako učesnik ne može da dokaže svoj identitet na način predviđen zakonom i ovim poslovnikom, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

(2) Ako nakon uvida u podneti službeni dokument, odnosno saslušanja svedoka identiteta nije stekao uverenje da je učesnik taj za kojeg se izdaje, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

IV TUMAČI I PREVODIOCI

1. Utvrđivanje identiteta tumača

Član 22

(1) Identitet tumača koji nije lično poznat javnom beležniku utvrđuje se uvidom u službene dokumente, na isti način kao i identitet učesnika.

(2) Javnobeležnički zapis sadrži napomenu da je tumač lično poznat javnom beležniku, odnosno da je njegov identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpune podatke o izdavaocu, datumu izdavanja i serijskom broju službenog dokumenta.

2. Utvrđivanje ovlašćenja za tumačenje

Član 23

(1) Ovlašćenje tumača javni beležnik utvrđuje uvidom u rešenje o postavljenju tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica koje donosi ministar nadležan za pravosuđe, odnosno uvidom u evidenciju tumača koja se vodi u ministarstvu nadležnom za pravosuđe.

(2) Javnobeležnički zapis sadrži napomenu o načinu na koji je utvrđeno ovlašćenje tumača.

3. Prevodioci

Član 24

(1) Ako učesnik ne razume jezik koji je u službenoj upotrebi, u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave učestvuje stalni sudski prevodilac.

(2) Pravila koja važe za tumača na odgovarajući način se primenjuju kada se utvrđuje identitet i ovlašćenje stalnog sudskog prevodioca.

4. Posebno pravilo za potpisivanje

Član 25

(1) U javnobeležnički zapis, posle teksta pravnog posla, javni beležnik unosi napomenu da tumač, odnosno prevodilac svojim potpisom potvrđuje da je učesniku verno preneo sadržinu isprave i sve odgovore i objašnjenja javnog beležnika, kao i da je učesnik tu ispravu priznao za svoju.

(2) Tumač, odnosno prevodilac potpisuje se na izvorniku javnobeležničkog zapisa, u delu koji je namenjen za potpisivanje učesnika i drugih subjekata u postupku.

(3) Prilikom potpisivanja na izvorniku javnobeležničke isprave tumač, odnosno prevodilac dužan je da pored potpisa otisne svoj pečat.

V ZAKONSKI ZASTUPNICI

1. Utvrđivanje identiteta

Član 26

Identitet zakonskog zastupnika utvrđuje se na isti način kao i identitet učesnika.

2. Utvrđivanje ovlašćenja za zastupanje

Član 27

(1) Svojstvo zakonskog zastupnika i obim njegovih ovlašćenja utvrđuju se uvidom u javne registre (matične knjige, katastar nepokretnosti i sl.) ili uvidom u podnete javne isprave koje su podobne da dokažu postojanje odnosa sa učesnikom iz kojeg proističe ovlašćenje za zastupanje.

(2) Ovlašćenje roditelja da zastupa svoje maloletno dete može se utvrditi uvidom u izvod iz matične knjige rođenih.

(3) Ovlašćenje roditelja da zastupa svoje punoletno dete može se utvrditi uvidom u pravnosnažnu sudsku odluku o produženju roditeljskog prava.

(4) Ovlašćenje usvojioca da zastupa svog usvojenika može se utvrditi uvidom u odluku kojom je zasnovano usvojenje.

(5) Ovlašćenje staratelja da zastupa štićenika može se utvrditi uvidom u odluku o stavljanju pod starateljstvo.

Član 28

(1) Javni beležnik je dužan da kopira svaku javnu ispravu na osnovu koje je utvrdio da određeno lice ima svojstvo zakonskog zastupnika i da kopiju priloži u javnobeležnički spis.

(2) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrdio uvidom u javni registar, javni beležnik o tome sačinjava overen izvod i prilaže ga u javnobeležnički spis.

(3) Overen izvod sadrži: datum kada je izvršen uvid u javni registar, pismenu konstataciju da se izvod u potpunosti slaže sa odgovarajućim stavkama iz javnog registra, potpis i pečat javnog beležnika.

3. Napomena o načinu na koji je utvrđeno svojstvo zakonskog zastupnika

Član 29

(1) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrđeno uvidom u javnu ispravu, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u javnu ispravu (izvod iz matične knjige rođenih i sl.), potpune podatke o izdavaocu javne isprave, datum izdavanja i službeni broj javne isprave.

(2) Ako je svojstvo zakonskog zastupnika utvrđeno uvidom u javni registar, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u javni registar, datum kada je izvršen uvid u javni registar, a ako javni beležnik nije lično izvršio uvid u javni registar, onda i podatke o licu koje je izvršilo uvid (navesti ime, prezime, adresu prebivališta i njegovo svojstvo).

4. Nemogućnost utvrđivanja svojstva zakonskog zastupnika

Član 30

Ako zakonski zastupnik ne može da dokaže svoje ovlašćenje za zastupanje na način predviđen zakonom i ovim poslovnikom, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

5. Stranka po dužnosti

Član 31

Pravila o utvrđivanju svojstva zakonskog zastupnika na odgovarajući način se primenjuju i na utvrđivanje ovlašćenja izvršioca testamenta, staraoca zaostavštine i drugih stranaka po dužnosti da preduzimaju pravne poslove u svoje ime, ali sa dejstvom na pravni položaj trećeg lica.

VI UČEŠĆE OVLAŠĆENOG LICA ORGANA STARATELJSTVA

1. Utvrđivanje identiteta ovlašćenog lica i ovlašćenja da istupi u ime nadležnog organa starateljstva

Član 32

(1) Kada je za preduzimanje pravnog posla ili druge pravne radnje potrebna saglasnost organa starateljstva, javni beležnik upućuje učesnika, odnosno njegovog zastupnika da nadležnom centru za socijalni rad podnese zahtev za davanje saglasnosti.

(2) Identitet lica koje istupa u ime organa starateljstva utvrđuje se uvidom u službeni dokument (lična karta, pasoš i sl.).

(3) Javni beležnik je dužan da kopira službeni dokument na osnovu kojeg je utvrdio identitet ovlašćenog lica organa starateljstva i da kopiju priloži u javnobeležnički spis.

(4) Ovlašćenje određenog lica da u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave istupi u ime organa starateljstva utvrđuje se uvidom u javnu ispravu koju je izdao nadležni centar za socijalni rad.

(5) Javna isprava mora da sadrži: ime i prezime ovlašćenog lica, napomenu da je to lice organ starateljstva ovlastio za davanje saglasnosti za preduzimanje pravnog posla, odnosno pravne radnje i tačan opis pravnog posla, odnosno pravne radnje o čijem preduzimanju to lice treba da se izjasni.

(6) Javni beležnik je dužan da u javnobeležnički spis priloži original ili kopiju javne isprave na osnovu koje je utvrdio da je određeno lice ovlašćeno da istupi u ime organa starateljstva.

2. Napomena o načinu na koji su utvrđeni identitet ovlašćenog lica i ovlašćenje da istupi u ime nadležnog organa starateljstva

Član 33

(1) Javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je identitet ovlašćenog lica organa starateljstva utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpune podatke o izdavaocu službenog dokumenta, datumu izdavanja i serijskom broju službenog dokumenta.

(2) Javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje određenog lica da istupi u ime organa starateljstva utvrđeno uvidom u odgovarajuću javnu ispravu, potpune podatke o centru za socijalni rad koji je označen kao izdavalac javne isprave, datumu izdavanja i službenom broju javne isprave.

3. Nemogućnost utvrđivanja identiteta i ovlašćenja za istupanje u ime organa starateljstva

Član 34

Ako ovlašćeno lice organa starateljstva ne može da dokaže svoj identitet ili ovlašćenje da istupi u ime organa starateljstva, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju i o tome obaveštava rukovodioca nadležnog centra za socijalni rad.

4. Posebno pravilo za potpisivanje

Član 35

(1) U javnobeležnički zapis, posle teksta pravnog posla, javni beležnik unosi napomenu da je ovlašćeno lice organa starateljstva dalo saglasnost za preduzimanje pravnog posla.

(2) Ovlašćeno lice organa starateljstva potpisuje se na izvorniku javnobeležničkog zapisa, u delu koji je namenjen za potpisivanje učesnika i drugih subjekata u postupku.

VII UČEŠĆE ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA

1. Utvrđivanje identiteta

Član 36

Identitet zastupnika pravnog lica utvrđuje se uvidom u službeni dokument, na isti način kao i identitet učesnika.

2. Utvrđivanje ovlašćenja za zastupanje

Član 37

Svojstvo zastupnika pravnog lica i obim njegovih ovlašćenja utvrđuju se uvidom u javni registar (na primer u Registar privrednih subjekata, Registar udruženja i sl.), odnosno u izvod iz javnog registra ili uvidom u akt o osnivanju, odnosno neki drugi unutrašnji organizacioni akt iz kojeg se vidi koje lice je ovlašćeno da izjavljuje volju pravnog lica.

Član 38

(1) Javni beležnik kopira svaku ispravu na osnovu koje je utvrdio da određeno lice ima svojstvo zastupnika pravnog lica i prilaže kopiju u javnobeležnički spis.

(2) Ako je svojstvo zastupnika pravnog lica utvrdio uvidom u javni registar, javni beležnik sačinjava o tome overen izvod i prilaže ga u javnobeležnički spis.

(3) Overa izvoda sadrži datum kada je izvršen uvid u javni registar, pismenu konstataciju da se izvod u potpunosti slaže sa odgovarajućim stavkama iz javnog registra, potpis i pečat javnog beležnika.

3. Napomena o načinu na koji je utvrđeno svojstvo zastupnika pravnog lica

Član 39

(1) Ako je svojstvo zastupnika pravnog lica utvrđeno uvidom u podnetu ispravu, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u ispravu (na primer, izvod iz Registra privrednih subjekata, statut pravnog lica i sl.), potpune podatke o izdavaocu isprave, datum izdavanja i službeni broj isprave.

(2) Ako je svojstvo zastupnika pravnog lica utvrđeno uvidom u javni registar, javnobeležnička isprava sadrži napomenu da je ovlašćenje za zastupanje utvrđeno uvidom u javni registar, datum kada je izvršen uvid, a ako javni beležnik nije lično izvršio uvid u javni registar, onda i podatke o licu koje je izvršilo uvid (navesti ime, prezime, adresu prebivališta i njegovo svojstvo).

4. Nemogućnost utvrđivanja svojstva zakonskog zastupnika

Član 40

Ako zastupnik pravnog lica ne može da dokaže svoje ovlašćenje za zastupanje na način predviđen zakonom i ovim poslovnikom, javni beležnik odbija da preduzme traženu službenu radnju.

VIII PRAVILA O JAVNOBELEŽNIČKIM OVERAMA

1. Opšta pravila za klauzulu o overi

Član 41

(1) Overa se vrši klauzulom koja se stavlja na ispravu, odnosno na prepis (klauzula o overi).

(2) Klauzula o overi potpisa stavlja se pored ili ispod potpisa, klauzula o overi prepisa ispod teksta, a klauzula o overi nejavne isprave na kraju isprave koja se overava.

(3) Klauzula o overi stavlja se štambiljem ili elektromehaničkim uređajem za pisanje.

(4) Klauzula o overi stavlja se na ispravu, odnosno prepis tek pošto se u Upisniku o overama i potvrdama izvrše svi upisi i stave potrebni potpisi.

(5) Ispod klauzule o overi slede: oznaka "JAVNI BELEŽNIK", iza koje se upisuje ime i prezime javnog beležnika i adresa njegove kancelarije, broj overe u Upisniku o overama i potvrdama, datum, vreme i mesto overe, potpis i pečat javnog beležnika.

2. Stavljanje klauzule o overi kada se isprava sastoji od više listova

Član 42

(1) Ako se podneta isprava sastoji od više listova, javni beležnik povezuje te listove jemstvenikom, čiji se krajevi na poslednjoj stranici pričvršćuju pečatnim voskom ili nalepnicom i pečatom javnog beležnika.

(2) Ako se podneta isprava sastoji od manjeg broja listova, javni beležnik ih može povezati heftalicom u gornjem levom uglu.

(3) Povezane listove javni beležnik pečati tako da otisak pečata obuhvati oba lista na mestu gde su spojeni.

3. Klauzula o overi potpisa

Član 43

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika potpisao ispravu, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokumenti na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

(2) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika priznao potpis na ispravi za svoj, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika potpis na ovoj ispravi priznao za svoj. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj)/svedočenjem (navesti za svakog svedoka ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

Član 44

Ako se overava potpis podnosioca isprave koji usled slabovidosti, nepismenosti ili drugog razloga nije u stanju da čita, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu/potpis na ovoj ispravi priznao za svoj, pošto mu je sadržina isprave pročitana pred javnim beležnikom. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

Član 45

Ako se overava potpis podnosioca isprave koji nije u stanju da čuje, a koji usled slabovidosti, nepismenosti ili drugog razloga nije u stanju da čita, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu/potpis na ovoj ispravi priznao za svoj, pošto mu je sadržina isprave pročitana pred javnim javnim beležnikom uz pomoć tumača (navesti ime i prezime). Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Identitet tumača utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / Tumač je lično poznat javnom beležniku. Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

Član 46

(1) Ako podnosilac isprave istupa kao zakonski zastupnik ili punomoćnik fizičkog lica, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u svojstvu zakonskog zastupnika/punomoćnika (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta štićenika/vlastodavca), u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Podnosilac isprave je ovlašćen za zastupanje na osnovu (navesti akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

(2) Ako podnosilac isprave istupa kao zastupnik pravnog lica, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u svojstvu zastupnika (navesti naziv i sedište pravnog lica), u prisustvu javnog beležnika svojeručno potpisao ovu ispravu. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj). Podnosilac isprave je ovlašćen za zastupanje na osnovu (navesti akt iz kojeg proističe ovlašćenje za zastupanje). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

4. Klauzula o overi rukoznaka

Član 47

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika stavio otisak prsta na ispravu, klauzula o overi rukoznaka glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika na ovu ispravu stavio otisak (navesti kog prsta i koje ruke). Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

(2) U rubrici br. 7. Upisnika o overama i potvrdama javni beležnik stavlja napomenu da je podnosilac isprave stavio otisak prsta.

Član 48

Ako podnosilac isprave nije u stanju da stavi rukoznak, klauzula o overi potpisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika priznao za svoj potpis na ovoj ispravi koji je ispisao svedok (navesti ime i prezime). Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). U postupku su učestvovali pozvani svedoci: 1. (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta), čiji je identitet utvrđen uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) i 2. (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta), čiji je identitet utvrđen uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

5. Klauzula o overi rukopisa

Član 49

(1) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika svojeručno napisao podnetu ispravu, klauzula o overi rukopisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika svojeručno napisao ovu ispravu. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ____________ dinara."

(2) Ako je podnosilac isprave u prisustvu javnog beležnika priznao da je ranije svojeručno napisao podnetu ispravu, klauzula o overi rukopisa glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta) u prisustvu javnog beležnika priznao da je podnetu ispravu ranije svojeručno napisao. Identitet podnosioca isprave utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

6. Klauzula o overi prepisa

Član 50

Klauzula o overi prepisa glasi:

"Potvrđuje se da je ovaj prepis, koji je napisan (navesti kako je napisan prepis i od koliko se strana sastoji) podudaran sa izvornikom isprave koji je napisan (navesti kako je napisan izvornik) i koji se sastoji od _______ stranica. Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

7. Klauzula o overi kopije

Član 51

(1) Ako je kopirana isprava sačinjena na jeziku kojim javni beležnik vlada, klauzula o overi kopije glasi:

"Potvrđuje se da je ova kopija istovetna sa kopiranom ispravom koja je napisana (navesti kako je napisana kopirana isprava) i koja se sastoji od _______ strana. Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

(2) Ako je kopirana isprava sačinjena na jeziku kojim javni beležnik ne vlada, odnosno ako sadrži crteže, planove, skice ili fotografije, klauzula o overi kopije glasi:

"Potvrđuje se da je ova kopija načinjena pod nadzorom postupajućeg javnog beležnika i da je istovetna sa kopiranom ispravom koja je napisana (navesti kako je napisana kopirana isprava) i koja se sastoji od _______ strana. Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

8. Klauzula o overi nejavne isprave (solemnizaciona klauzula)

Član 52

(1) Klauzula o overi nejavne isprave glasi:

"Potvrđuje se da je (navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu) u prisustvu javnog beležnika izjavio da sadržina ove isprave u svemu odgovara njegovoj volji i da je na nju stavio svoj potpis. Identitet imenovanog utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

(2) Ako je stranka stavila otisak prsta u solemnizacionoj klauzuli, navodi se kojim prstom i koje ruke je stavljen otisak.

(3) Ako je javni beležnik upozorio stranku da nema pravo da preduzme pravni posao iz nejavne isprave koju podnosi na overu, javni beležnik navodi to u solemnizacionoj klauzuli.

9. Klauzula o overi prevoda

Član 53

Klauzula o overi prevoda glasi:

"Potvrđuje se da ovaj prevod verno odražava sadržinu izvornog teksta isprave. Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

10. Klauzula o overi odluke organa upravljanja pravnog lica

Član 54

Klauzula o overi odluke organa upravljanja pravnog lica glasi:

"Potvrđuje se da ova isprava sadrži tekst odluke o (navesti o čemu je odluka) koja je doneta na sednici (navesti organ pravnog lica koji je donosilac), održanoj (navesti vreme, datum i mesto održavanja sednice) u prisustvu javnog beležnika i da je ispravu svojeručno potpisao predsedavajući na sednici (navesti ime, prezime, datum rođenja i adresu). Identitet predsedavajućeg utvrđen je uvidom u (navesti službeni dokument, njegovog izdavaoca i serijski broj) / svedočenjem (za svakog svedoka navesti ime i prezime, adresu i službeni dokument na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet). Naknada za overu od ______ naplaćena je i poništena."

11. Klauzula o overi izvoda iz javnog registra

Član 55

Klauzula o overi izvoda iz javnog registra glasi:

"Potvrđuje se da su u ovom izvodu verno preneti podaci iz (navesti naziv javnog registra i organa koji ga vodi). Uvid u javni registar izvršen je (navesti vreme, datum i mesto). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

12. Klauzula o overi odštampanog primerka elektronskog dokumenta

Član 56

Klauzula o overi odštampanog primerka elektronskog dokumenta glasi:

"Potvrđuje se da je ovaj pismeni primerak elektronskog dokumenta odštampan pod nadzorom postupajućeg javnog beležnika i da je istovetan sa elektronskim dokumentom koji je kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisao (navesti podatke o potpisniku). Kvalifikovani elektronski sertifikat izdao je (navesti podatke o izdavaocu kvalifikovanog elektronskog sertifikata). Provera kvalifikovanog elektronskog sertifikata izvršena je (navesti dan, mesec i godinu) u (navesti vreme). Naknada za overu naplaćena je u iznosu od ______ dinara."

13. Čuvanje kopija overenih isprava

Član 57

(1) Javni beležnik je dužan da kopira svaku ispravu koju je overio i da tu kopiju čuva u svojoj arhivi.

(2) Ako je prilikom overavanja isprave javni beležnik utvrđivao identitet podnosioca isprave ili njegovo ovlašćenje za zastupanje, odnosno identitet svedoka, dužan je da kopira službene dokumente i druge isprave koje su mu date na uvid i da njihove kopije poveže s kopijom isprave koju je overio.

IX OBLIK I SADRŽINA PEČATA I PRIJEMNOG ŠTAMBILJA

Član 58

(1) Javni beležnik ima pečat okruglog oblika, prečnika 32 milimetra, u čijem se središtu nalazi grb Republike Srbije, a oko grba, u koncentričnim krugovima ispisuje se ćiriličkim pismom tekst pečata.

(2) U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv "JAVNI BELEŽNIK", u unutrašnjem ime i prezime javnog beležnika, a u dnu pečata ispisuje se sedište javnog beležnika.

(3) Ako je javni beležnik imenovan za grad koji ima gradske opštine, pored naziva grada, navodi i naziv gradske opštine u kojoj se nalazi njegovo sedište.

Član 59

(1) Javni beležnik ima prijemni štambilj pravougaonog oblika, dimenzija 60 x 35 milimetara, na čijem vrhu se nalazi grb Republike Srbije, a ispod grba ispisuje se ćiriličkim pismom tekst štambilja

(2) Ispod grba Republike Srbije velikim slovima se ispisuje: "JAVNI BELEŽNIK".

(3) Ispod oznake "JAVNI BELEŽNIK" navodi se ime i prezime javnog beležnika.

(4) Ispod imena i prezimena javnog beležnika navodi se grad, odnosno opština za koju je imenovan.

(5) Ako je javni beležnik imenovan za grad koji ima gradske opštine, pored naziva grada, navodi i naziv gradske opštine u kojoj se nalazi njegovo sedište.

(6) Ispod naziva sedišta javnog beležnika u prvom redu se nalazi prostor za broj predmeta i broj priloga, a u sledećem redu prostor za datum i čas.

X VOĐENJE KNJIGA

1. Skraćene oznake knjiga koje vodi javni beležnik

Član 60

Službene knjige koje vodi javni beležnik označavaju se sledećim skraćenicama:

- Opšti poslovni upisnik - "OPU";

- Upisnik o overama i potvrdama - "UOP";

- Upisnik o protestima - "PU";

- Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti - "IT";

- Depozitna knjiga - "DK";

- Upisnik radnji koje je sud ili drugi nadležni organ poverio javnom beležniku - "UPP";

- Zajednički azbučni imenik stranaka - "AIS";

- Knjiga evidencije podataka - "EK".

2. Opšta pravila o vođenju knjiga

a) Oblik

Član 61

(1) Knjige se sačinjavaju od pune, bele hartije A3 formata.

(2) Korice moraju biti krute.

(3) Korice i listovi knjige prošivaju se jemstvenikom, a oba kraja jemstvenika pričvršćuju se pečatnim voskom i overavaju pečatom Javnobeležničke komore.

(4) Svaka stranica knjige mora biti obeležena rednim brojem, a na početku svake stranice mora biti označena kalendarska godina.

(5) Na prednjoj spoljašnjoj strani korice upisuje se naziv knjige.

b) Overa knjige

Član 62

(1) Knjigu overava predsednik Javnobeležničke komore ili neko drugo lice određeno aktom Javnobeležničke komore.

(2) Overa se vrši otiskivanjem pečata Javnobeležničke komore na nalepnici, kojom su povezani krajevi jemstvenika i stavljanjem klauzule o overi knjige.

(3) Klauzula o overi knjige otiskuje se u gornjem delu poslednjeg lista.

(4) Klauzula o overi knjige sadrži broj stranica, datum overe i datum kada je knjiga predata javnom beležniku, potpis lica koje je izvršilo overu i pečat Javnobeležničke komore.

(5) O overenim knjigama Javnobeležnička komora vodi evidenciju.

(6) Način vođenja evidencije overenih knjiga uređuje se aktom Izvršnog odbora Javnobeležničke komore.

Član 63

Troškove nabavke i overe knjiga snosi javni beležnik.

v) Opšta pravila o vođenju knjiga

Član 64

(1) Javni beležnik ne sme da vrši upise u novu knjigu pre nego što ispuni postojeću.

(2) Zahtev za overu nove knjige javni beležnik može podneti Javnobeležničkoj komori kada oceni da će prema redovnom toku stvari ispuniti postojeću knjigu najduže za mesec dana.

Član 65

(1) Upis u knjigu vrši se hronološki u prvom slobodnom redu, tako da redosled upisa bude podudaran sa redosledom obavljanja službenih radnji.

(2) Prilikom upisivanja u knjigu javni beležnik ne sme da preskače redove, niti da naknadno popunjava preskočene redove.

(3) Ako je javni beležnik omaškom preskočio red, taj red precrtava crvenom olovkom, a u rubrici za primedbe stavlja oznaku "Greška".

(4) Upis u knjigu vrši se crnim ili plavim mastilom hemijskom olovkom, penkalom ili nalivperom.

(5) Neispunjena rubrika u knjizi ne sme ostati prazna već se popunjava kosom crtom koja počinje od donjeg levog ugla i završava se u gornjem desnom uglu.

Član 66

(1) Pogrešan upis ne sme se brisati niti uklanjati na neki drugi način (prilepljivanjem, radiranjem, bojenjem korektorom).

(2) Pogrešan upis precrtava se crvenom olovkom tako da precrtani tekst ostane čitljiv, a u rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogrešan upis".

(3) Upis koji se vrši iza pogrešnog upisa dobija novi sledeći redni broj.

(4) Ukupan broj pogrešnih upisa prilikom zaključivanja knjige odbija se od poslednjeg rednog broja.

Član 67

(1) Ako je prilikom unošenja upisa načinio grešku, javni beležnik je popravlja tako što u istu rubriku unosi tačan tekst i to konstatuje u rubrici za primedbe.

(2) Pogrešan tekst se precrtava crvenom olovkom tako da precrtani tekst ostane čitljiv.

Član 68

(1) Upisi u novoj kalendarskoj godini započinju na novoj stranici.

(2) Prvi upis u novoj kalendarskoj godini označava se brojem 1 (jedan).

(3) Javni beležnik je dužan da na kraju svake godine zaključi upise tako što neposredno ispod zadnjeg upisa podvlači crvenu crtu i unosi belešku koja sadrži: vreme i datum zaključenja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, potpis i pečat javnog beležnika.

(4) Redni broj poslednjeg upisa i broj pogrešnih upisa beleže se ciframa i slovima.

Član 69

(1) Kada se knjiga ispuni, na poslednjoj stranici se stavlja beleška koja sadrži: vreme i datum kada je knjiga ispunjena, potpis i pečat javnog beležnika.

(2) Ispunjenu knjigu javni beležnik bez odlaganja predaje predsedniku Javnobeležničke komore ili drugom ovlašćenom licu koje ispituje da li je knjiga pravilno vođena.

(3) Ako predsednik Javnobeležničke komore utvrdi da je knjiga pravilno vođena, on o tome izdaje potvrdu javnom beležniku i vraća mu knjigu.

(4) Potvrda o pravilnom vođenju knjige otiskuje se štambiljem na poslednjoj stranici.

(5) Potvrda o pravilnom vođenju knjige sadrži: napomenu da nisu uočeni nedostaci u vođenju knjige, datum izdavanja potvrde, datum kada je knjiga vraćena javnom beležniku, potpis lica koje je izdalo potvrdu i pečat Javnobeležničke komore.

(6) Ako se utvrde sitne nepravilnosti u vođenju knjige, ovlašćeno lice to konstatuje u posebnom zapisniku, koji predaje javnom beležniku i ostavlja mu primeren rok da uočene nedostatke otkloni.

(7) Ako se utvrde krupnije nepravilnosti u vođenju knjige, ovlašćeno lice će protiv javnog beležnika pokrenuti disciplinski postupak, zadržati knjigu do okončanja postupka i izdati mu potvrdu o tome.

3. Opšti poslovni upisnik

Član 70

(1) U Opšti poslovni upisnik upisuju se sve službene radnje koje preduzme javni beležnik (sačinjavanje javnobeležničkih zapisa, zapisnika i sl.), osim onih za koje se vode posebne službene knjige.

(2) Na svakoj stranici Opšteg poslovnog upisnika javni beležnik je dužan da stavi svoj potpis i pečat.

(3) Opšti poslovni upisnik sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: ime, prezime, datum rođenja i adresa prebivališta stranke, a ako je stranka pravno lice, naziv i sedište stranke, kao i ime i prezime i adresa prebivališta njegovog zastupnika;

- Rubrika 4: kratak opis preduzete službene radnje;

- Rubrika 5: iznos naplaćene naknade troškova i nagrade za rad sa pozivom na Javnobeležničku tarifu;

- Rubrika 6: napomena o kretanju spisa;

- Rubrika 7: primedba.

4. Upisnik o overama i potvrdama

Član 71

(1) U Upisnik o overama i potvrdama upisuju se overa potpisa, overa rukoznaka, overa rukopisa, overa prepisa, overa kopije, overa prevoda, overa nejavnih isprava (solemnizacija), overa odluke organa upravljanja pravnog lica i druge overe koje vrši javni beležnik, kao i potvrde koje on izdaje stranci, osim overa i potvrda za koje je predviđeno da se upisuju u posebnu knjigu.

(2) Upisnik o overama i potvrdama sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: vreme i datum izvršene overe, odnosno izdate potvrde;

- Rubrika 3: podaci o licu kojem je izvršena službena radnja i njegov svojeručan potpis, odnosno rukoznak;

- Rubrika 4: način na koji je utvrđen identitet lica kojem je izvršena službena radnja;

- Rubrika 5: kratak opis izvršene službene radnje;

- Rubrika 6: iznos naplaćene naknade troškova i nagrade za rad s pozivom na Javnobeležničku tarifu;

- Rubrika 7: primedba;

- Rubrika 8: potpis lica koje je izvršilo službenu radnju.

Član 72

(1) Ako je stranka fizičko lice, u rubriku broj 3 upisuju se ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta.

(2) Stranka fizičko lice potpisuje se ili stavlja otisak prsta u rubrici broj 3 ispod podataka o njoj.

(3) Ako je stranka pravno lice, u rubriku broj 3 upisuju se naziv i sedište stranke, ime i prezime i adresa prebivališta njenog zastupnika.

(4) Zastupnik stranke pravnog lica potpisuje se u rubrici br. 3 ispod podataka o pravnom licu i otiskuje pečat pravnog lica.

(5) Prilikom overe potpisa, poželjno je da se ispred podataka o stranci naznači njeno svojstvo u ispravi povodom koje se preduzima službena radnja (na primer: vlastodavac, prodavac, kupac, zakupac i sl.).

Član 73

(1) Ako je identitet stranke utvrđen uvidom u službeni dokument, u rubriku broj 4 upisuje se napomena da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), potpuni podaci o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

(2) Ako je identitet stranke utvrđen saslušanjem svedoka identiteta, u rubriku broj 4 upisuje se napomena da je identitet utvrđen saslušanjem svedoka, njegovo ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta i napomena o načinu na koji je utvrđen njegov identitet.

(3) U napomeni o utvrđivanju identiteta svedoka navodi se da je identitet utvrđen uvidom u službeni dokument određene vrste (lična karta, putna isprava i sl.), kao i potpuni podaci o izdavaocu službenog dokumenta, datum izdavanja i serijski broj službenog dokumenta.

(4) Svedok identiteta potpisuje se u rubrici broj 4 ispod podataka o njemu.

(5) Ako je stranka pravno lice, u rubrici broj 4 upisuje se napomena o načinu na koji je javni beležnik utvrdio da postoji ovlašćenje za zastupanje.

Član 74

(1) U rubrici broj 5 javni beležnik sažeto opisuje službenu radnju koju je preduzeo.

(2) Opis treba da sadrži napomenu da li se izdaje potvrda ili se vrši overa.

(3) Ako se izdaje potvrda, javni beležnik napominje kakvu potvrdu izdaje, a ako se vrši overa, napominje šta overava (potpis, prepis, prevod i sl).

(4) Ako se službena radnja tiče isprava (npr. potvrda o podnošenju isprave na uvid, overa potpisa, prevoda ili prepisa i sl.), u rubriku broj 5 javni beležnik upisuje uobičajeni naziv isprave (punomoćje, ugovor o prodaji, svedočanstvo), jezik na kojem je sastavljena, podatke o njenom sastavljaču, odnosno izdavaocu, datum izdavanja, odnosno sastavljanja i broj stranica iz kojih se ona sastoji.

Član 75

(1) U rubriku broj 7 javni beležnik upisuje da je ispravu pročitao stranci, odnosno da je nešto u ispravi brisano, precrtavano i slične činjenice za koje je predviđeno da moraju da budu posebno istaknute.

(2) Ako je stranka umesto potpisa stavila otisak prsta, u rubrici broj 7 upisuje se sa kojeg prsta je stavljen otisak.

(3) Kada se overava izjava lica koje nema obe ruke, koje ne zna da čita ili koje je slepo, u rubriku broj 7 stavlja se napomena: "nema obe ruke", odnosno "ne zna da čita", odnosno "slep".

Član 76

(1) Svaka isprava na kojoj se overava potpis jedne ili više stranaka posebno se upisuje u Upisnik o overama i potvrdama.

(2) Ako isto lice donese više identičnih isprava na overavanje, svaka isprava se upisuje u zasebnu rubriku Upisnika o overama i potvrdama.

5. Upisnik o protestima

Član 77

Upisnik o protestima vodi se u skladu s propisima kojima se uređuje oblik i način vođenja registra u kojem se zavode protesti menice.

6. Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti

Član 78

(1) U Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti upisuje se da je neko lice sačinilo ili opozvalo testament, da je testament primljen na čuvanje ili vraćen, da je testament predat radi proglašenja, da su svedoci predali pismene izjave o sastavljanju usmenog testamenta, odnosno da su svedoci usmeno na zapisnik dali izjave o sastavljanju usmenog testamenta.

(2) Pravila koja u pogledu vođenja Imenika lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti važe za testament na odgovarajući način se primenjuju i na druga raspolaganja za slučaj smrti.

Član 79

(1) Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti sastoji se iz 30 odseka, od kojih je svaki namenjen jednom slovu azbuke.

(2) Uz desnu ivicu svake stranice Imenika vidljivo je naznačeno veliko slovo azbuke.

(3) Slova se označavaju stepenastim redosledom tako da se slovo "A" nalazi na gornjoj, a slovo "Š" na donjoj desnoj ivici.

(4) Stranice Imenika obeležavaju se rednim brojem za svaki odsek posebno.

(5) Na oblik, vođenje, overavanje i zaključenje upisa u Imeniku lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti primenjuju se posebna pravila o vođenju Zajedničkog azbučnog imenika stranaka.

Član 80

(1) Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: ime, prezime, datum rođenja i adresa zaveštaoca;

- Rubrika 4: ime, prezime, datum rođenja i adresa lica kome je testament vraćen sa čuvanja, odnosno koje je predalo testament radi proglašenja;

- Rubrika 5: kratak opis preduzete službene radnje;

- Rubrika 6: napomena o kretanju spisa;

- Rubrika 7: primedba.

(2) Upis u odgovarajući odsek ovog imenika uvek se vrši prema početnom slovu zaveštaočevog prezimena.

(3) U rubriku broj 6 upisuju se sledeći podaci o službenoj knjizi u kojoj je službena radnja zavedena: skraćenica službene knjige, godina zavođenja službene radnje i broj rubrike u kojoj je službena radnja zavedena (na primer: OPU: 2012/27).

7. Depozitna knjiga

Član 81

(1) U depozitnu knjigu upisuju se podaci o predmetima koji su javnom beležniku predati na čuvanje.

(2) Depozitna knjiga sadrži:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: ime, prezime, datum rođenja i adresa prebivališta deponenta i način na koji je utvrđen njegov identitet;

- Rubrika 4: opis deponovanog predmeta;

- Rubrika 5: vrednost deponovanog predmeta;

- Rubrika 6: vreme za koje se predmet ostavlja na čuvanje ili napomena da se depozit može podići po viđenju;

- Rubrika 7: razlog zbog kojeg se predmet deponuje;

- Rubrika 8: tačan opis radnje koju treba obaviti;

- Rubrika 9: podaci o licu u čiju korist se predmet deponuje, ako to lice nije deponent;

- Rubrika 10: primedba.

(3) Ako se deponuje predmet ispunjenja obaveze, u rubriku broj 8 upisuje se obaveza koju treba ispuniti uz navođenje mesta i vremena ispunjenja obaveze.

8. Upisnik radnji koje je sud ili drugi nadležni organ poverio javnom beležniku

Član 82

(1) Upisnik radnji koje je sud ili drugi nadležni organ poverio javnom beležniku sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: podaci o sudu, odnosno drugom nadležnom organu koji je poverio radnju;

- Rubrika 4: kratak opis poverene radnje;

- Rubrika 5: podaci o strankama u postupku čije sprovođenje je povereno javnom beležniku;

- Rubrika 6: oznaka i datum otposlanja akta o obavljenoj poverenoj radnji;

- Rubrika 7: napomena o kretanju spisa;

- Rubrika 8: primedba.

(2) Upis se vrši onda kada javni beležnik primi akt o poveravanju sprovođenja određene radnje.

(3) Do okončanja poverene radnje, u rubrici broj 6 javni beležnik grafitnom olovkom upisuje napomenu: "u radu".

9. Zajednički azbučni imenik stranaka

Član 83

U Zajednički azbučni imenik stranaka upisuju se sve stranke koje su upisane u službene knjige koje vodi javni beležnik, izuzev lica koja su upisana u Imenik lica koja su pred javnim beležnikom sastavila ili mu predala ispravu o raspolaganju za slučaj smrti.

Član 84

(1) Zajednički azbučni imenik sastoji se iz 30 odseka, od kojih je svaki namenjen jednom slovu azbuke.

(2) Uz desnu ivicu svake stranice Zajedničkog azbučnog imenika vidljivo je naznačeno veliko slovo azbuke.

(3) Slova se označavaju stepenastim redosledom tako da se slovo "A" nalazi na gornjoj, a slovo "Š" na donjoj desnoj ivici.

(4) Stranice imenika obeležavaju se rednim brojem za svaki odsek posebno.

Član 85

(1) Upis u Zajednički azbučni imenik vrši se u prvoj slobodnoj rubrici odgovarajućeg odseka.

(2) Ako je stranka fizičko lice, upis u odgovarajući odsek Zajedničkog azbučnog imenika vrši se prema početnom slovu prezimena stranke.

(3) Ako je stranka pravno lice, upis u odgovarajući odsek Zajedničkog azbučnog imenika vrši se prema početnom slovu naziva stranke.

(4) Ako je povodom jedne službene radnje u službene knjige upisano više stranaka, svaka od njih se upisuje u Zajednički azbučni imenik u odseku koji odgovara početnom slovu njenog prezimena, odnosno njenog naziva.

Član 86

(1) Javni beležnik je dužan da na kraju svake godine zaključi upise tako što za svaki odsek, neposredno ispod zadnjeg upisa, podvlači crvenu crtu i unosi belešku koja sadrži vreme i datum zaključenja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, potpis i pečat javnog beležnika.

(2) Redni broj poslednjeg upisa i broj pogrešnih upisa beleže se ciframa i slovima.

Član 87

(1) Javni beležnik ne sme da vrši upise u novi Zajednički azbučni imenik pre nego što ispuni postojeći.

(2) Zajednički azbučni imenik smatra se ispunjenim kada se ispuni bilo koji odsek u imeniku.

(3) Beleška koju javni beležnik stavlja na zadnju stranu kada se ispuni Zajednički azbučni imenik mora da sadrži i napomenu o odseku koji je ispunjen.

Član 88

(1) Zajednički azbučni imenik sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: podaci o stranci (prezime i ime i adresa fizičkog lica, odnosno naziv i sedište pravnog lica);

- Rubrika 4: oznaka službene knjige u kojoj je stranka upisana.

(2) U rubriku broj 4 upisuju se sledeći podaci o službenoj knjizi u kojoj je službena radnja zavedena: skraćenica službene knjige, godina zavođenja službene radnje i broj rubrike u kojoj je službena radnja zavedena (na primer: OPU: 2012/27).

10. Knjiga evidencije podataka

Član 89

(1) U Knjigu evidencije podataka upisuju se isprave iz javnobeležničkih spisa koje je javni beležnik trajno ili privremeno dostavio sudu, Javnobeležničkoj komori ili drugom nadležnom organu.

(2) Knjiga evidencije podataka sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj upisa;

- Rubrika 2: datum upisa;

- Rubrika 3: podaci o sudu, odnosno drugom nadležnom organu kome je dostavljena isprava;

- Rubrika 4: opis akta kojim je traženo da se dostavi isprava;

- Rubrika 5: datum prijema akta;

- Rubrika 6: opis dostavljene isprave s pozivom na broj javnobeležničkog spisa;

- Rubrika 7: datum dostavljanja tražene isprave;

- Rubrika 8: datum vraćanja tražene isprave;

- Rubrika 9: primedba.

(3) Upis u Knjigu evidencije podataka vrši se kada javni beležnik dostavi ispravu sudu, odnosno drugom nadležnom organu.

(4) Ako se isprava dostavlja trajno (na primer, testament), u rubriku broj 8 upisuje se napomena "nepovratno".

(5) Ako se isprava dostavlja na određeno vreme, u rubriku broj 8 javni beležnik grafitnom olovkom upisuje datum kada bi isprava trebalo da bude vraćena.

(6) Kada mu bude vraćena isprava, javni beležnik hemijskom olovkom, penkalom ili nalivperom upisuje u rubriku broj 8 datum kada mu je isprava vraćena.

11. Upis službene radnje preduzete izvan kancelarije

Član 90

(1) Kada preduzima službenu radnju izvan kancelarije, javni beležnik ne sme da preskače redove u službenoj knjizi da bi ostavio mesto za naknadno upisivanje preduzete radnje.

(2) O službenoj radnji koju je preduzeo izvan kancelarije javni beležnik je dužan da sastavi zapisnik koji mora da sadrži sve podatke iz odgovarajuće službene knjige.

(3) Pošto se vrati u kancelariju, javni beležnik u prvi slobodan red odgovarajuće službene knjige unosi podatke iz zapisnika.

(4) U rubrici koja je namenjena za primedbe javni beležnik upisuje da su podaci uneti iz zapisnika.

XI JAVNOBELEŽNIČKI SPIS

1. Osnivanje javnobeležničkog spisa

Član 91

Javnobeležnički spis čine: izvornik, odnosno prepis javnobeležničke isprave, izvornici ili prepisi isprava koje se po zakonu i ovom Poslovniku moraju priložiti javnobeležničkom spisu, kao i sve prateće isprave koje je javni beležnik sačinio ili primio prilikom obavljanja službene radnje.

Član 92

(1) Javnobeležnički spis se čuva u omotu spisa.

(2) Omot spisa mora biti napravljen od kartona.

(3) Na prvoj spoljašnjoj strani omota spisa, u gornjem levom uglu velikim slovima se ispisuje: "JAVNI BELEŽNIK", a ispod toga ime i prezime javnog beležnika i adresa njegove kancelarije.

(4) Na prvoj spoljašnjoj strani omota spisa, u gornjem desnom uglu ispisuje se broj javnobeležničkog spisa.

(5) Na sredini prve spoljašnje strane velikim slovima se ispisuje "OMOT SPISA", a ispod toga podaci o predmetu i strankama.

(6) Na prvoj unutrašnjoj stranici omota spisa nalazi se popis isprava, koji sadrži sledeće rubrike:

- Rubrika 1: redni broj isprave;

- Rubrika 2: datum sastavljanja, odnosno prijema isprave;

- Rubrika 3: kratak opis sastavljene, odnosno primljene isprave;

- Rubrika 4: broj stranica od kojih se sastoji isprava koju je javni beležnik sačinio, odnosno primio;

- Rubrika 5: napomena.

Član 93

Javnobeležnički spis ima oznaku (broj), koja se sastoji od: skraćenice službene knjige u koju se upisuje javnobeležnička isprava povodom koje se formira javnobeležnički spis, dve tačke, rednog broja upisa u službenu knjigu, vodoravne crtice i godine upisa u službenu knjigu (na primer: OPU: 13-2014).

Član 94

(1) Javnobeležnički spis osniva se tako što se javnobeležnička isprava stavlja u omot spisa, koji se potom popunjava.

(2) Podaci o ispravi povodom koje se osniva javnobeležnički spis upisuju se u prvi red popisa isprava koji se nalazi na prvoj unutrašnjoj strani omota spisa.

(3) Ostale (prateće) isprave koje je javni beležnik sastavio ili primio prilikom preduzimanja službene radnje dalje se upisuju u Popis isprava prema redosledu kojim su sastavljene, odnosno primljene.

(4) Na svakoj pratećoj ispravi u gornjem desnom uglu prve stranice crvenom olovkom upisuje se napomena "PRILOG", a neposredno ispod toga broj javnobeležničkog spisa, iza koga sledi kosa crta i broj pod kojim je ta isprava upisana u Popis isprava (na primer: OPU: 13-2014/2).

Član 95

(1) Ako u Popisu isprava nema mesta da se unesu svi prilozi uz javnobeležnički spis, javnobeležničkom spisu se prilaže obrazac Nastavka za popis pismena.

(2) Obrazac Nastavka za popis pismena ima iste rubrike kao i Popis pismena.

(3) Obrazac Nastavka za popis pismena upisuje se u poslednji red popisa pismena.

2. Čuvanje spisa

Član 96

(1) Ako spis nema više od 100 listova, isprava povodom koje se osniva spis, prilozi i omot spisa prošivaju se jemstvenikom čiji se krajevi na poslednjoj stranici spisa spajaju voskom i pečatom javnog beležnika.

(2) Spisi veći od 100 listova čuvaju se u više omota spisa, koji se označavaju rimskim brojevima (Omot spisa I, Omot spisa II itd.).

(3) U Omot spisa I prilažu se obrasci koji sadrže popis pismena iz ostalih omota.

Član 97

(1) Ako ugovornici sklapaju ugovor razmenom javnobeležničkih zapisa (ponudilac sačini ponudu kod jednog javnog beležnika, a ponuđeni izjavu o prihvatanju ponude dâ pred drugim javnim beležnikom), oba izvornika se čuvaju kod javnog beležnika koji je sačinio ponudu, a javni beležnik koji je sačinio prihvat ponude zadržava kod sebe njihove prepise.

(2) Ako se ugovorom koji je sklopljen razmenom javnobeležničkih zapisa otuđuje ili opterećuje nepokretnost, izvornici javnobeležničkih zapisa o ponudi i prihvatanju ponude čuvaju se kod javnog beležnika na čijem službenom području se ta nepokretnost nalazi.

3. Obnavljanje spisa

Član 98

(1) Ako se javnobeležnički spis u celosti ili delimično izgubi, uništi ili ošteti tako da se više ne može upotrebljavati, javni beležnik je dužan da o tome obavesti Javnobeležničku komoru i sve stranke koje su učestvovale u postupku sastavljanja isprave.

(2) Javni beležnik je dužan da preduzme sve radnje kako bi pribavio otpravke ili prepise izgubljenih ili oštećenih isprava.

(3) O obnavljanju javnobeležničkog spisa javni beležnik sačinjava zapisnik.

(4) Zapisnik treba da sadrži podatke o izgubljenim, odnosno uništenim ispravama, kao i podatke o dokazima koje je javni beležnik pribavio i na osnovu kojih je rekonstruisao izgubljene, odnosno uništene isprave.

(5) Sa zapisnikom treba da se saglase: javni beležnik, sve stranke, odnosno njihovi pravni sledbenici i ovlašćeni predstavnik Javnobeležničke komore.

(6) Ako se neko od zainteresovanih lica ne saglasi sa zapisnikom, javni beležnik je dužan da pokrene vanparnični postupak za obnavljanje spisa.

(7) Troškove obnavljanja spisa snosi javni beležnik.

4. Kretanje spisa

Član 99

(1) Ako javni beležnik dostavlja pojedinu ispravu iz javnobeležničkog spisa sudu, Javnobeležničkoj komori ili drugom nadležnom organu, on umesto te isprave u javnobeležnički spis prilaže prepis isprave, akt kojim je traženo da se ona dostavi i zapisnik o predaji isprave.

(2) U rubriku broj 5 Popisa isprava javni beležnik grafitnom olovkom upisuje da je isprava izdata i broj iz Knjige evidencije podataka.

XII SPROVOĐENJE POSLOVNIKA

Član 100

(1) Javni beležnik je dužan da se u svom radu pridržava pravila ovog poslovnika.

(2) O sprovođenju ovog poslovnika stara se Javnobeležnička komora.

(3) Nepoštovanje ovog poslovnika ima za posledicu disciplinsku odgovornost javnog beležnika, ako je to predviđeno zakonom ili Statutom Javnobeležničke komore.

(4) Ako je javni beležnik prilikom sačinjavanja javnobeležničkog zapisa postupao u skladu sa zakonskim pravilima, povreda pravila iz ovog poslovnika neće imati za posledicu ništavost pravnog posla, niti će sačinjenoj ispravi oduzeti svojstvo javne isprave.

Član 101

Radi lakše primene ovog poslovnika Izvršni odbor Javnobeležničke komore propisuje obrasce i modele za pojedine javnobeležničke radnje, službene knjige i štambilje javnog beležnika.

XIII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 102

(1) Po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ovaj poslovnik se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

(2) Ovaj poslovnik stupa na snagu danom početka primene Zakona o javnom beležništvu ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 85/12, 19/13 i 55/14 - dr. zakon).

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 26.8.2014. GODINE

Vlada utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama

 

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama, kojim se predlaže visina sudske takse za obavljanje javnobeležničkih poslova.

Osnovni sudovi će, kao prelazno rešenje, obavljati javnobeležničke poslove u opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Albanije o veterinarskoj saradnji.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Alžira o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.8.2014.