Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Društvo pozvalo Ministarstvo pravde da predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova iz Palate pravde. Iz Ministarstva navode da nijedan od pravosudnih organa u Beogradu, neće obavljati svoju funkciju u prostoru koji za to nije primeren


Društvo sudija Srbije pozvalo je Ministarstvo pravde da još jednom, bez ishitrenosti, predvidi i predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova iz Palate pravde, koju čeka rekonstrukcija.

U saopštenju Društva navodi se da će iz Palate pravde biti iseljena krivična odeljenja sva tri osnovna suda u Beogradu, Višeg suda u Beogradu i njima odgovarajuća javna tužilaštva. Radovi, koji će se izvoditi najmanje dve godine, pretpostavljaju da se sudovi izmeste u druge zgrade u kojima će se, do okončanja rekonstrukcije Palate pravde, odvijati suđenja, rešavati parnični, radni, porodični i brakorazvodni sporovi, ostavinske i druge vanparnične stvari, sprovoditi sudska izvršenja, izdavati uverenja.

Uz razumevanje potrebe za rekonstrukcijom Palate pravde, koja nije obnavljana od izgradnje početkom sedamdesestih godina prošlog veka, Društvo sudija Srbije podseća da je reč o trećoj selidbi beogradskih sudova počev od decembra 2009. godine i ukazuje na probleme koje prethodno treba rešiti na način odgovarajući i za sudije i sudsko osoblje i za građane, koji bi omogućio da beogradsko sudstvo, u kome je preko 60% od ukupnog broja svih sudskih predmeta u Srbiji, funkcioniše sa što manje poteškoća.

- Funkcija sudova je zaštita sloboda i prava građana, između ostalog. Da bi pravna zaštita zaista bila pružena u razumnom roku i kvalitetno, neophodno je da sudije i sudsko osoblje imaju odgovarajuće radne uslove, a građani što lakšu fizičku dostupnost sudovima i sudnicama - navodi se u saopštenju.

Prema raspoloživim informacijama, krivična odeljenja sudova i tužilaštva biće preseljena u više zgrada u Beogradu od kojih je samo jedna adaptirana i prilagođena funkcionisanju suda. Posebno je zabrinjavajuće što se planira da, zbog preseljenja krivičnog odeljenja Trećeg osnovnog suda, kao i Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u zgradu bivšeg IV opštinskog suda na Novom Beogradu, građanska (parnična, radna, porodična, vanparnična, izvršna) odeljenja Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koja su od 2014. godine funkcionisala u toj zgradi, budu premeštena u višespratnu poslovnu zgradu "Beograđanka" u Masarikovoj ulici br.1. "Beograđanka", i pored svih prilagođavanja koja se planiraju, ne može služiti kao sudska zgrada. 

 Najpre sama višespratnica, odnosno struktura prostorija na različitim spratovima na kojima je planirano da se nalaze prostorije Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, ne predstavlja odgovarajući i dovoljan prostor za održavanje suđenja i prisustvo stranaka, nesmetani rad sudija i sudskog osoblja, ali i za njihovu bezbednost. Ta zgrada neće omogućiti ni odgovarajući prostor za rad sudskog osoblja sa strankama. Nije bez značaja ni podatak da će se sudske prostorije nalaziti na različitim spratovima iznad petog, zaključno sa osamnaestim, što podrazumeva obavezno korišćenje liftova koji se i sada čekaju po dvadesetak minuta i koji će biti vanstandardno opterećeni, pa je moguće da će se na njih čekati i duže, kao i da će oni češće biti u kvaru. To će za posledicu imati da ovi sudovi neće biti dostupni građanima koji u njima treba da ostvare ili zaštite svoja prava.

- Da bi se ovaj problem rešio na način koji će najmanje destabilizovati funkcionisanje beogradskih sudova i ostvarenje pravne zaštite građana potrebno je da se beogradskim sudovima obezbedi primeren prostor, koji mora biti koliko-toliko fizički dostupan građanima i omogućavati da se suđenja odvijaju u odgovarajućim uslovima koji će omogućiti nesmetani rad sudija i sudskog osoblja i koji će očuvati i njihov i dignitet stranaka - precizira se u saopštenju Društva.

Osim toga, Društvo sudija ukazuje i na još jedan, ne manji problem. Premeštaj beogradskih sudova u vreme godišnjih odmora, u za to predviđenom neprimereno kratkom roku od mesec dana i bez blagovremenog obaveštavanja stranka o tome gde će se održati naredno, već zakazano ročište ili pretres, neminovno će dovesti do odlaganja, većih troškova i dužeg trajanja postupka.

Stoga, Društvo sudija Srbije poziva Ministarstvo pravde da još jednom, bez ishitrenosti

  • predvidi i predupredi sve posledice koje će pratiti preseljenje sudova,
  • precizno razmotri mogućnosti preseljenja beogradskih sudova u primereniji prostor (primera radi, u zgrade koje su koristili raniji savezni organi),
  • da razmotri i mogućnost da se iz prostora koji je primereniji za rad sudova izmeste državne službe koje su trenutno u njima a čiji rad ne zahteva tako složene prostorno-organizacione i bezbednosne uslove koji su neophodni za funkcionisanje sudova,
  • odredi primerene rokove za preseljenje sudova i da time
  • obezbedi odgovarajuće radne uslove sudijama i sudskom osoblju beogradskih sudova u cilju ostvarenja kvalitetne pravne zaštite građana u razumnom roku. 

Budući da će građani, istovremeno i zajedno sa sudijama i sudskim osobljem, neminovno osetiti posledice još jedne seobe sudova, Društvo sudija Srbije poziva građane Beograda na razumevanje i strpljenje.

Iz Ministarstva pravde stiže i odgovor Društvu sudija Srbije u kome se navodi da zbog početka rekonstrukcije zgrade "Palata pravde" (Savska ulica, Beograd), nijedan od pravosudnih organa u Beogradu, neće obavljati svoju funkciju u prostoru koji za to nije primeren.

Paušalne i poluistinite informacije dovode samo u zabludu kako zaposlene u pravosudnim organima, tako i same građane. Naime, kada je reč o preseljenju pravosudnih institucija iz zgrade "Palata pravde", svakoj od njih biće obezbeđen adekvatan prostor, kako bi nosioci pravosudnih funkcija i zaposleni u tim institucijama mogli nesmetano i bez problema da obavljaju svoj posao. Takođe, sam postupak preseljenja, kako predmeta tako i zaposlenih, je unapred pripremljen, isplaniran i uz pomoć drugih državnih organa će biti na najbolji mogući način koordinisan i realizovan. Građani će biti, takođe, blagovremeno obavešteni preko internet prezentacija (sajtova) sudova i Ministarstva pravde, kao i preko sredstava javnog informisanja o tačnim adresama održavanja zakazanih ročišta.

Iz Ministarstva podsećaju da zgrada "Palata pravde", u kojoj su danas smeštene jedne od najvažnijih pravosudnih institucija u Srbiji, nije imala gotovo nikakvu vrstu renoviranja ili radova na rekonstrukciji više od četiri decenije. Upravo zbog važnosti koju imaju beogradski pravosudni organi po efikasnost pravosuđa u Srbiji i dostupnost pravde građanima, Ministarstvo pravde krenulo je u realizaciju ovog veoma važnog i zahtevnog projekta. Ministarstvo pravde smatra da su jedan od osnovnih preduslova za dobar i kvalitetan rad sudova i tužilašta, dobri i kvalitetni uslovi rada, kako nosilaca pravosudnih funkcija, tako i zaposlenih u ovim institucijama, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije i Ministarstva pravde, 25.07.2016.
Naslov: Redakcija