Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA


PREDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka.

Sadržaj i svrha Registra

Član 2.

Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar), predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

Registar se uspostavlja s ciljem praćenja broja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i njihovih ličnih primanja.

Korisnici javnih sredstava

Član 3.

Korisnici javnih sredstava, u smislu ovog zakona, jesu:

1)         direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstva Republike Srbije, izuzev profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Bezbednosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika;

2)         Narodna banka Srbije;

3)         direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

4)         organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija;

5)         javna preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

6)         pravna lica osnovana od strane javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije;

7)         pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja;

8)         agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili nad čijim radom državni organi vrše nadzor.

Podaci koje sadrži Registar

Član 4.

Registar sadrži podatke o:

1)         korisnicima javnih sredstava i to:

(1)                    naziv korisnika javnih sredstava;

(2)                    JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

(3)                    trezor;

(4)                    matični broj;

(5)                    PIB (poreski identifikacioni broj);

(6)                    šifra delatnosti;

(7)                    funkcionalna klasifikacija;

(8)                    poštanski broj i mesto;

(9)                    grad/opština - sedište;

(10)                  adresa;

(11)                  datum osnivanja;

(12)                  datum izmene podataka;

(13)                  datum brisanja;

(14)                  grupa korisnika javnih sredstava;

(15)                  oznaka direktnog korisnika budžetskih sredstava;

(16)                  tip korisnika javnih sredstava;

(17)                  organizacioni tip korisnika javnih sredstava;

(18)                  aktivnost korisnika javnih sredstava;

(19)                  vrsta kontnog plana;

(20)                  utvrđen maksimalni broj zaposlenih (da/ne);

(21)                  rukovodilac;

(22)                  ovlašćeno lice;

(23)                  e mail;

(24)                  telefon (i mobilni telefon).

2)         zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim, imenovanim i postavljenim licima, kao i licima angažovanim po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu, i to:

(1)                    JB KJS (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava);

(2)                    funkcionalna klasifikacija korisnika javnih sredstava;

(3)                    identifikacioni broj (JMBG ili broj pasoša);

(4)                    ime;

(5)                    prezime;

(6)                    državljanstvo;

(7)                    pol;

(8)                    mesto prebivališta;

(9)                    grad/opština prebivališta;

(10)                  grad/opština rada;

(11)                  stručna sprema;

(12)                  osnov rada (radni odnos, ugovor, preko zadruge, ostalo);

(13)                  tip službenika;

(14)                  šifra zanimanja;

(15)                  šifra radnog mesta

(16)                  platna grupa, odnosno, platni razred;

(17)                  godina poslednjeg napredovanja;

(18)                  grupa nameštenika;

(19)                  radno vreme (procenat angažovanja);

(20)                  ukupan radni staž (ukupan rad u radnom odnosu);

(21)                  godine staža za jubilarnu nagradu;

(22)                  beneficirani radni staž;

(23)                  procenat minulog rada;

(24)                  osnovni koeficijent;

(25)                  dodatni koeficijent;

(26)                  ukupni koeficijent;

(27)                  neto osnovica;

(28)                  bruto osnovica;

(29)                  procenat uvećanja plate/zarade;

(30)                  naknada za lica koja nisu radno angažovana;

(31)                  status lica;

(32)                  vrsta ugovora;

(33)                  broj ugovora;

(34)                  neto naknada;

(35)                  bruto naknada;

(36)                  tip zadruge:

(37)                  broj fakture;

(38)                  datum početka rada;

(39)                  datum završetka rada.

3)         iznosu isplaćenom po osnovu svih primanja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica (u neto i bruto iznosu), i to:

(1)                    plate, dodaci i naknade plate za zaposlene (zarade);

(2)                    socijalni doprinosi na teret poslodavca;

(3)                    socijalna davanja zaposlenima;

(4)                    naknade troškova za zaposlene;

(5)                    nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi;

(6)                    poslanički i sudski dodatak;

(7)                    troškovi putovanja;

(8)                    usluge po ugovoru.

Čuvanje podataka

Član 5.

Podaci sadržani u Registru čuvaju se trajno, u elektronskom obliku.

Postupak dostavljanja podataka u Registar

Član 6.

Korisnici javnih sredstava dužni su da organu nadležnom za vođenje Registra na propisanim obrascima, u elektronskom obliku, dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona do desetog u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 4. ovog zakona, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra.

 

Sadržina, izgled i način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i druga pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra propisuju se aktom Vlade, na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Šifarnik radnih mesta iz člana 4. tačka 2) podtačka (15) ovog zakona, na osnovu kojih se unose podaci u Registar, utvrđuje se aktom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Član 7.

Radi provere verodostojnosti dostavljenih podataka državni organ zadužen za vođenje Registra će uspostaviti elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa drugim odgovarajućim registrima, a posebno sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskom upravom.

Način razmene podataka iz stava 1. ovog člana propisuje se aktom Vlade iz člana 6. stav 3. ovog zakona.

Prikupljanje i objavljivanje podataka

Član 8.

Na prikupljanje i obradu ličnih podataka koji su sadržani u Registru primenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti i ti podaci ne mogu se staviti na uvid, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim neovlašćenim licima.

Član 9.

Zbirni podaci iz Registra (ukupan broj zaposlenih i po drugom osnovu angažovanih lica u svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava, ukupno isplaćene plate, naknade i dodaci za određeni period, po korisnicima javnih sredstava, odnosno grupi korisnika javnih sredstava) objavljuju se na internet strani korisnika podataka iz člana 10. ovog zakona, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ uprave u sastavu Ministarstva pravde.

Dostupnost podataka

Član 10.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove državne uprave korisnici su podataka iz Registra (u daljem tekstu: korisnici podataka).

Ministarstvo nadležno za poslove finansija je korisnik svih podataka sadržanih u Registru radi obavljanja poslova koji se odnose na finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna plata i zarada koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i drugih poslova u okviru zakonom utvrđenog delokruga i kontroliše tačnost tih podataka.

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave je korisnik svih podataka sadržanih u Registru radi obavljanja poslova koji se odnose na sistem radnih odnosa i plata i drugih poslova u okviru zakonom utvrđenog delokruga i kontroliše tačnost tih podataka.

Podaci iz Registra dostupni su i:        

1)         zaposlenom kod korisnika javnih sredstava koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra i odgovornom licu korisnika javnih sredstava -podaci koji se odnose na zaposlena i angažovana lica tog korisnika;

2)         zaposlenom u lokalnoj samoupravi koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji pripadaju lokalnoj samoupravi, koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

3)         zaposlenom kod korisnika podataka, koji rade na poslovima Registra, koji su dobili pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

4)         ministru nadležnom za poslove finansija i ministru nadležnom za poslove državne uprave - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar;

5)         svim trećim licima - zbirni podaci iz Registra koji se objavljuju na internet stranici korisnika podataka, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Organ koji vodi Registar

Član 11.

Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove državne uprave u elektronskom obliku.

Nadzor

Član 12.

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši organ nadležan za vođenje Registra.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko budžetske inspekcije, ministarstvo nadležno za poslove državne uprave - preko upravne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada - preko inspekcije rada, u okviru svog zakonom utvrđenog delokruga.

Posledice nepostupanja

Član 13.

U slučaju da korisnik javnih sredstava kojem se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije ili u budžetu jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane korisnika podataka, ministar finansija će rešenjem:

1)         privremeno obustaviti isplatu aproprijacija za korisnika budžetskih sredstava, dok ne izvrši obavezu po odredbama ovog zakona;

2)         privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, dok ne izvrši obaveze po odredbama ovog zakona.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove rada neće izvršiti overu obrazaca za kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane korisnika podataka, ministar finansija izdaće nalog da se privremeno obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Član 14.

Za tačnost unetih podataka u Registar odgovara odgovorno lice korisnika javnih sredstava.

Kaznene odredbe

Član 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj korisnik javnih sredstava, pravno lice, ukoliko ne dostavi podatke iz člana 4. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava, ukoliko korisnik javnih sredstava ne dostavi podatke iz člana 4. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

 

Odgovorno lice iz stava 2. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac pravnog lica - korisnika javnih sredstava.

Prelazne i završne odredbe

Član 16.

Akte iz člana 6. st. 3. i 4. ovog zakona Vlada će doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Korisnici javnih sredstava će podatke potrebne za vođenje Registra, do preuzimanja vođenja Registra od strane ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, dostavljati Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, na obrascima i na način utvrđen propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, a nakon toga u skladu sa aktima iz člana 6. st. 3. i 4. ovog zakona.

Član 17.

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave preuzima poslove vođenja Registra u skladu sa odredbama ovog zakona po isteku 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave u istom roku preuzima od Ministarstva finansija - Uprave za trezor postojeću aplikaciju za Registar, sa izvornim kodom, bazu podataka Registra i arhivu baze podataka Registra, što će se utvrditi posebnim tehničkim sporazumom između ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2. stav 1. tačka 57a), člana 93. stav 1. tačka 13) i člana 93a Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014), člana 6. stav 3. i člana 7. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) i člana 11. stav 3. i člana 12. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009).

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Cilj donošenja Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava je uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod svih korisnika javnih sredstava.

Na osnovu ovog zakona stvoriće se baza kadrovskih podataka za efikasno upravljanje ljudskim resursima i praćenje politike isplate ličnih primanja zaposlenih u cilju ostvarivanja ekonomskih, odnosno finansijskih interesa države.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), vrste podataka koji se prikupljaju i obrađuju normiraju se zakonom. Na osnovu člana 93a Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014) i u skladu sa Uredbom o izgledu, sadržaju, načinu popunjavanja obrazaca, kao i o načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 76/2013), kojom su precizirani zakonom utvrđeni podaci, formiran je navedeni registar u Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, kao elektronska baza podataka o navedenim licima kod korisnika javnih sredstava i sa finansijskim podacima o njihovim ličnim primanjima.

Takođe, članom 10. Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015 i 54/2015), propisano je da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi, radne odnose i plate u državnim organima, radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama, kao i poslove koji se odnose na sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, pa u skladu sa tim zakonom, vođenje navedenog registra, treba poveriti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kad se za to steknu uslovi, a najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Iz navedenih razloga, predlaže se donošenje ovog zakona.

III. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona je propisana sadržina zakona, kojim se uređuje osnivanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka iz Registra.

Članom 2. Predloga zakona je propisano da Registar predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

Registar se uspostavlja se s ciljem praćenja njihovog broja i ličnih primanja.

Članom 3. Predloga zakona je propisano ko se smatra korisnicima javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar.

Članom 4. Predloga zakona je propisano da Registar sadrži podatke o korisnicima javnih sredstava, zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim, imenovanim i postavljenim licima, kao i licima angažovanim po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu kao i iznosu isplaćenom po osnovu svih primanja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica (u neto i bruto iznosu).

Istovremeno, propisuje se i vrsta podataka za svaku od tri grupe podataka.

Članom 5. Predloga zakona se propisuju rok čuvanja podatka u Registru.

Članom 6. Predloga zakona je propisano da su korisnici javnih sredstava iz člana 3. tog zakona dužni da organu nadležnom za vođenje Registra, na propisanim obrascima, u elektronskoj formi, dostavljaju podatke iz člana 4. tog zakona do desetog u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. člana 6. Predloga zakona, korisnici javnih sredstava, koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 4, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra.

Sadržina, izgled i način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i druga pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra propisuju se aktom Vlade, na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Članom 7. Predloga zakona je propisano da će, radi provere verodostojnosti dostavljenih podataka, organ zadužen za vođenje Registra uspostaviti elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa drugim odgovarajućim registrima, a posebno sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskom upravom, na način propisan aktom Vlade.

Članom 8. Predloga zakona je propisano da se na prikupljanje i obradu podataka koji su sadržani u Registru primenjuju propisi kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti, ne mogu se staviti na uvid, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim neovlašćenim licima.

Članom 9. Predloga zakona je propisano da se određeni zbirni podaci iz Registra objavljuju na internet strani korisnika podataka, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu i Upravu za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ uprave u sastavu Ministarstva pravde.

Članom 10. Predloga zakona se uređuje dostupnost podataka iz Registra.

Članom 11. Predloga zakona je propisano da Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, u elektronskom obliku.

Članom 12. Predloga zakona je propisano da nadzor nad primenom predmetnog zakona vrši organ nadležan za vođenje Registra, a da inspekcijski nadzor za sprovođenjem predmetnog zakona, u delu koji se odnosi na dostavljanje podataka, vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko budžetske inspekcije, ministarstvo nadležno za poslove državne uprave - preko upravne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada - preko inspekcije rada, u okviru svog zakonom utvrđenog delokruga.

 Članom 13. Predloga zakona su propisane posledice za nepostupanje korisnika javnih sredstava po odredbama ovog zakona. U slučaju da korisnici javnih sredstava kojima se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije ili u budžetu jedinice lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, ne izvrše obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane korisnika podataka, ministar finansija će rešenjem:

1) privremeno obustaviti isplatu aproprijacija za korisnika budžetskih sredstava, dok ne izvrši obavezu po odredbama ovog zakona;

2) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti, dok ne izvrši obaveze po odredbama ovog zakona.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove rada neće izvršiti overu obrazaca koje Vlada propisuje za kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.

U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja podataka iz člana 4. ovog zakona u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane ministra nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, ministar finansija izdaće nalog da se privremeno obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Član 14. Predloga zakona propisuje da za tačnost unetih podataka u Registar odgovara odgovorno lice korisnika javnih sredstava.

Član 15. Predloga zakona sadrži kaznene odredbe.

Članom 16. Predloga zakona propisuje rok za donošenje akata iz člana 6, kao i način vođenja Registra do momenta preuzimanja vođenja Registra od strane ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Članom 17. Predloga zakona propisuje rok i način preuzimanja poslova vođenja Registra.

Članom 18. Predloga zakona propisuje prestanak važenja propisa koji su uređivali poslovi vođenja Registra, do stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 19. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije. Ova sredstva se odnose na kadrovsko, tehnološko i tehničko jačanje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kako bi odgovorilo obavezama propisanim ovim zakonom. Kadrovsko jačanje se odnosi na prijem novih zaposlenih u prvom redu za uspostavljanje Registra u punom kapacitetu. Tehnološko i tehničko jačanje se odnosi na stvaranje predispozicija tog ministarstva da postavljenim zahtevima, kroz nabavku nove informatičke opreme i jačanjem kadrovskih potencijala za izradu i održavanje softverskih rešenja. Finansijska sredstava obezbediće se u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), s obzirom na rokove koji su preuzeti Sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom, neophodno je doneti ovaj zakon po hitnom postupku, kako se ne bi ugrozili spoljnopolitički interesi i potrebe makroekonomske i fiskalne konsolidacije.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 25.07.2015.