Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O OBRAČUNU AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA


Poreska uprava je 27. juna 2022. godine objavila Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava, koje sadrži i primer obračuna i iskazivanja podataka u OA Obrascu.

U obaveštenju se, između ostalog, navodi: "Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS br. 25/01, ... 118/21), primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik rs br. 95/18) na stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom navedenog pravila, krajnji saldo utvrđen u iznosu manjem od iznosa koji se dobija primenom stope:

  • od 10% za II grupu,
  • stope od 15% za III grupu,
  • stope od 20% za IV grupu, i
  • stope od 30% za V grupu,

na saldo utvrđen na dan 31. decembra 2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe, zbog čega je iznos u koloni 7 obrasca OA jednak neotpisanoj vrednosti iz kolone 5, dok se u kolonu 8 upisuje vrednost nula. Početni saldo na početku naredne godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine."

Ceo tekst obaveštenja sa primerom možete pronaći na sajtu Poreske uprave, na sledećoj stranici:

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/8345/obavestenje-o-obracunu-amortizacije-stalnih-sredstava.html

Izvor: Redakcija, 27.06.2022.