Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Uvedena obaveza sprovođenja javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata i proširenje kruga ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave, u smislu da to može inicirati i kvalifikovani broj samih građana i 1/3 odbornika


Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018 - dalje: Zakon), koji predstavlja korak ka efikasnoj, kvalitetnoj, modernoj i otvorenoj lokalnoj samoupravi.

Zakon donosi brojna važna unapređenja postojećeg sistema lokalne samouprave, ali kao posebno važne izdvajaju se nove odredbe koje se odnose:

1) na učešće javnosti u radu lokalne samouprave;

2) proširivanje delokruga opštinskog veća;

3) uređivanje, funkcionisanje i nadzor mesne samouprave – mesnih zajednica;

4) i ostvarivanje međuopštinske saradnje.

U cilju davanja mogućnosti građanima da učestvuju u kreiranju i donošenju odluka, Zakon uvodi obavezu sprovođenja postupka javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata (statuta, budžeta – u domenu planiranja lokalnih investicija, strateškog plana razvoja, utvrđivanja stope lokalnih prihoda ili usvajanje prostornih i urbanističkih planova) i proširenje kruga ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave, u smislu da to može inicirati i kvalifikovani broj samih građana i 1/3 odbornika.

Takođe, novi Zakon utvrđuje obavezu za nadležni lokalni organ da preko Internet prezentacije ili na drugi način, obavesti javnost da je počeo sa pripremom propisa koji donosi skupština. Konačno, Zakonom broj potpisa za građansku inicijativu sada iznosi fiksnih 5% od ukupnog broja građana sa biračkim pravom i definisana je mogućnost da radna tela lokalne skupštine u skladu sa potrebom organizuju javna slušanja o propisima i odlukama o kojima odlučuje skupština, čime se dodatno podstiče učešće javnosti u radu lokalne samouprave.

Zakonom se određuju kriterijumi za utvrđivanje broja članova opštinskog/gradskog veća i proširuje delokrug opštinskog veća koje će od sada pored ranijih nadležnosti biti nadležno da:

a) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je opština osnivač,

b) podnosi tromesečni izveštaj o njihovom radu skupštini opštine,

c) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Zakon jasno definiše položaj mesne samouprave

Bitne izmene i dopune osnovnog pravnog okvira za lokalnu samoupravu, odnose se na bolje i jasnije definisanje položaja mesne samouprave i rada njenih organa, kao i uvođenje prava nadzora organa JLS nad zakonitošću rada i akata mesne zajednice. Zakonom su proširena ovlašćenja opštine u pogledu uređivanja okvira za mesnu zajednicu, definisani su osnovni principi izbora za savet mesne zajednice, način izbora predsednika mesne zajednice, kao i osnovni delokrug rada saveta. Takođe, uređen je postupak u kome jedinica lokalne samouprave može u skladu sa potrebom reagovati u procesu ocene ustavnosti i zakonitosti opšteg akta mesne zajednice odnosno u nadzoru nad njegovom usaglašenosti sa statutom, aktom o osnivanju MZ ili drugim lokalnim propisom. Važne novine su i one kojima se definišu uslovi i procedura u kojima se može raspustiti Savet MZ. Konačno, nove odredbe Zakona uređuju da opština ili grad pružaju pomoć MZ u obavljanju njenih administrativno-tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova.

Pored pomenutih novina, novi Zakon sadrži i druge značajne izmene i dopune kojima se otklanjaju nedostaci u primeni Zakona i dalje unapređuje okvir za lokalnu samoupravu u Srbiji. Od brojnih novina izdvajaju se:

1) sazivanje sednica skupštine opštine/grada,

2) preduslova za uspešno vršenje dužnosti odbornika,

3) položaj pomoćnika predsednika opštine/gradonačelnika,

4) ostavku predsednika opštine/gradonačelnika,

5) promenu radnopravnog statusa zamenika predsednika skupštine opštine/grada, kao i sastav i rad saveta za međunacionalne odnose.

Izvor: Vebsajt SKGO, 22.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija