Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA: Utvrđivanje (ukupne) vrednosti transakcija sa povezanim licem za svrhu sačinjavanja izveštaja u skraćenom obliku u smislu da li se u vrednost transakcije uključuje iznos obračunatog i plaćenog PDV-a, kao i pitanje uključivanja u izveštaj vrednosti transakcije sa povezanim licem po osnovu datih ili primljenih avansa u poreskom periodu


Ministarstvo finansija razmotrilo je zahtev koji se odnosi na pitanje utvrđivanja (ukupne) vrednosti transakcija sa povezanim licem za svrhu sačinjavanja izveštaja u skraćenom obliku, u smislu da li se u vrednost transakcije uključuje iznos obračunatog i plaćenog PDV–a, odnosno na pitanje uključivanja u izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku vrednosti transakcije sa povezanim licem po osnovu datih ili primljenih avansa u poreskom periodu, i s tim u vezi daje odgovor sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015 - dalje: Zakon):

Prema Odredbi člana 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog Zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu (član 60. stav 1. Zakona).

U skladu sa članom 60. stav 3. Zakona, obveznik je dužan da uz poreski bilans priloži dokumentaciju u okviru koje i na način koji propiše ministar finansija, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana, posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip "van dohvata ruke").

Shodno članu 60. stav 5. Zakona, u slučaju da se obveznikova transferna cena po osnovu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem razlikuje od cene te transakcije utvrđene primenom principa "van dohvata ruke", on je dužan da u poresku osnovicu uključi:

1) iznos pozitivne razlike između prihoda po osnovu transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa "van dohvata ruke" i prima po osnovu te transakcije po transfernoj ceni, ili

2) iznos pozitivne razlike između rashoda po osnovu te transakcije po transfernoj ceni i rashoda po osnovu te transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa "van dohvata ruke".

Saglasno odredbi člana 2. stav 3. Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 8/2014 - dalje: Pravilnik), izveštaj u skraćenom obliku iz stava 1. ovog člana, obveznik može da podnese za transakcije sa povezanim licima, osim za zajmove i kredite, koje ispunjavaju jedan od sledeća dva uslova:

1) da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je Zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost;

2) da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od vrednosti prometa za koju je Zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost.

U smislu navedenog, Ministarstvo finansija je mišljenja da se kod utvrđivanja vrednosti transakcije, odnosno ukupne vrednosti transakcija sa jednim povezanim licem u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za podnošenje izveštaja u skraćenom obliku, vrednost transakcije sa povezanim licem utvrđuje u vrednosti te transakcije bez PDV–a, pri čemu se (u ukupnu vrednost transakcija sa povezanim licem) ne uključuje vrednost datih, odnosno primljenih avansa, shodno članu 2. stav 3. Pravilnika.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-465/2017-04 od 21. juna 2017. god.)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 23.06.2017.
Naslov: Redakcija