Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA: Obračun koeficijenata na novu osnovicu koja je jedinstvena za sve, uz zadržavanje postojećeg nivoa zarada


U cilju postizanja transparentnosti sistema i uporedivosti plata u javnom sektoru, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) propisano je uvođenje jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plate i usklađivanje koeficijenata shodno jedinstvenoj osnovici, kao prva faza usklađivanja sa novim sistemom.

Stoga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2001, 15/2002 - dr. uredba*, 30/2002, 32/2002 - ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014 i 58/2014), vodeći računa da nakon izmene visine koeficijenata iznos osnovne plate odgovora iznosu osnovne plate na koju je zaposleni imao pravo pre izmene, kao što je i predviđeno Zakonom.

Prema tome, zadržava se postojeći nivo plata i radi se samo o matematičkom preračunavanju koeficijenata na novu osnovicu koja je jedinstvena za sve.

Druga faza usklađivanja sa Zakonom je donošenje posebnih zakona kojima će se utvrditi metodologija i način razvrstavanja radnih mesta iz Kataloga kao i njihovo vrednovanje i određivanje novih koeficijenata, zajedno sa načinom prilagođavanja, odnosno dostizanja plate iz novog sistema u odnosu na postojeću platu.

U prethodnom periodu Ministarstvo je u saradnji sa resornim ministarstvima i predstavnicima zainteresovane i stručne javnosti intenzivno radilo na izradi Kataloga radnih mesta. Na osnovu Kataloga koji sadrži opšte opise poslova i uslove za njihovo obavljanje i kriterijuma za vrednovanje poslova - složenost poslova, kompetentnost, odgovornost, autonomija u radu, poslovna komunikacija i uslovi rada, posebnim zakonima će biti izvršeno vrednovanje radnih mesta i određivanje visine osnovne plate.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 24.06.2016.
Naslov: Redakcija