Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Centralni registar planskih dokumenata pomaže investitorima u razmatranju potencijalnih lokacija za ulaganja, olakšava javnim službama postupak izdavanja garđevinskih dozvola i smanjuje mogućnost korupcije


Funkcionisanje Centralnog registra planskih dokumenata, koji je deo sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola doprineće stvaranju boljeg ambijenta za poslovanje u Srbiji, izjavio je v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Đorđe Milić.

Milić je na prezentaciji Centralnog registra istakao da to predstavlja još jedan korak u reformama u sektoru građevinstva, koje znače brže procedure za građane i investitore.

"Zainteresovani investitori koji žele da investiraju i da grade sada imaju neposredan uvid u planska rešenja", istakao je Milić i dodao da je registar važan za efikasnu primenu objedinjene procedure i izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, jer će omogućiti da se dodatno skrati vreme njihovog izdavanja.

On je napomenuo da je prosečno vreme izdavanja dozvola sedam dana od podnošenja zahteva, dok je rok predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) 28 dana.

Podsetivši da je elektronsko izdavanje građevinskih dozvola počelo 1. januara 2016. godine, Milić je istakao da su do sada postignuti odlični rezultati.

"U prvom kvartalu je izdato preko 750 dozvola, a zaključno sa polovinom maja izdato je preko hiljadu elektronskih građevinskih dozvola", istakao je on i dodao da se broj pozitivno rešenih zahteva stalno povećava.

Vršilac dužnosti direktora USAID-a, Milan Pavlović, naveo je da je USAID donirao preko 70 hiljada dolara za razvoj softvera.

"Elektronski registar predstavlja nastavak napora na kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u Srbiji, i USAID će nastaviti da podržava ovaj i slične projekte", rekao je Pavlović.

Inače, formiranje Centralnog registra planskih dokumenata trebalo bi da pomogne investitorima u razmatranju potencijalnih lokacija za ulaganja, olakša javnim službama postupak izdavanja garđevinskih dozvola i smanji mogućnost korupcije.

Osim toga, građani će moći da vide koje lokalne vlasti nisu donele planove, ili ih nisu dostavile u centralni registar.

Registar koji je razvijen u okviru Republičkog zavoda uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja funkcionise od 17. decembra 2015. godine.

U Centralni registar uneto je do sada oko 300 prostornih i urbanističkih planova koji su dostupni i pretraživi na internet stranici www.crpd.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.05.2016.
Naslov: Redakcija