Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČAK VLADE RS O PREUZIMANJU TROŠKOVA U VEZI SA PRIJAVOM PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA I IZDAVANJEM LIČNIH I PUTNIH ISPRAVA KOJE IMAJU GRAĐANI SA PODRUČJA ZAHVAĆENIH POPLAVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014


1. Vlada je saglasna da troškove u vezi sa prijavom prebivališta i boravišta i izdavanjem lične karte, putne isprave, vozačke dozvole, probne vozačke dozvole, saobraćajne dozvole, registarskih tablica, registracione nalepnice i potvrde o privremenoj registraciji vozila, propisane Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. i 65/2013 - dr. zakon), Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn. i 113/2013 - usklađeni din. izn.), Uredbom o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 3/2009, 102/2010, 22/2012, 31/2013 i 57/2013), Uredbom o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 8/2008, 3/2009 i 30/2013) i Pravilnikom o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte ("Sl. glasnik RS", br. 9/2008), koje imaju građani sa područja zahvaćenih poplavama u maju 2014. godine, a koji predstavljaju prihod Republike Srbije, preuzme Republika Srbija.

2. Vlada preporučuje Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca, JP "Službeni glasnik" i jedinicama lokalne samouprave da preuzmu troškove izdavanja isprava iz tačke 1. ovog zaključka, a koji predstavljaju njihov prihod.

3. Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i subjektima iz tačke 2. ovog zaključka, sačini procedure za realizaciju ovog zaključka.

4. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu finansija, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca i JP "Službeni glasnik".

05 broj 401-4331/2014

Izvor: Redakcija, 26.5.2014.