Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM I OSNOVAMA SVOJINSKO - PRAVNIH ODNOSA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač (u daljem tekstu: predlagač zakona), pripremilo je Nacrt zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Nacrt zakona predviđa nekoliko izmena i dopuna važećeg Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 87/2011) (u daljem tekstu: Zakon).

Nacrtom zakona prvenstveno se predlažu izmene Zakona kojim se reguliše minimum prava putnika na taj način što se putnicima garantuje minimum prava, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i pod uslovima utvrđenim Nacrtom zakona, u slučaju: a) da je ukrcavanje uskraćeno protiv volje putnika; b) da je let otkazan; v) kašnjenja leta. Nacrtom zakona predlaže se da se prava garantovana putnicima u navedenim slučajevima primenjuju i na putnike koji putuju sa aerodroma u trećoj državi na aerodrom koji se nalazi unutar ECAA područja, izuzev ukoliko su oni ostvarili pogodnosti ili naknadu štete ili pomoć u toj trećoj državi, ako je stvarni avio-prevozilac na tom letu avio-prevozilac strane potpisnice ECAA sporazuma. Navedene izmene se predlažu kako bi se otklonile nesaglasnosti i u potpunosti odredbe Zakona usaglasile sa rešenjima iz Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) broj 261/2004. Nacrtom zakona predviđeno je da na prava putnika u pogledu: minimuma prava, uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja i kašnjenja leta, prava na naknadu štete, prava na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta, prava na zbrinjavanje, dodatnu naknadu štete, prava na regres i ostala prava putnika, ne utiču propisi kojima se uređuje ugovor o organizaciji putovanja nego je iz razloga terminološkog usaglašavanja predloženo da na navedena prava ne utiču propisi kojima se uređuju prava i obaveze iz paket aranžmana.

Nacrtom zakona predlaže se izmena člana kojim se reguliše pravo na naknadu štete na način da putnici imaju pravo na naknadu štete u slučajevima kada se u zakonu upućuje na član kojim se reguliše to pravo putnika. Kako je predlagač naveo u Obrazloženju Nacrta zakona, postojećim zakonskim odredbama putnici, na osnovu svog zahteva, ostvaruju pravo na naknadu štete čiji iznos zavisi od dužine leta. S obzirom na to da postojećim zakonskim rešenjem, koje se odnosi na kašnjenje leta i kojim se definiše obaveza avio-prevozioca u pogledu pružanja pomoći putnicima u slučaju kašnjenja leta, nije navedena novčana naknada, Nacrtom zakona se, kako je predlagač naveo, otklanja mogućnost kolizije odredaba Zakona i postiže se puna usaglašenost sa Uredbom Evropskom parlamenta i Saveta (EZ) broj 261/2004 koja predviđa pravo putnika na novčanu naknadu u slučaju kašnjenja leta.

Kada je u pitanju pravo putnika na vraćanje troškova ili preusmeravanje puta, putnicima mora da bude ponuđen izbor između: a) vraćanja troškova u roku od 7 dana, na način koji je propisan odredbom Nacrta zakona u iznosu koji odgovara visini pune cene putne karte po kojoj je ona kupljena, za deo ili delove putovanja koji nisu ostvareni i za deo ili delove putovanja koji su ostvareni, a let više ne služi svrsi koju je putnik prvobitno planirao, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom u prvu tačku polaska, što je pre moguće; b) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta što je pre moguće; v) preusmeravanja puta, prema sličnim uslovima prevoza, do krajnjeg odredišta nekog kasnijeg datuma kako je putniku prihvatljivo, zavisno od dostupnosti slobodnih mesta.

Nacrtom zakona predviđa se potpuna izmena odredbi Zakona kojima se reguliše podnošenje reklamacije. Prema predviđenim odredbama Nacrta zakona, u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova putnik ostvaruje prava propisana Nacrtom zakona podnošenjem reklamacije avio-prevoziocu u pisanom obliku, uz koju podnosi odgovarajuće dokaze. Kada su u pitanju lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću, a koja smatraju da su neka prava propisana Zakonom prekršena, mogu podneti reklamaciju u pisanom obliku, uz koju podnose odgovarajuće dokaze, avio-prevoziocu, odnosno telu koje upravlja aerodromom, u zavisnosti od slučaja. Predviđeno je da se reklamacije podnose najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je let obavljen ili kada je trebalo da se obavi. Ukoliko avio-prevozilac ili telo koje upravlja aerodromom u roku od 60 dana od dana dostavljanja reklamacije ne udovolje reklamaciji ili na nju ne odgovore, podnosioci reklamacije imaju pravo da prijave povredu odredbi Zakona Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat). Nacrtom zakona predviđeno je da putnik, lice sa invaliditetom ili lice sa smanjenom pokretljivošću, nezavisno od prava na podnošenje reklamacije, ima pravo da zaštiti svoja prava podnošenjem tužbe pred nadležnim sudom. Ovim se, kako je predlagač naveo u Obrazloženju Nacrta zakona, otklanjaju problemi koji su u primeni Zakona postojali zbog nepropisanog roka za podnošenje reklamacije, produžava se rok u kome avio-prevozilac ili telo koje upravlja aerodromom mogu da odgovore na reklamaciju ili da udovolje reklamaciji i olakšava se ostvarivanje prava s obzirom na to da su stranke ponekad imale dilemu kojem vazduhoplovnom inspektoru da se obrate, i to tako što je Nacrtom zakona predviđena izmena da podnosilac zahteva svoje pravo može da ostvari prijavom povrede Zakona Direktoratu koji predstavlja instituciju koja zapošljava vazduhoplovne inspektore različitih specijalnosti.

Nacrtom zakona predviđena je terminološka izmena odredaba Zakona kojima se reguliše pravo svojine tako što se pojam imovinskih prava zamenjuje pojmom stvarnih prava.

Nacrtom zakona predviđena je izmena naziva člana kojim se reguliše upis prava svojine na vazduhoplovu. Prema predviđenim odredbama Nacrta zakona, tim članom se uređuje upis prava svojine i drugih stvarnih prava. Odredbama Nacrta zakona regulisano je da se pravo svojine i druga stvarna prava na vazduhoplovu upisuju u Registar vazduhoplova Republike Srbije i Evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: Registar). Takođe, regulisano je da se prava po osnovu ugovora o zakupu ne moraju upisati u Registar. Predviđeno je da se na upis vazduhoplova u Registar, na osnov za upis prava svojine i založnog prava, na način vođenja Registra, kao i na postupanje organa nadležnih za vođenje Registra, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje vazdušni saobraćaj i propisi doneti na osnovu tog zakona.

U delu Zakona kojim se određuje nadzor nad njegovom primenom, kao i nadzor koji proističe iz potvrđenih međunarodnih ugovora, Nacrtom zakona uređuju se nadzorna ovlašćenja Direktorata. Direktorat se prema predloženim odredbama definiše kao telo Republike Srbije, prema propisima Evropske Unije, koje se stara o primeni odredaba predloženih zakonskih rešenja koje se odnose na poštovanje prava garantovanih putnicima, za letove čije je mesto polaska aerodrom na teritoriji Republike Srbije ili im je mesto polaska aerodrom koji se nalazi na teritoriji potpisnice ECAA sporazuma i na koju se ECAA sporazum primenjuje, pod uslovom da je mesto krajnjeg odredišta aerodrom na teritoriji Republike Srbije i da let obavlja avio-prevozilac strane potpisnice ECAA sporazuma. Direktorat se, takođe, stara o primeni odredaba zakona koje se odnose na prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću i preduzima sve potrebne mere za poštovanje prava lica sa invaliditetom ili lica sa smanjenom pokretljivošću i obaveštavanje tih lica o njihovim pravima iz Nacrta zakona. U skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, Evropska komisija se obaveštava o ovlašćenjima Direktorata.

Nacrtom zakona predviđena je izmena odredbe kojom se reguliše inspekcijski nadzor i pojam inspekcijskog nadzora i ovlašćenja vazduhoplovnih inspektora na taj način što se precizira da inspekcijski nadzor nad primenom predloženih zakonskih rešenja, relevantnih međunarodnih propisa i podzakonskog akta donetog na osnovu Nacrta zakona, u delu prava putnika kod uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova i prava lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, Direktorat vrši preko vazduhoplovnih inspektora.

U prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona, predviđeno je da predložene izmene i dopune Zakona stupaju na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 26.4.2015.