Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE U VEZI SA NAKNADOM ZA ODVODNJAVANJE


Odredbama Zakona o vodama ("Sl.Glasnik RS", br. 30/10 i 93/12), uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.

Shodno odredbama člana 169. Zakona, naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Saglasno odredbama člana 170. Zakona, Poreska uprava izvršila je obračun i utvrđivanje naknade za odvodnjavanje vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta.

Naknada za odvodnjavanje plaća se za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, saglasno odredbi člana 171. Zakona.

Odredbama člana 172. Zakona propisano je da se sredstva ostvarena od naknada za odvodnjavanje koriste se na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja na kome su ostvarena, za finansiranje poslova u vezi sa izgradnjom, održavanjem i upravljanjem melioracionim sistemima.

Odredbama člana 192. stav 3. Zakona propisano je da Ministarstvo nadležno za poslove finansija - Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica - obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje, sa primenom od 01.01.2011. godine.

Naknada se smatra javnim prihodom (neporeskim) u smislu odredbe člana 14. stav 1. tačka 2a Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014) i prihod je vodoprivrednih preduzeća.

Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta  obračunava se u skladu sa Uredbom o visini naknada za vode za konkretnu godinu.

Poreska uprava donosi rešenja o utvrđivanju naknade za odvodnjavanje na osnovu podataka o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, koje dobija od Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: RGZ).

Podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta su podaci iz evidencije na dan 31.12.2012. godine a koji su korišćeni za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje za 2013. godinu, odnosno podaci sa stanjem na dan 31.12.2013. godine za 2014. godinu, dostavljeni od strane RGZ.

S tim u vezi, u slučajevima eventualnih kupoprodaja nepokretnosti - zemljišta, ugovora o poklonu, odnosno nasledstvu, po osnovu čega je došlo i do promene vlasnika zemljišta, a ta promena nije sprovedena i kroz katastar nepokretnosti, rešenja su doneta na vlasnika koji se vodi u evidenciji RGZ.

Takođe, Poreska uprava je iz obračuna naknade izuzela lica koja imaju status "umrlih lica", u svim slučajevima u kojima je ta vrsta promene sprovedena u bazi podataka MUP.

U slučajevima kada je rešenje od strane Poreske uprave doneto i poslato na ime "umrlog lica", utvrđeno je da lice u bazi MUP ima status "aktivnog lica", odnosno da nije izvršeno ažuriranje novih podataka o konkretnom licu. U situacijama kada zainteresovana strana dostavi akt (izvod iz matične knjige umrlih), ti pojedinačni slučajevi od strane Poreske uprave biće rešavani u najkraćem mogućem roku.

Osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje za poljoprivredno i šumsko zemljište je iznos katastarskog prihoda, a osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje za građevinsko zemljište je prosečan katastarski prihod za katastarsku opštinu u kojoj se to zemljište nalazi, i to u visini dvadesetostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta katastarske opštine u kojoj se to zemljište nalazi, saglasno odredbama Uredbe o visini naknada za vode za konkretnu godinu. Stopa za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje, propisana je odredbama Uredbe o visini naknada za vode za konkretnu godinu.

Utvrđena naknada za odvodnjavanje kreće se u rasponu od sto dinara do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti od osnovice za obračun naknade i propisane stope.

Godišnji iznos utvrđene naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 105/2014), a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

U skladu sa članom 114. stav 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 26.4.2015.