Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Policija ima ovlašćenje da vrši nadzor i snimanje javnog mesta, radi obavljanja policijskih poslova, korišćenjem opreme za video-akustičke snimke i fotografisanje


Povodom izjave ministra unutrašnjih poslova od 31.01.2019. godine, koju je prenelo više štampanih i elektronskih medija, u kojoj se najavljuje da će u Beogradu biti postavljeno oko 1.000 video-kamera na oko 800 pozicija u narednih nekoliko godina, te da će ove kamere imati softvere za prepoznavanje lica, Poverenik za informacije od javnog značaja je sproveo postupak nadzora sa stanovišta obrade podataka o ličnosti.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), u nadležnosti Poverenika je da daje mišljenje u slučaju uvođenja nove informacione tehnologije u obradi podataka, te da daje prethodno mišljenje da li određeni način obrade predstavlja specifičan rizik za prava i slobode građana. Takođe, novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), koji će početi da se primenjuje 21.08.2019. godine, propisuje obavezu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), kao rukovaoca podataka, da, u vezi sa najavljenim sistemom video-nadzora, sprovede procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti, te da o istom pribavi i prethodno mišljenje Poverenika.

Međutim, MUP se u vezi sa predmetnim sistemom video-nadzora nije obratio Povereniku za mišljenje, zbog čega je Poverenik pokrenuo postupak nadzora i zatražio izjašnjenje o planiranoj obradi podataka, pravnom osnovu, svrsi, tehničkim karakteristikama, te svim drugim relevantnim činjenicama. Na osnovu informacija dobijenih od predstavnika MUP-a, sa sastanka održanog 01.03.2019. godine u službi Poverenika i naknadno dostavljenog izjašnjenja MUP-a, utvrđeno je sledeće:

- da policija ima ovlašćenje da vrši nadzor i snimanje javnog mesta, radi obavljanja policijskih poslova, korišćenjem opreme za video-akustičke snimke i fotografisanje u skladu sa propisom o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, u skladu sa članom 52. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018);

- da MUP, ima ovlašćenje da u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga prikuplja i obrađuje video i audio zapise korišćenjem opreme za video-akustičko snimanje i fotografisanje, prepoznavanje i identifikaciju lica, automatsko očitavanje isprava i za prepoznavanje registarskih tablica, te priku6pljene podatke koristi u svrhu praćenja javnih skupova, povećanja bezbednosti saobraćaja, ljudi i imovine, granične kontrole, koja obuhvata vršenje provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza, kao i u svrhu prepoznavanja, identifikacije i pronalaska izvršilaca krivičnih dela i nestalih lica na osnovu biometrijskih podataka o licu, obezbeđenja dokaza za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava, vršenja poslova unutrašnje kontrole, praćenja zakonitosti i unapređenja rada Ministarstva, pokretanja i vođenja disciplinskih postupaka, u skladu sa članom 13. Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018);

- da je predmetni sistem video-nadzora još u fazi testiranja, te da se u ovoj fazi ne koriste realni, već samo testni podaci i

-- da informacioni sistem neće biti povezan za zbirkama biometrijskih podataka građana.

MUP je upoznao Poverenika sa tehničkim karakteristikama nadzornog sistema čije uvođenje se planira, kao i sa predviđenim merama bezbednosti podataka.

Poverenik je ukazao predstavnicima MUP-a na neophodnost izrade procene uticaja ovog nadzornog sistema na zaštitu podataka o ličnosti, kao i na dalje obaveze kao rukovaoca podataka u skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Imajući u vidu navedeno, a posebno činjenicu da su zakonom definisan pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti u konkretnom slučaju, Poverenik će nastaviti da prati aktivnosti MUP-a na uspostavljanju ovog sistema, kao i njegovo dalje funkcionisanje sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 22.03.2019.
Naslov: Redakcija