Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRUPACIJA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA POKRENULA INICIJATIVU ZA IZMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA


Na sednici Grupacije računovodstvenih agencija PKS bilo je reči o problemima sa kojima se računovodstvene agencije susreću u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Podsećajući na pojedina normativna rešenja, Lazar Srdanov, iz Novog Sada, naglasio je da su ovim zakonom preduzetnicima i pravnim licima za pružanje računovodstvenih usluga, nametnute veoma obimne i zahtevne obaveze. One obuhvataju donošenje i sprovođenje brojnih internih akata, izradu lista indikatora za svakog klijenta pojedinačno, analizu procene rizika na osnovu utvrđenih kriterijuma, svrstavanje svakog klijenta u određene grupe prema stepenu rizičnosti od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i vođenje evidencije. Poseban problem predstavljaju pojedini zakonski članovi, kojima je propisano da ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica moraju da ispunjavaju određene uslove, odnosno da imaju licencu za obavljanje ovih poslova.

Uprava svoj posao fokusira na kontroli računovođa, odnosno da li imaju dva ovlašćena lica koja imaju licence, da li su oni prijavljeni Upravi, da li postoje svi dokumenti o svakoj stranci, da li na svakom dokumentu i kopiji postoji datum i tačno vreme upoređivanja sa originalom, da li je rađena interna revizija i da li je sprovedena odluka. Troškove koje imaju računovodstvene agencije zbog obimnih obaveza propisanih ovim zakonom plaća privreda kroz nevidljive parafiskalne namete.

Predsednik Grupacije Jovan Beara istakao je da se Uprava koja obavlja kontrolu u primeni zakona bavi kontrolom obveznika, odnosno onih koji treba preventivno da deluju, a ne kontrolom "perača para". On je ocenio i da su zakonom propisane neprimereno visoke novčane kazne za učinjene privredne prestupe i prekršaje.

Grupacija je polazeći od aktuelnih problema u primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, zatražila da se što pre organizuje sastanak sa Ministarstvom finansija i Upravom i pokrenula inicijativu za izmenu pojedinih odredbi ovog zakonskog rešenja. Predloženo je i da se po hitnom postupku obustavu kontrola i sankcionisanje računovodstvenih agencija prema odredbama važećeg zakona. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.3.2014.