Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI NAČINA PRENOSA AKCIJA STEČENIH U STEČAJNOM POSTUPKU SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI


Broj: 2/0-03-159/2-14
Beograd, 21.3.2014. godine

"Komisija za hartije od vrednosti je dana 18.3.2014. godine primila zahtev (dalje: Podnosilac zahteva) za davanje mišljenja.U zahtevu se navodi sledeće:

Klijent Podnosioca zahteva - d.d. u stečaju, privredno društvo sa sedištem u inostranstvu, vlasnik je 86,83% akcija izdavaoca Preduzeća, domaćeg akcionarskog društva koje se kotira na Beogradskoj berzi, na MTP-u. Stečajni upravnik želi da proda akcije izdavaoca, a zakon u zemlji klijenta ga obavezuje da prodaju izvrši po najpovoljnijim uslovima. Iz tog razloga je raspisana licitacija za prodaju akcija u inostranstvu, što je u skladu sa zakonima države klijenta. Problem nastaje kako te akcije, nakon licitacije, preneti na pobednika licitacije, a da je prenos u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

U skladu sa iznetim, Podnosilac zahteva postavlja pitanje da li je moguće izvršiti prenos akcija vanberzanski, na osnovu rešenja suda iz inostranstva, ili je, pošto je u pitanju javno društvo, pravilnije izvršiti blok trgovanja na Beogradskoj berzi?

Podnosilac zahteva takođe želi mišljenje Komisije za hartije od vrednosti da li je raspisana (i kasnije dopunjena) licitacija za prodaju akcija izdavaoca (dokumentacija dostavljena u prilogu) protivna pozitivnim propisima Republike Srbije? Naime, po mišljenju stečajnog upravnika privrednog društva d.d. u stečaju, on ne može dobiti najvišu cenu za akcije izdavaoca iznošenjem naloga na Beogradsku berzu, zbog zona fluktuacije, već se odlučio na licitaciju jer tada poštuje zakon u stranoj državi koji ga obavezuje da imovinu proda po najvišoj mogućoj ceni. Takođe, stečajni upravnik privrednog društva d.d. u stečaju zna da je pravilo blok trgovanje fluktuacija cene u rasponu od +/- 20%, što je i navedeno u pozivu. Kupac koji da najvišu ponudu ne bi vršio plaćanje odmah i u inostranstvu, već bi se čekala potvrda suda kao i odobrenje berze za blok transakciju. Ukoliko bi se vršila promena vlasništva putem blok trgovanja, plaćanje se ne bi vršilo u inostranstvu već u Srbiji.

U prilogu zahteva za davanje mišljenja Podnosilac zahteva je takođe priložio i dopis opštine u Srbiji, od 12.3.2014. godine, upućen stečajnom upravniku privrednog društva d.d. u stečaju, u kome se ukazuje da način na koji stečajni upravnik želi da proda akcije izdavaoca nije u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije (dopis Opštine u prilogu ovog mišljenja).

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 219. senici VIII saziva, od 24.3.2014. godine, donela sledeće:

M I Š LJ E NJ E

Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), uređujući izuzetke od obaveze obavljanja transakcija finansijskim instrumentima na regulisanom tržištu odn. MTP, članom 48. stav 1. tač. 1. i 3.propisuje:

"Sledeće transakcije finansijskim instrumentima obavljaju se van regulisanog tržišta, odnosno MTP:

1) radi ispunjenja mera i obaveza u postupku statusne promene i promene pravne forme privrednog društva, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, kao i u okviru reorganizacije privrednog društva u skladu sa propisima koji uređuju stečaj;

3) radi izvršenja pravnosnažne sudske odluke kojom se okončava ostavinski, ili stečajni postupak, odnosno radi izvršenja pravnosnažne sudske odluke kojom se okončava drugi sudski postupak;"

Članom 229. stav 2. Zakona o tržištu kapitala propisano je:

"Prenos prava iz finansijskih instrumenata vrši se na osnovu odredaba zakona i pravnosnažne sudske odluke, odnosno odluke nadležnog organa."

Tačkom 50. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti propisan je prenos finansijskih instrumenata na osnovu zaključenih likvidacionih ili stečajnih postupaka. Stavom 4. ove tačke propisano je:

"U slučaju da likvidacijom, odnosno stečajem privrednog društva finansijski instrumenti koji su bili u posedu tog društva dolaze u posed drugih lica koji postaju zakoniti imaoci tih finansijskih instrumenata, član Centralnog registra dostavlja Centralnom registru sledeću dokumentaciju:

1) odluku skupštine ili drugog organa o pokretanju postupka likvidacije, odnosno stečaja;

2) rešenje Agencije za privredne registre o sprovedenom postupku likvidacije, odnosno stečaja, odnosno pravosnažno i izvršno sudsko rešenje;

3) nalozi za prenos finansijskih instrumenata overeni od strane nalogodavca i člana Centralnog registra."

Uzimajući u obzir citirane zakonske i podzakonske odredbe, pitanja koja je postavio Podnosilac zahteva se zapravo svode na pitanje na koji način ishodovati sudsku odluku koja bi, shodno pozitivnim propisima Republike Srbije koji uređuju predmetnu materiju, bila osnov za prenos akcija izdavaoca na kupca, uzimajući u obzir da se postupak stečaja nad zakonitim imaocem tih akcija sprovodi prema stranom pravu.

Postupak stečaja sa elementom inostranosti odn. međunarodni stečaj uređen je delom XII Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon i 71/2012 - odluka US). Navedenim delom Zakona o stečaju, između ostalog, uređena su pitanja:

-merodavnog prava za stečajni postupak sa elementom inostranosti,

-stvarne nadležnosti domaćeg suda za priznanje stranog postupka stečaja u Republici Srbiji,

-procedure priznanja stranog postupka stečaja u Republici Srbiji,

-prava stranog predstavnika na direktno postupanje pred sudovima Republike Srbije,

-priznavanja autentičnosti dokumenata iz stranog postupka stečaja u Republici Srbiji,

-pružanja pravne pomoći od strane domaćeg suda stranom predstavniku i

-poveravanja stranom predstavniku ili drugom licu koje odredi (domaći) sud prodaje imovine dužnika koja se nalazi u Republici Srbiji.

Shodno svemu navedenom, uzimajući u obzir okolnosti da se postupak stečaja protiv dužnika - privrednog društva d.d. u stečaju sprovodi po pozitivnim propisima strane države, da se deo imovine tog dužnika (akcije izdavaoca) nalazi u Republici Srbiji i da su delom XII Zakona o stečaju izričito uređene ovakve faktičke situacije, to se pitanje ishodovanja sudske odluke koja bi bila osnov za prenos akcija izdavaoca na kupca ne može rešavati na osnovu mišljenja Komisije, kao specifičnog upravnog organa, niti Komisija može biti nadležna da ocenjuje usklađenost radnji i dokumenata stranog stečajnog suda sa domaćim pravom. Stoga, zavisno od faze u kojoj se nalazi strani postupak stečaja, a u cilju prodaje akcije izdavaoca i prenosa istih na vlasnički račun kupca, neophodno je da Podnosilac zahteva odn. stečajni upravnik njegovog klijenta formuliše adekvatan zahtev nadležnom sudu u Republici Srbiji, u skladu sa odredbama Zakona o stečaju koje uređuju međunarodni stečaj, imajući pri tom u vidu odredbe Zakona o tržištu kapitala i podzakonskih akata Republike Srbije o vrsti i pravnim karakteristika dokumenta na osnovu koga se može izvršiti prenos finansijskih instrumenata tokom odn. nakon okončanog postupka stečaja."

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 26.3.2014.