Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na obrascu PPI-4


Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji podnose poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na Obrascu PPI-4 elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava podnosi se isključivo u elektronskom obliku od 1. januara 2018. godine.

Izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPI-4 da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Izmenjena poreska prijava koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016) se podnosi u istom obliku kao i prvobitna poreska prijava.

Preuzmite:

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na obrascu PPI-4

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 23.02.2018.