Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 26. FEBRUARA 2015. GODINE


Ustavni sud je na 6. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 1 stav 1. tačka 5) i stav 5, člana 2. stav 1, čl. 7. i 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 119/12). Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 2. st. 2. i 3, člana 3. u delu u kome se članu 156. dodaje stav 5. Zakona o autorskom i srodnim pravima, člana 6, u delu novododatog člana 171a st. 1, 3, 4. i 5. Zakona o autorskom i srodnim pravima i člana 12. st. 2. i 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o utvrđivanju liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik RS", broj 45/10). Sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Kategorizacije korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 3/13). (predmet IUz-55/2013)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 12. u delu koji glasi: ",a primenjivaće se od 01.01.2013. godine" Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Nova Varoš ("Službeni list opštine Nova Varoš", broj 10/12), u vreme važenja nije bila u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUo-146/2013)

III U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-36/2014, da je za postupanje po optužnom predlogu nadležan Osnovni sud u Novom Sadu

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 26.02.2015.