Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POLICIJI: Predviđena je reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova, razdvajanje poslova na unutrašnje i policijske, kao i podela službenika na policijske, državne i nameštenike. Predviđena je upotreba novih sredstava prinude, među kojima su elektrošokeri i razni ljuti i omamljujući sprejovi. Predviđeno je uvođenje testova integriteta, kao istražne metode koja se koristi da bi se proverila sklonost policajca ka korupciji


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 26. januara 2016. godine Zakon o policiji, koji predviđa reogranizaciju MUP-a, karijerno napredovanje u tom sektoru, jednu specijalnu jedinicu i jačanje sektora unutrašnje kontrole, dok pripadnicima policije omogućava da se služe i elektrošokovima i raspršivačima sa nadražajnim sredstvima.

Zakon stavlja akcenat na karijerno napredovanje, tako da će stručna obuka, obrazovanje i usavršavanje, kao i ocenjivanje službenika biti osnovni parametar prilikom odlučivanja o odabiru kadrova i personalnim rešenjima za određena radna mesta.

Onemogućeno je napredovanje isključivo po odluci neposredno višeg rukovodioca i ispunjavanjem zakonskih uslova u pogledu godina staža, već napredovanje podrazumeva i napredak u znanju i veštinama, počiva na principima profesionalnog planiranja, odabira, selekcije i edukacije i na kontinuiranom učenju.

U praksu policije uvode se nova sredstva prinude, među kojima su i elektrošokovi, kako bi policijski službenici mogli postići isti cilj bez upotrebe vatrenog oružja i nanošenja teških telesnih povreda.

Sektor unutrašnje kontrole dobiće značajno veća ovlašćenja i predviđa se obavljanje "testova integriteta" i deponovanje imovinskih karti rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa mogućnošću provere i ostalih zaposlenih, čime se značajno podiže nivo kontrole i stepen uvida u podatke o imovinskom stanju zaposlenog u svrhu borbe protiv korupcije.

Predviđeno je razdvajanje poslova na unutrašnje i policijske, pri čemu je Direkcija policije nadležna za obavljanje policijskih i drugih poslova, dok ostale poslove iz delokruga ministarstva obavljaju sektori.

Predviđena je i podela službenika na policijske i državne službenike, a prepoznavanje ovih kategorija po organizacionim jedinicama biće znatno olakšano, budući da policijske poslove obavljaju policijski službenici, a unutrašnje poslove policijski i državni službenici.

Direkcijom policije rukovodi direktor policije, koga postavlja Vlada Republike Srbije na pet godina, na predlog ministra, a on može biti izabran u najviše dva mandata.

Direktora policije može razrešiti Vlada Republike Srbije, na obrazloženi predlog ministra, ako ne ostvari rezultate.

U sastavu Direkcije policije su organizacione jedinice u sedištu - uprave, centri, jedinice, specijalna i posebne jedinice policije, i van sedišta - Policijska uprava za grad Beograd, područne policijske uprave i policijske stanice.

Specijalna jedinica policije je Specijalna antiteroristička jedinica, a posebne jedinice policije su Žandarmerija, Helikopterska jedinica i Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a u Policijskoj upravi za grad Beograd Policijska brigada.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija