Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU


Pravna baza Paragraf Lex

 

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU

 

Član 1.

U Zakonu o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012) u članu 3. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koji glasi:

"6a) predstavnik na turističkoj destinaciji jeste fizičko lice, koje na osnovu zaključenog ugovora sa organizatorom turističkog putovanja pruža turistima obaveštenja i uputstva u vezi sa realizacijom programa putovanja i obavlja druge aktivnosti u cilju zaštite interesa turista;"

U tački 12a) posle reči: "organizovanje" i zapete, dodaje se reč: "nuđenje" i zapeta.

U tački 14) broj: "75" zamenjuje se brojem: "80"

Posle tačke 14) dodaje se tačka 14a) koja glasi:

"14a) turistička delatnost jeste pružanje usluga turističkih agencija, usluga turističkih profesija i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu;"

Posle tačke 15) dodaje se tač. 15a) i 15b) koje glase:

"15a) destinacijska menadžment organizacija je privredno društvo ili drugo pravno lice osnovana sa ciljem  upravljanja turističkom destinacijom (planiranje, organizovanje, kontrola i vođenje), čiji osnivači mogu da budu iz javnog i privatnog sektora.

15b) turistički klaster je sektorska ili geografska koncentracija, međusobno povezanih privrednih subjekata, drugih pravnih lica ili fizičkih lica, u cilju povezivanja zajedničkih potreba i jačanja konkurentnosti."

U tački 20) reči: "po unapred utvrđenom programu" i zapeta, brišu se.

Posle tačke 25) dadaju se tač. 25a) i 25b) koje glase:

"25a) turističko putovanje na upit jeste turističko putovanje pripremljeno na zahtev putnika kao kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, koje turistička agencija prodaje po jedinstvenoj ceni;

25b) turistička signalizacija su odgovarajući simboli i znaci, kao i simboli i znaci turističke saobraćajne signalizacije, kojim se obeležava turistička atrakcija i sadržaj turističke ponude;"

U tački 27) posle reči: "napitaka" zapeta i reči: "kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu" brišu se.

Član 2.

U članu 7. stav 3. posle tačke 11) dodaje se tačka i zapeta i nova tačka 12) koja glasi: " akcioni plan".

U stavu 5. broj: "10" zamenjuje se rečju: "najmanje" i brojem: " 5".

Član 3.

U članu 11. reči: " i to: gradski odmori, kružna putovanja, poslovni turizam, zdravstveni turizam, planinski i jezerski turizam, nautički turizam, manifestacije, kongresi i drugi događaji, ruralni turizam i specijalni interesi" brišu se.

Član 4.

U članu 14. posle stava 6. dodaje se nov stav 7. koji glasi:

"Upravljanje turističkim prostorom može se poveriti i destinacijskoj menadžment organizaciji, u kojoj je jedan od osnivača javno preduzeće, odnosno Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili Grad Beograd i u kome je kapital tog osnivača većinski."

Član 5.

Član 24. menja se i glasi:

"Poslove iz člana 23. ovog zakona može da obavlja privredno društvo koje je registrovano u registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti koje ispunjava uslove za obavljanje te delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, kada mu nadležni organ poveri obavljanje tih poslova."

Član 6.

U članu 27. posle tačke 5) dodaje se tačka i zapeta i nova tačka 6) koja glasi:

"6) podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista i organizovanog turističkog prometa stranih turista."

Član 7.

U članu 28. stav 4. reči: " stava 1. ovog" brišu se, a posle reči: "člana" dodaju se reči: " 27. tač. 1) do 5)".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Vlada bliže propisuje način dodele, uslove i visinu, kao i korišćenje  sredstava iz člana 27. tačka 6) ".

Član 8.

U članu 29. posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

"Turističke organizacije regije vrše koordinaciju i usmeravanje rada turističkih klastera na svom području i vode evidenciju turističkih klastera."

Član 9.

U članu 33. tač. 5) i 6) menjaju se i glase:

"5) istraživanja tržišta u oblasti turizma;

6) obezbeđivanja inoformativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti Srbije (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, on line sredstva promocije - internet prezentacija, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti, suveniri itd.); "

U tački 12) reč: "utvrđivanja" zamenjuje se rečima: "učešće u utvrđivanju".

Posle tačke 12) dodaje se nova tačka 12a) koja glasi:

"12a) izrade, učešća u izradi i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma;"

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom."

Član 10.

U članu 35. stav 3. posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) koja glasi:

" 5a) donosi pravilnik o radu".

Član 11.

U članu 37. stav 2. posle reči: " TOS-a" i zapete dodaju se reči: "donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta" i zapeta.

Posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

" Direktor TOS-a mora da:

1) zna jedan strani jezik;

2) ima najmanje visoku stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije;

3) ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od tri godine. "         

Član 12.

U članu 38. menja se i glasi:

" Za teritoriju autonomne pokrajine može se osnovati turistička organizacija autonomne pokrajine koja:

1) donosi godišnji program i planove promotivnih aktivnosti u skladu sa strategijskim marketing planom, planovima i programima tos-a;

2) koordinira aktivnosti privrednih i drugih subjekata u vezi sa promocijom turizma na teritoriji autonomne pokrajine;

3) prikuplja sve vrste turističkih informacija radi obaveštavanja javnosti;

4) obezbeđuje informativno-propagandni materijal kojim se promovišu turističke vrednosti autonomne pokrajine (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, on line sredstva promocije - internet prezentacija, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti, suveniri itd.);

5) preduzima aktivnosti na izradi, učešću u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma

6) preduzima druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Direktor Turističke organizacije autonomne pokrajine mora da:

1) zna jedan strani jezik;

2) ima najmanje visoku stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije;

3) ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od tri godine."

Član 13.

U članu 39. menja se i glasi:

"Za teritoriju jedinice lokalne samouprave može se osnovati turistička organizacija ili obavljanje tih poslova poveriti drugom pravnom licu.

Turistička organizacija jedinice lokalne samouprave obavlja poslove:

1) promocije turizma jedinice lokalne samouprave;

2) koordiniranja aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociji turizma;

3) donošenja godišnjeg programa i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa strategijskim marketing planom, planovima i programima tos-a;

4) obezbeđivanja i unapređivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti jedinice lokalne samouprave (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, on line sredstva promocije - internet prezentacija, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti, suveniri itd.);

5) prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma;

6) organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;

7) organizovanja turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.);

8) upravljača turističkog prostora;

9) posredovanja u pružanju usluga u domaćoj radinosti;

10) podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora;

11) izrade, učešća u izradi, kao i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma;

12) druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Direktor turističke organizacije lokalne samouprave mora da:

1) zna jedan strani jezik;

2) ima najmanje visoku stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije;

3) ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od tri godine."

Član 14.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:

"Jedinica lokalne samouprave stara se o mestu postavljanja i načinu isticanja turističke signalizacije u skladu sa zakonom."

U stavu 3. posle reči: "sadržinu" dodaje se zapeta i reč: "uslove".

Član 15.

Član 42. menja se i glasi:

"Turistička agencija obavlja delatnost organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Delatnost iz stava 1. ovog člana može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz stava 1 ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

U periodu prekida obavljanja delatnosti preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja turističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za delatnost turističke agencije obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja delatnost turističke agencije van sedišta, dužna je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma."

Član 16.

U članu 43. posle tačke 1a) dodaje se tačka 1b) koja glasi:

"1b) ponude i prodaje turistička putovanja iz tačke 1);"

U tački 3) posle reči: "transfer" zapeta i reč: "transport" brišu se.

Član 17.

Član 45. menja se i glasi:

"Turistička agencija je dužna da:

1) u svim poslovima postupa sa pažnjom dobrog privrednika;

2) nudi i prodaje programe putovanja koji su pripremljeni na osnovu zaključenog ugovora sa trećim licima kojima je poverio izvršenje usluga iz tog programa putovanja;

3) u slučaju otkaza putovanje  putnicima u zakonskom roku  izvrši povraćaj uplaćenih sredstava;

4) obezbedi smeštaj putnika za sve vreme trajanja ugovorenog putovanja;

5) obezbedi povratak putnika na odredište;

6) se stara da putnici ne budu neopravdano zadržani na putovanju duže nego što je predviđeno programom putovanja;

7) angažuje tokom celog putovanja najmanje jednog turističkog pratioca ili turističkog vodiča za turističku grupu, a po prevoznom sredstvu kojim se obavlja usluga prevoza;

8) ako na destinaciji nisu angažovana lica iz tačke 7) ovog člana angažuje predstavnika na turističkoj destinaciji koji ispunjava uslove iz člana 99 ovog zakona;

9) evidentira na propisan način ugovore zaključene sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja,ugovore o posredovanju, druge ugovore u vezi sa obavljanjem turističke delatnosti i drugu prateću dokumentaciju;

10) dnevno vodi evidenciju prodatih turističkih putovanja na propisan način;

11) na ulazu u sedište vidno istakne poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak odnosno izdvojeni poseban prostor poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka odnosno izdvojenog posebnog prostora;

12) na ulazu u sedište, odnosno ogranak istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;

13) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost turističkih agencija mora da drži rešenje o registraciji odnosno uverenje o evidenciji u registru turizma;

14) objavi uslove, sadržaj i cenu svake pojedinačne usluge (viziranje, rezervacije, izleti i ostalo) koju pruža i pridržava se tih uslova, sadržaja i cena;

15) izda potvrdu o putovanju, propisani račun, kartu ili drugi dokument sa brojem kojim se potvrđuje prijem uplate;

16) svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno prostoru van poslovnog sedišta prijavi odgovarajućem registru i registru turizma u roku od 15 dana.

Ministar propisuje oblik, sadržinu i način vođenja evidencije ugovora iz stava 1. tačka 9) ovog člana i evidencije prodatih turističkih putovanja."

Član 18.

U članu 46. stav 1. posle reči: "dobiti" dodaje se zapeta i reči: "samo na teritoriji Republike Srbije."

Posle stava 1. dodaje se nov stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, lica iz stava 1. ovog člana mogu samo za svoje članove, odnosno korisnike, u skladu sa svojim statutom, bez svrhe sticanja dobiti organizovati turističko putovanje ili izlet u inostranstvu koje može biti u trajanju do tri dana uključujući najviše dva noćenje."

St. 2. i 3. postaju novi st. 3. i 4.

U novim st. 3. i 4. posle reči: " iz stava 1." dodaje se veznik: "i", broj: "2" i tačka.

Član 19.

U članu 52. stav 1. reči: "organizatoru putovanja" zamenjuju se rečima: "privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili ogranku stranog pravnog lica:"

U tački 3) posle reči: "kome" dodaju se reči: "u prethodnih 36 meseci".

Tačka 6) menja se i glasi:

"6) koji ima propisanu garanciju putovanja."

Član 20.

Član 55. menja se i glasi:

"Licenca se oduzima organizatoru putovanja ako:

1) u periodu važenja licence prestane da ispunjava uslove iz člana 52. tač. 2), 5) i 6);

2) postupi suprotno članu 45. stav 1. tač. 2) do 6);

3) nastupe teže posledice po zdravlje putnika zbog propusta organizatora putovanja.

Licenca se oduzima rešenjem koje donosi ministar i koje se dostavlja registru turizma.

Na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, Registrator turizma briše organizatora putovanja iz Registra turizma bez donošenja posebnog akta.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je.

Nakon oduzimanja licence organizator putovanja može da realizuje samo prethodno ugovorena putovanja ako je za ta putovanja obezbeđena propisana garancija i ako se putnik sa tim saglasi."

Član 21.

U članu 56. stav 5. posle reči: "putovanja" dodaje se zapeta i reči: "program putovanja i potvrda o putovanju" i zapeta.

U stavu 6. posle tačke 6) dodaje se nova tačka 6a) koja glasi:

"podatke o broju noćenja, vrsti i broju usluga i ukupnom broju dana turističkog putovanja;"

U tački 7) briše se zapeta i reč: "karakteristike".

U stavu 7. posle reči: uslova putovanja" veznik "i" zamenjuje se zapetom, a posle reči: "programa putovanja" dodaju se reči: " i potvrde o putovanju".

Posle stava 8. dodaju se novi stavovi 9,10. i 11. koji glase:

"Potvrda o putovanju mora da sadrži podatke o garanciji putovanja sa podacima potrebnim za njeno aktiviranje, kao i podatke o licu ovlašćenom za prijem reklamacija za vreme trajanja turističkog putovanja (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa i dr.).

Organizator putovanja dužan je da za sve vreme trajanja turističkog putovanja omogući putniku jednostavan i pristupačan način obraćanja licu ovlašćenom za prijem reklamacija.

Organizator putovanja može da prodaje turističko putovanje preko posrednika sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju."

Član 22.

U članu 57. stav 2. reči: "stavio prigovor" zamenjuju se rečima: "izjavio reklamaciju", a posle reči: "u roku od" dodaju se reči: "mesec dana od dana nastanka nepravilnosti ili".

Posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

"Organizator putovanja je dužan da bez odlaganja otkloni svako odstupanje od ugovorenog turističkog putovanja, odnosno da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori putniku na izjavljenu reklamaciju."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U novom stavu 4. reči: "osnovanog prigovora" zamenjuju se rečima: "osnovane reklamacije".

Član 23.

Član 58. menja se i glasi:

"Pre otpočinjanja obavljanja delatnosti posrednik je dužan da se registruje u Registar turizma.

Na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili ogranka stranog pravnog lica Registrator turizma izdaje rešenje o registraciji u Registar turizma, koje naročito sadrži: puno poslovno ime, matični broj i sedište.

Registrovani podaci se objavljuju na internet stranici Agencije za privredne registre istog dana kada je doneto rešenje o registraciji.

Posrednik je dužan da u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost  drži rešenje o upisu u odgovarajući registar, kao i rešenje iz stava 2. ovog člana.

Protiv odluke Registratora može se izjaviti žalba ministru u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje organizatora putovanja dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa, broj licence organizatora putovanja i da putniku uruči neposredno ili elektronskim putem, istovremeno sa izdavanjem potvrde o putovanju, program i opšte uslove putovanja organizatora putovanja.

Posrednik nudi i prodaje samo turistička putovanja organizatora putovanja sa kojim ima zaključen posrednički ugovor o putovanju.

Posrednik je dužan da nudi i prodaje turistička putovanja pod istim uslovima kao i organizator putovanja."

Član 24.

Član 59. menja se i glasi:

"Ugostitelj obavlja delatnost pružanja usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Delatnost iz stava 1 ovog člana može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz stava 1 ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

U periodu prekida obavljanja delatnosti preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja ugostiteljsku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za ugostiteljsku delatnost obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja ugostiteljsku delatnost van sedišta, dužan je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma.

Pojedine ugostiteljske usluge mogu pružati i fizička lica, pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona."

Član 25.

U članu 62. stav 1. tačka 1) posle reči: "objekta" zapeta i reči: "kao i radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju" zamenjuju se rečima: "prema pretežnoj vrsti usluga koji se u njemu pružaju".

Posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;"

U tački 4) posle reči: "propisanim" dodaju se reči: "minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima, kao i".

Posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi:

"4a) ugostiteljski objekat uredi i opremi uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu;"

U tački 5) posle reči: "vrstu" dodaje se zapeta i reči: "a kod objekata iz člana 68. st. 1. i 6."

U tački 9) reč: "kvalitetu" briše se.

U tački 10) posle reči: "uredno" dodaju se reči: "na propisan način".

Član 26.

U članu 67. stav 1. tačka 3) briše se.

U stavu 3. posle reči: "hrane" dodaju se reči "ketering objekat" i zapeta.

St. 4. i 6. brišu se, a dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 27.

U članu 68. stav 7. reči: "odnosno fizičkog lica" brišu se.

Član 28.

Član 72. menja se i glasi:

"Ugostitelj može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanje ishrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba).

 Delatnost iz stava 1. ovog člana može da obavlja lice iz člana 59. st. 2. i 7.

Lice iz stava 2 ovog člana dužno je da pre otpočinjanja obavljanja  delatnosti u objektima domaće radinosti pribavi akt kojim se objekat domaće radinosti razvrstava u odgovarajuću kategoriju.

Fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja obroka u kući, apartmanu i sobi čiji je vlasnik u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva."

Član 29.

U članu 76. dodaju se novi st. 1, 2 i 3. koji glase:

"Ugostitelj može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanje ishrane i pića u objektu seoskog turističkog domaćinstva.

 Delatnost iz stava 1. ovog člana može da obavlja lice iz člana 59. st. 2. i 7.

Lice iz stava 2 ovog člana dužno je da pre otpočinjanja obavljanja  delatnosti u seoskom turističkom domaćinstvu pribavi akt kojim se seosko turističko domaćinstvo razvrstava u odgovarajuću kategoriju."

Dosadašnji st. 1, 2, 3 i 4. postaju st. 4,5, 6 i 7.

Posle novog stava 7. dodaje se novi st. 8. i 9. koji glase:

"Fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva, da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje za najviše 20 gostiju.

Prostor, odnosno zemljište iz stava 8. ovog člana mora da ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove."

Član 30.

U članu 79. posle stava 2. dodaje se nov stav 3. koji glasi:

"Jedinica lokalne samouprave bliže uređuje tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih štetnih emisija."

Član 31.

Član 80. menja se glasi:

"Nautička delatnost pružanja usluga u prihvatnim i plovnim objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma obavlja se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Delatnost iz stava 1 ovog člana može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz stava 1 ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.

U periodu prekida obavljanja delatnosti preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja nautičku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za nautičku delatnost obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja nautičku delatnost van sedišta, dužan je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma."

Član 32.

U članu 82. reči: "organizovanje sportskih motonautičkih aktivnosti na vodi i" brišu se.

Član 33.

U članu 84. tačka 1) zapeta i reči: "kao i radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju" brišu se.

Posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

"1a) na ulazu u objekat nautičkog turizma vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;"

U tački 6) posle reči: "vrstu" dodaje se zapeta i reči: "a kod objekata iz člana 85. stav 1."

Član 34.

U članu 89. stav 3. posle tačke 2) dodaje se nova tačka 2a) koja glasi:

"2a) lovački dom;"

Stav 4. menja se i glasi:

"Lovačka vila, kao objekat lovnog turizma razvrstava se u kategoriju u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekata i pružalac lovnoturističkih usluga je dužan da pre otpočinjanja obavljanja lovnoturističke delatnosti u objektu lovnog turizma - lovačka vila pribavi akt kojim se taj objekat razvrstava u odgovarajuću kategoriju."

Član 35.

U članu 90. stav 1. reči: "organizovanje lova" i tačka i zapeta brišu se.

Član 36.

U članu 92. tačka 1) zapeta i reči: "kao i radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju" brišu se.

Posle tačke 1a) dodaje se tačka 1b) koja glasi:

"1b) na ulazu u objekat lovnog turizma vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;"

U tački 5) posle reči: "vrstu" dodaje se zapeta i reči: "a kod objekata iz člana 89. stav 4."

Član 37.

 U glavi VIII Usluge u turizmu, podnaslov 1.1. zamenjuje se novim podnaslovom 1.1.glasi: "usluge turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i predstavnika na turističkoj destinaciji."

Član 38.

Član 94. menja se i glasi:

"Turistički vodič, lokalni turistički vodič i turistički pratilac je državljanin Republike Srbije i mora da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca u skladu sa ovim zakonom.

Lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča može da obavlja i poslove turističkog pratioca.

Turistički vodič, turistički pratilac i lokalni turistički vodič pri pružanju usluga mora da ima kod sebe važeću legitimaciju i da nose  oznaku na propisan način.

Stručni ispit za turističkog vodiča i turističkog pratioca polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Troškove polaganja stručnog ispita iz stava 1. ovog člana, kao i troškove izrade licence, legitimacije i oznake snosi lice koje polaže stručni ispit.

Ministarstvo izdaje licencu o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno za turističkog pratioca, kao i legitimaciju i oznaku.

Licenca iz stava 6. ovog člana dostavlja se registru turizma radi evidentiranja."

Član 39.

U članu 95. stav 1. posle reči: "pratioca" zapeta i reči: "turističkog animatora" brišu se, dok se reči: " st.2. i 8." zamenjuju rečima: " stav 1.", a reči: " i člana 98. stav 1." brišu se.

U stavu 2. posle reči: "pratioca" zapeta i reči: "turističkog animatora" brišu se, dok se reči: " st.2. i 8." zamenjuju rečima: " stav 1.", a reči: " i člana 98. stav 1." brišu se.

Član 40.

Član 97. menja se i glasi:

"Ministar uz saglasnost ministra finansija propisuje program i način polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca, uslove koje kandidat mora da ispuni, visinu takse za polaganje, kao i iznos naknade za rad članova komisije iz člana 94 stav 4.

Ministar propisuje oblik i sadržinu licence, legitimacije i oznake turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i način i uslove izdavanja i rokove važenja."

Član 41.

Član 98. menja se i glasi:

"Stručni ispit za lokalnog turističkog vodiča može da polaže ono lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva, propisuje program i način polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča.

Stručni ispit za lokalnog vodiča polaže se pred komisijom koju obrazuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji izdaje licencu o položenom stručnom ispitu za lokalnog turističkog vodiča, kao i legitimaciju i oznaku.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju u štampanoj ili elektronskoj formi najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu.

Nadležni organ jedinice lokalne samoupravedužan je da dostavi ministarstvu kopiju izdate licence iz stava 5. ovog člana u roku od 15 dana od dana njenog izdavanja.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje oblik i sadržinu licence, legitimacije i oznake lokalnog turističkog vodiča i utvrđuje visinu troškova polaganja stručnog ispita."

Član 42.

Član 99. menja se i glasi:

"Turistički animator i predstavnik na turističkoj destinaciji mora da:

1) ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

2) zna srpski jezik;

3) zna jedan strani jezik."

Član 43.

Član 100. briše se.

Član 44.

Posle člana 101. dodaje se 101a koji glasi:

"Pružalac usluga iz člana 101. st. 1. i 2. ovog zakona dužan je da:

1) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;

2) na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena;

3) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u registru turizma;

4) u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena;

5) za svaku pruženu uslugu izda propisan račun;

6) obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika."

Član 45.

U članu 107. reči:

"kao i da navede osnov oslobađanja od plaćanja ili umanjenja iznosa boravišne takse" i zapeta brišu se.

Član 46.

Posle člana 109. dodaje se član 109a koji glasi:

"Član 109 a.

Sredstva od naplaćene boravišne takse koriste se i za finansiranje aktivnosti u vezi sa izradom, učešćem u izradi, kao i realizacijom domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma."

Član 47.

Član 114. menja se i glasi:

"Vlada na predlog ministarstva posebnim aktom utvrđuje prioritetnu turističku destinaciju, zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama.

Akt iz stava 1. ovog člana naročito sadrži popis turističkih lokacija, kao i način procene usaglašenosti kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj i objekata nautičkog turizma.

Privredna društva, preduzetnici, vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta za smeštaj i objekta nautičkog turizma neodgovarajuće namene i kategorije iz stava 1. ovog člana u prioritetnim turističkim destinacijama dužni su da obezbede kategoriju i namenu objekata u skladu sa aktom vlade iz stava 1. ovog člana.

Jedinica lokalne samouprave koja je proglašena za prioritetnu turističku destinaciju svojim aktom utvrđuje rokove usaglašavanja sa aktom iz stava 1. ovog člana, visinu penala i način naplate.

Ako lice iz stava 2. ovog člana ne postupi u propisanom roku nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi rešenje kojim za to lice utvrđuje obavezu plaćanja penala na godišnjem nivou u propisanoj visini."

Član 48.

Član 115. menja se i glasi:

"Sredstva od naplaćenih penala prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz člana 114. stava 3.

Sredstva od naplaćenih penala koriste se za finansiranje aktivnosti iz člana 109. i 109a ovog zakona."

Član 49.

U članu 117. stav 3. tačka 17) briše se.

U stavu 5. reči: "osim konačnog rešenja iz člana 114. stav 3. ovog zakona" i zapeta brišu se.

Član 50.

U članu 117a stav 2. posle reči:"vodiča" zapeta se zamenjuje veznikom:"i", a reči:"turističkih animatora" brišu se.

Član 51.

U članu 118. stav 6. zamenjuje se novim stavom 6. koji glasi:

"Inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje:

1) obavljanje ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, za koje nije izdato rešenje o razvrstavanju u kategoriju ili nije zaključen ugovor iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1.;

2) isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena;

3) ispunjenost uslova ugostiteljskog objekta u pogledu propisane opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija;

4) naplata i uplata boravišne takse;

5) ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 114. st. 1. i 4. ovog zakona."

Posle stava 6. dodaje se nov stav 7. koji glasi:

"Poslove iz stava 6. ovog člana jedinica lokalne samouprave obavlja kao povereni posao."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U novom stavu 7. reči: "iz st. 3, 4. i 5. ovog člana" brišu se.

Član 52.

Član 120. menja se i glasi:

"U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima pravo i dužnost da:

1) proverava da li su ispunjeni propisani uslovi za obavljanje delatnosti i pružanje usluga uređenih ovim zakonom;

2) vrši proveru tačnosti podataka iz zahteva za razvrstavanje ugostiteljskog objekta u kategoriju u pogledu ispunjenosti uslova;

3) vrši proveru pružanja usluga u objektima u pogledu pridržavanja propisanih standarda za odobrenu kategoriju;

4) utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

5) pregleda prostorije u kojima se obavlja delatnost i pružaju usluge, ugovore, evidencije, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika ili ogranka drugog domaćeg ili stranog pravnog lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom;

6) vrši uvid u periodični izveštaj za određeni period i presek stanja fiskalne kase;

7) zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pruža usluga u slučaju kada se vlasnik ili korisnik protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

8) zahteva asistenciju policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja;

9) da preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom."

Član 53.

Posle člana 120. dodaje se novi podnaslov: "1a) Prava i dužnosti ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave" i član 120a. koji glasi:

"Član 120a

U vršenju inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektor jedinice lokalne samouprave ima pravo i dužnost da:

1) utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika, drugog pravnog lica ili stranog pravnog lica, koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

2) utvrđuje identitet lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom;

3) vrši uvid u ugovore iz člana 74. stav 1. i člana 77. stav 1.

4) vrši proveru izdatog rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata iz tačke 1) ovog člana, kao i ugovora iz člana 74. stav 1.;

5) vrši proveru naplate i uplate boravišne takse;

6) pregleda prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost u delu propisane opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija;

7) vrši proveru isticanja i pridržavanja propisanog radnog vremena;

8) vrši proveru ispunjenosti uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom iz člana 114. st. 1. i 4. ovog zakona;

9) zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pružaju usluge u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora;

10) zahteva asistenciju policije ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja;

11) pokreće postupak utvrđivanja obaveze plaćanja penala iz člana 114. ovog zakona;

12) da preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom."

Član 54.

Član 121. menja se i glasi:

"Turistički inspektor je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje obavlja turističku delatnost, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost ili lovnoturističku delatnost i koje pruža usluge a nije registrovao privrednu delatnost u odgovarajući registar;

2) privremeno zabrani privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i ogranaku stranog pravnog lica obavljanje poslova iz člana 43. tač. 1) i 1a) i 1b) ovog zakona organizatoru putovanja koji obavlja poslove bez licence ili koja prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata licenca;

3) privremeno zabrani rad privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i ogranaku stranog pravnog lica obavljanje delatnosti u vrsti iz članu 68. stav 1., članu 85. stav. 1.i članu 89. stav 4., koji posluju bez određene kategorije;

4) privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu, privrednom društvu, preduzetniku ili ogranku stranog pravnog lica odnosno fizičkom licu u slučajevima kada se turističkom inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

5) naloži da se vrati iznos koji je više naplaćen u odnosu na istaknute, odnosno ugovorene cene;

6) izda prekršajni nalog;

7) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

8) podnese predlog za oduzimanje licence.

turistički inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova."

Član 55.

Posle člana 121. dodaje se novi podnaslov: "2a) Ovlašćenja inspektora jedinice lokalne samouprave" i član 121a. koji glasi:

"Član 121a

Inspektor jedinice lokalne samouprave je ovlašćen da:

1) privremeno zabrani pružanje ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu ako objekat nije razvrstan u kategoriju;

2) privremeno zabrani ugostitelju obavljanje ugostiteljske delatnosti u slučaju kada se inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;

3) izda prekršajni nalog;

4) podnese prijavu nadležnom organu iz člana 114. stav 5. radi utvrđivanja obaveze plaćanja penala;

5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

inspektor jednici lokalne samouprave donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosi do ispunjenja zakonom propisanih uslova."

Član 56.

U članu 122. st. 1. i 2. reč: "turistički" zamenjuje se rečju: "ovlašćeni".

Član 57.

Član 123. menja se i glasi:

"Protiv rešenja turističkog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv rešenja ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba opštinskom odnosno gradskom veću u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba na rešenja iz čl. 1. i 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja."

Član 58.

Član 124. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 120.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) nudi i prodaje programe putovanja koji nisu pripremljeni na osnovu zaključenog ugovora sa trećim licima kojima je poverio izvršenje usluga iz tog programa putovanja (član 45. stav 1. tačka 2);

2) u slučaju otkaza putovanje  putnicima u zakonskom roku  ne izvrši povraćaj uplaćenih sredstava (član 45. stav 1. tačka 3);

3) ne obezbedi smeštaj putnika za sve vreme trajanja ugovorenog putovanja putovanja (član 45. stav 1. tačka 4);

4) ne obezbedi povratak putnika na odredište (član 45. stav 1. tačka 5);

5)  putnici  budu neopravdano zadržani na putovanju duže nego što je predviđeno programom putovanja (član 45. stav 1. tačka 6);

6) ne evidentira na propisan način ugovore zaključene sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja,ugovore o posredovanju, druge ugovore u vezi sa obavljanjem turističke delatnosti i drugu prateću dokumentaciju (član 45. stav 1. tačka 9);

7) obavlja poslove organizatora putovanja bez licence (član 51. stav 1);

8) ako garanciju putovanja nema za sve vreme važenja licence (član 53. stav 4);

9) ako se garancijom putovanja  ograničavaju prava na naknadu u skladu sa ovim zakonom (član 53. stav 5);

10) postupi suprotno članu 55 stav 5.;

11) ako se pre otpočinjanja delatnosti ne registruje u registru turizma (član 58. stav 1.);

12) nudi i prodaje turistička putovanja organizatora putovanja sa kojim nema zaključen posrednički ugovor o putovanju (član 58. stav 7);

13) postupi suprotno odredbama člana 60. stav 2.;

14) ugostiteljski objekat ne uredi i opremi uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu (član 62. stav 1 tačka 4a);

15) obavlja ugostiteljsku delatnost u hotelu, motelu, turističkom naselju, kampu, pansionu, objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, nautičku delatnost u marini ili lovnoturističku delatnost u lovačkoj vili, a da mu nije nadležni organ odredio kategoriju ili ove delatnosti obavlja u kategoriji koja mu nije određena rešenjem nadležnog organa (član 69. st. 1. i 2, član 72. stav 3, član 76. stav 3, član 85. stav 2. i član 89. stav 4.). 

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara."

Član 59.

Član 125. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 450.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u periodu prekida obavljanja delatnosti obavlja delatnost iz člana 42 stav4, člana 59 stav 4. i člana 80 stav 4. ;

2) ne angažuje najmanje jednog turističkog pratioca ili turističkog vodiča na način iz člana 45. stav 1. tačka 7);

3) ne angažuje predstavnika na turističkoj ako na destinaciji nisu angažovana lica iz člana 45. stav 1. tačke 7) ovog zakona (član 45. stav 1. tačka 8);

4) ne upiše delatnost u odgovarajući registar (član 42 stav3, član 59 stav 3. član 80 stav 3) ;

5) postupi suprotno članu 42 stav 4, članu 59 stav 4. i članu 80 stav 4.;

6) obavlja delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku, nautičku ili lovnoturističku delatnost u objektima i prostorijama koje ne ispunjavaju uslove za obavljanje tih delatnosti (član 49. stav 1, član 62. stav 1. tačka 4), član 65. stav 1, član 73 stav 2, 76 st. 7 i 9, član 83. i član 91);

7) obavlja delatnost turističkih agencija, odnosno poslove organizovanja turističkih putovanja ili ugostiteljsku delatnost u objektima koji se kategorišu, a nema zaposlena lica koja ispunjavaju uslove iz čl. 50. i 70.;

8) ne utvrdi opšte uslove putovanja i program putovanja u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj) u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi (član 56. st. 1. i 3);

9) ako potvrda o putovanju ne sadrži propisane podatke ((član 56. stav 9) ;

10) ako putniku ne omogući jednostavan i pristupačan način obraćanja licu ovlašćenom za prijem reklamacija  za sve vreme trajanja turističkog putovanja (član 56 stav 10.) ;

11) ako prodaje turističko putovanje preko posrednika sa kojim nema zaključen ugovor o posredovanju (član 56 stav 12.) ;

12) se ne pridržava utvrđenih opštih uslova putovanja i programa putovanja (član 56. stav 2) osim ako je u dogovoru sa putnikom realno ponudilo ili vratilo realnu razliku između ugovorene cene putovanja i cene stvarno pruženih usluga obuhvaćenih programom putovanja (član 57. stav 2);

13) putniku ne vrati uplaćena sredstava za otkazano putovanje u roku iz člana 57. stav 4 (član 57. stav 1); 

14) ako u roku iz člana 57. stav 4 putniku ne vrati razliku između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga, u slučajevima i pod uslovima iz člana 57 stav 2. ;

15) ne postupi na način iz člana 57 stav 3. ;

16) postupi suprotno odredbama člana 58. st. 6. i 8. ;

17) u ugostiteljskom objektu, objektu nautičkog turizma i objektu lovnog turizma ne održava prostorije i opremu i ne pruža usluge prema propisanim standardima za vrstu i kategoriju objekta u kome obavlja delatnost (član 62. stav 1. tačka 4), član 84. stav 1. tačka 5) i član 92. stav 1. tačka 4);

18) u roku za koji je doneto rešenje odstupi od standarda na osnovu koga su hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, marina i lovačka kuća razvrstani u kategoriju, a nije podnelo zahtev za razvrstavanje objekta u nižu kategoriju (član 69. stav 3, član 86. stav 4. i član 89 stav 8);

19) prilikom pružanja usluge iznajmljivanja vozila, koristi vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove (član 102. stav 1);

20) ne postupi po rešenju inspektora (čl. 121., 121a i 122).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 do 350.000 dinara."

Član 60.

Član 126. menja se i glasi:

 "Novčanom kaznom od 100.000 do 250.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) nije registrovano odnosno evidentirano u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privredne delatnosti i ovim zakonom. (čl. 42, 59, 80, 88. i član 101. stav 4, 5. i 6);

2) ne obrazuje i u odgovarajućem registru registruje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma (član 42 st. 5 i 6, član 59 st. 5 i 6. član 80 st. 5 i 6., član 88 st. 2 i 3. i član 101 st.5. i 6.) ;

3) u svim poslovima ne postupa sa pažnjom dobrog privrednika (član 45. stav 1. tačka 1, član 62. stav 1. tačka 12), član 84. stav 1. tačka 9), član 92. stav 1. tačka 8) i člana 101a tačka 6);

4) postupa suprotno članu 46;

5) utvrđeni opšti uslovi putovanja i program putovanja ne sadrže sve propisane elemente (član 56. st. 4. i 6);

6) tekst opštih uslova putovanja, program putovanja i potvrda o putovanju nije štampan slovnim znacima i brojevima na način iz članu 56. stav 5. ;

7) u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju ne koristi tačno vrstu ili kategoriju objekta koja mu je određena aktom nadležnog organa (član 62. stav 1. tačka 5), član 84. stav 1. tačka 6) i član 92. stav 1. tačka 5);

8) u ugostiteljskom objektu za smeštaj ne vodi evidenciju gostiju ili je ne vodi dnevno i uredno na propisan način (član 62. stav 1. tačka 10);

9) pruža ugostiteljske usluge suprotno članu 64. st. 2,  i članu 65. st. 2.;

10) ne stavi na raspolaganje korisniku važeće brodsko svedočanstvo, odnosno plovidbenu dozvolu potpisanu i overenu od ovlašćenog lica (član 84. stav 1. tačka 3);

11) postupa suprotno odredbama člana 68. stav 9, člana 86. stav 6. i člana 89. stav 10;

12) za pružanje usluga turističkih vodiča, turističkog pratioca,  i lokalnog turističkog vodiča ne angažuje lice koje ima položen stručni ispit (član 95. stav 2);

13) ne ispunjava uslove iz člana 102. stav 2;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 80.000 do 200.000 dinara."

Član 61.

Član 127. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) obavlja delatnot koja nije registrovana na način propisan članom 42 stav 2, 59. stav 2, 80. stav 2, 88 stav 1 i 101. stav 4.

2) obavlja ugostiteljsku delatnost u objektima  koji ne ispunjavaju propisane minimalno tehničke sanitarno-higijenske uslove (član 73. stav 2 i 76 stav 7.);

3) postupi suprotno članu 72 stav 4;

4) postupi suprotno članu  članu 76 stav 6;

5)  prostor, odnosno zemljište iz člana 76 stava 8 ne ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove (član 76. stav 9.)

6) pruža usluge turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča i turističkog pratioca, a nema položen stručni ispit (član 94. st.1)

7) ne postupi po rešenju inspektora (čl. 121. 121a i 122)."

Član 62.

Član 128. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) izdvojeno obračunava ili naplaćuje pojedinačne usluge jednog istog turističkog putovanja (član 44. stav 2);

2) ne vodi dnevno evidenciju prodatih turističkih putovanja na propisan način (član 45. stav 1. tačka 10);

3) ne uruči putniku neposredno ili elektronskim putem opšte uslove putovanja i program putovanja istovremeno sa izdavanjem potvrde o putovanju (član 56. stav 7);

4) postupa suprotno članu 62. stav 1. tačka 6);

5) se ne pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena (član 62. stav 1. tačka 7), član 84. stav 1. tačka 7). član 92. stav 1. tačka 6) i člana 101a tačka 4);

6) za svaku pruženu uslugu ne izda propisan račun (član 62. stav 1. tačka 8), član 84. stav 1. tačka 8),član 92. stav 1. tačka 7 i člana 101a tačka 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od  10.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od  40.000 dinara."

Član 63.

Član 129. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u svim poslovima ne postupa sa pažnjom dobrog privrednika (član 45. stav 1. tačka 1, član 62. stav 1. tačka 12), član 84. stav 1. tačka 9), član 92. stav 1. tačka 8) i člana 101a tačka 6);

2) predstavnik na turističkoj destinaciji ne ispunjava uslove iz člana 99 ovog zakona (član 45. stav 1. tačka 8);

3) na ulazu u sedište turističke agencije ne istakne vidno poslovno ime i sedište, a na ulazu u ogranak odnosno izdvojeni poseban prostor poslovno ime, sedište i naziv ili oznaku ogranka odnosno izdvojenog posebnog prostora (član 45. stav 1. tačka 11);

4) na ulazu u sedište, odnosno ogranak ne istakne radno vreme i  u svom poslovanju se ne pridržava propisanog radnog vremena (član 45 stav 1. tačka 12), član 62 stav1. tačka 1a), član 84 tačka 1a), član 92 stav 1. tačka 1b) i član 101a tačka 2).

5) ne drži rešenje o registraciji privredne delatnosti u odgovarajućem registru, kao i akt o registraciji odnosno evidenciji u registru turizma (član 45. stav 1. tačka 13), član 58. stav 4, član 62. stav 1. tačka 3), član 64. stav 3, član 65. stav 3, član 84. stav 1. tačka 4), član 92. stav 1. tačka 2) i člana 101a tačka 3);

6) ne objavi uslove, sadržaj i cenu svake pojedinačne usluge koju pruža i ne pridržava se tih uslova, sadržaja i cena (član 45. stav 1. tačka 14);

7) ne prijavi u roku od 15 dana registracionom organu i registru turizma svaku promenu registrovanog podatka o sedištu i ogranku, odnosno prostoru van poslovnog sedišta (član 45. tačka 16).

8) na ulazu u ugostiteljski objekat, objekat nautičkog turizma, objekat lovnog turizma i prostor pružaoca usluga iznajmljivanja vozila ne istakne vidno poslovno ime i sedište (član 62. stav 1. tačka 1), član 84. stav 1. tačka 1), član 92. stav 1. tačka 1) i člana 101a tačka 1);

9) na ulazu u ugostiteljski objekat, objekat nautičkog turizma, odnosno objekat lovnog turizma ne istakne naziv i vrstu (član 62. stav 1. tačka 1), član 84. stav 1. tačka 1) i član 92. stav 1. tačka 1) ;

10) na ulazu u ugostiteljski objekat, objekat nautičkog turizma i objekat lovnog turizma ne istakne vidno oznaku kategorije odnosno posebnog standarda utvrđenog rešenjem nadležnog organa (član 62. stav 1. tačka 2), član 84. stav 1. tačka 2) i član 92. stav 1. tač. 1a) i 3).

11) ne utvrdi normative hrane i pića koje uslužuje i na zahtev korisnika usluga ne omogući uvid u te normative, kao i ako usluge ne pruža u odgovarajućoj količini i prema tim normativima (član 62. stav 1. tačka 9);

12) ne utvrdi kućni red u svim objektima za smeštaj i ne istakne ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda ne istakne u svim smeštajnim jedinicama (član 62. stav 1. tačka 11);

13) ne prijavi period poslovanja registru turizma (član 63. stav 3);

14) pruža usluge smeštaja i ishrane suprotno članu 89. st. 1. i 2.;

15) postupa suprotno članu 67. stav 4, članu, članu 86. stav 5. i članu 89. stav 9;

16) davalac smeštaja ne naplati boravišnu taksu istovremeno sa uslugom smeštaja (član 106. stav 2);

17)  davalac smeštaja u računu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos boravišne takse (član 107);

18) davalac smeštaja ne uplati sredstva boravišne takse nadležnom organu u propisanom roku (član 108).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od  8.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od  30.000 dinara."

Član 64.

Posle člana 129. dodaju se novi čl. 129a i 129b koji glase:   

"Član 129a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) obavlja ugostiteljsku delatnost u kući apartmanu i sobi i seoskom turističkom domaćinstvu, a da nije pribavljen akt o razvrstavanju u odgovarajuću kategoriju (član 72 stav 3 i član 76 stav 3);

2) pruža usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića suprotno članu 73. stav 1.i 3, i članu 76 st. 4., 5. i 8.;

3) ne obavlja ugostiteljsku delatnost u kući apartmanu i sobi i seoskom turističkom domaćinstvu na osnovu ugovora i ne dostavi ugovor nadležnom organu (član 74. st. 1. i 2 i član 77. st. 1. i 2);

4) postupi suprotno članu 75 stav 1.

Član 129b

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

turistički vodič, lokalni turistički vodič i turistički pratilac nema kod sebe odgovarajuću legitimaciju i ne  nosi  oznaku na propisan način (član 94. stav 3.)"

Član 65.

TOS, turistička organizacija autonomne pokrajine i turistička organizacija jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na uslove koje treba da ispune direktori, usklade sa odredbama ovog zakona do 1.1.2017. godine.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik  ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na obavezu pribavljanja rešenja o registraciji u Registar turizma za poslove posrednika uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana donošenja ovog zakona.

Član 66.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

 I  USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 6, 9. i 12. Ustava Republike Srbije, kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata; sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; održivi razvoj; razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja i organizaciju i korišćenje prostora.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenjem Zakona o turizmu („Službeni glasnik RSˮ br. 36/09, 88/10 i 99/11 - dr. zakon i 93/2012)), sistemski je regulisana oblast turizma, imajući u vidu, kako regulativu Evropske unije, regulativu zemalja u okruženju, tako i stepen razvoja turističkog tržišta u Republici Srbiji.

Nacrt zakona i izmenama i dopunama Zakona o turizmu (u daljem tekstu: Nacrt zakona) nastao je kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojim se suočavaju akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne delatnosti neposredno povezane sa turizmom.

Kao proritetan zadatak definisana je potreba smanjenja sive ekonomije, u svim delatnostima, koje zakon uređuje. U cilju efikasnijeg ostvarivanja ovog primarnog zadatka,   izvršena je preraspodela prava, obaveza i ovlašćenja inspekcijskih službi. Naime, lokalnoj samoupravi, odnosno ovlašćenim inspekcijskim organima lokalne samoprave poveren je znatan deo nadzora nad primenom Zakona.

U cilju efikasnije realizacije i naplate propisanih kazni, shodno novim odredbama Zakona o prekršajima, kao  jedno od ovlašćenja  inspektora uvodi se mogućnost izdavanja prekršajnog nalog. S tim u vezi za određene prekršajne sankcije utvrđeni su novčane kazne u fiksnom iznosu

 Donošenjem akta stvara se pravni okvir za uspešno i efikasno upravljanje razvojem turizma, obezbeđuje se usaglašenost zakona sa odredbama drugih propisa, pre svega Zakona o zaštiti potrošača,  Kancelarije za pridruživanje EU, kao i preciznije definisanje odredaba koje se tiču obezbeđivanja veće zaštite korisnika turističkih usluga.

Predloženim Nacrtom zakona nastoji se da se viši stepena efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti  i stvaranja novih tržišnih mogućnosti.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

OSNOVNE ODREDBE

Članom 1. Nacrta zakona izvršeno je preciziranje i pojašnjenje ranije utvrđenih pojmova, kao što su lovnoturistička delatnost iz kog pojma je brisano organizovanje lova; delatnost turističke agencije gde je dodato da se pod tom delatnošću pored prodaje smatra i nuđenje turističkih putovanja; turistička grupa je sa broja 75 sada povećana na 80; pojam turističke delatnosti je preciziran i odnosi se samo na pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka. Uvedeni su novi pojmovi kao što je predstavnik na turističkoj destinaciji koji je definisan kao fizičko lice,  koje na osnovu zaključenog ugovora sa organizatorom turističkog putovanja pruža turistima obaveštenja i uputstva u vezi sa realizacijom programa putovanja i obavlja druge aktivnosti u cilju zaštite interesa turista; turistička delatnost kao pružanje usluga turističkih agencija, usluga turističkih profesija i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu; destinacijska menadžment organizacija je definisana kao privredno društvo ili drugo pravno lice osnovana sa ciljem   upravljanja turističkom destinacijom (planiranje, organizovanje, kontrola i vođenje), čiji osnivači mogu da budu iz javnog i privatnog sektora; turistički klaster je drfinisan kao sektorska ili geografska koncentracija, međusobno povezanih privrednih subjekata, drugih pravnih lica ili fizičkih lica, u cilju povezivanja zajedničkih potreba i jačanja konkurentnosti;turističko  putovanje na upit koje se definiše kao turističko putovanje pripremljeno na osnovu zahteva putnika i čini ga kombinacija dve ili više turističkih usluga (prevoz, smeštaj i druge turističke usluge) u trajanju dužem od 24 sata ili u kraćem trajanju ako uključuje jedno noćenje, koje turistička agencija prodaje po jedinstvenoj ceni;

Članom 2. Nacrta zakona predviđeno je da Strategija razvoja turizma Republike, pored ostalog, sadrži i akcioni plan. Takođe i rok na koji se Strategija donosi, umesto dosadašnjih 10, sada iznosi najmanje 5 godina.

Članom 3. Nacrta zakona u delu program razvoja turističkog proizvoda koji je planski dokument kojim se bliže određuje razvoj prioritetnih turističkih proizvoda utvrđenih Strategijom brišu se reči: gradski odmori, kružna putovanja, poslovni turizam, zdravstveni turizam, planinski i jezerski turizam, nautički turizam, manifestacije, kongresi i drugi događaji, ruralni turizam i specijalni interesi. Sve ovo iz razloga što je moguće da se novom Strategijom uvedu i drugi turisitčki proizvodi.

Članom 4. nacrta upravljanje truističkim prostorom se sada može poveriti i destinacijskoj menadžment organizaciji, u kojoj je jedan od osnivača javno preduzeće, odnosno Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili grad Beograd i u kome je kapital tog osnivača većinski.

Članom 5.  Nacrta – predviđa se da poslove od posebnog značaja za razvoj turizma   može da obavlja privredno društvo koje je registrovano u registru privrednih subjekata za obavljanje delatnosti koje ispunjava uslove za obavljanje te delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih subjekata, kada mu nadležni organ poveri obavljanje tih poslova. Članom 6. i 7.  Nacrta radi usmeravanja i podsticanja razvoja turizma u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se sredstva  i za za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista i organizovanog turističkog prometa stranih turista. S tim u vezi Vlada bliže propisuje   uslove i način dodele i korišćenja  sredstava, kojima se usmerava i podstče razvoja turizma.  

Članom 8. Nacrta propisuje se da turističke organizacije regije vrše koordinaciju i usmeravanje rada turistickih klastera na svom području i vode evidenciju turističkih klastera

Članom 9.  Nacrta proširuje se pojam inoformativno-propagandnog materijala, koje obezbeđuje TOS, kojim se promovišu turističke vrednosti RS,  tako što se uvode nove forme tog info materijala, kao što su on line sredstva promocije, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti. Dalje, umesto utvrđivanja programa postavljanja turističke signalizacije i koordiniranja aktivnosti turističkih organizacija i drugih subjekata za njeno obezbeđenje, uvodi se pojam učešća u utvrđivanju. Pored već utvrđenih  poslova koje obavlja TOS, predviđa se i  izrada, učešće u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, kao i druge aktivnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Članom 10.  Nacrta pored već propisanih poslova Upravnog odbora TOS-a dodaje se i obaveza da donosi Pravilnik o radu.

Članom 11.  Nacrta pored već propisanih poslova koje obavlja direktor  TOS-a, propisuje se i obaveza da donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta. Dalje utvrđuju se kriterijumi koje direktor mora da ispuni i to da: zna jedan strani jezik; ima najmanje visoku stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije;  ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od tri godine

Čl. 12. i 13.  Nacrta, u vezi sa turističkom organizacijom autonomne pokrajine i turističkom organizacijom jedinice lokalne samouprave, precizira se pojam inoformativno-propagandnog materijala, koje te organizacije obezbeđuje, tako što se uvode se  nove forme tog info materijala, kao što su on line sredstva promocije, društvene mreže i prateće digitalne aktivnosti. Dalje, predviđeno je da iste mogu preduzimati aktivnosti na izradi, učešću u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, a za turističku organizaciju jedinice lokalne samouprave da može vršiti i poslove upravljača turističkog prostora. Takođe, na isti način kao i za TOS, utvrđuju se kriterijumi koje direktor turističke organizacije autonomne pokrajine i turističke organizacije jedinice lokalne samouprave mora da ispuni, a  to je da: zna jedan strani jezik; ima najmanje visoku stručnu spremu turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera, odnosno osnovne akademske studije;  ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od tri godine

Članom 14.  Nacrta u vezi sa postavljanjem turističke signalizacije  propisuje se da jedinici lokalne samouprave, koja se sada stara o mestu postavljanja i načinu isticanja turističke signalizacije to radi u skladu sa zakonom. Dalje, pored  sadržine  i način isticanja turističke signalizacije,  dodaju se i  uslovi, koje će ministar propisati.

Članom 15.  se definišu  poslovi turističke agencije kao obavljanje delatnosti organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Dalje se propisuje da tu delatnost  može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik  ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru. Utvrđuje se obaveza za udruženje  da turističku  delatnost upiše u odgovarajući registar, kao i obaveza da preduzetnik  u periodu prekida obavljanja delatnosti  ne može da obavlja predmetnu delatnost.  Dalje, precizira se obaveza za lica koja delatnost obavljaju   u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužna su   da za delatnost turističke agencije obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u Registru turizma. Takođe se   precizira  obaveza za lica koja delatnost obavljaju    van sedišta, dužna su da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja  obrazuju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma.

Članom 16.  Pored postojećih poslova   turističke agencija  uvodi se i ponuda i prodaje turistička putovanja

Članom 17.  Nacrta uvode se obaveze za turističku agenciju, od kojih su pojedine   bile i razlog za oduzimanje licence i to dužnost da: nudi i prodaje programe putovanja, pripremljene na osnovu  zaključenog ugovora   sa trećim licima kojima je poverio izvršenje usluga iz tog programa putovanja; u slučaju otkaza putovanje   putnicima u zakonskom roku   izvrši povraćaj uplaćenih sredstava; obezbedi smeštaj putnika za sve vreme trajanja ugovorenog putovanja; obezbedi povratak putnika na odredište; se stara da putnici ne budu neopravdano zadržani na putovanju duže nego što je predviđeno programom putovanja; ako na destinaciji  nije angažovan  turistički pratilac, odnosno turistički vodiči, angažuje predstavnika na turističkoj destinaciji koji ispunjava propisane uslove; evidentira  na propisan način ugovore zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja, i drugu prateću dokumentaciju, evidenciju ugovora o  posredovanju, kao i drugih ugovora u vezi sa obavljanjem turističke delatnosti. Posebnom tačkom se izdvaja obaveza isticanja radnog vreme i obaveze da se u svom poslovanju  pridržava propisanog radnog vremena. Takođe, pored obaveze da se Registru turizma prijavi svaka promenu registrovanog podatka o ogranku, uvodi se ista obaveza i za sedište.

Članom 18.  Nacrta ograničavaju se da sindikalne organizacije, udruženja penzionera, ferijalne, studentske, izviđačke i planinarske organizacije i ustanove socijalne i dečje zaštite, kao i druga udruženja i organizacije, da mogu samo za svoje članove, odnosno korisnike, u skladu sa svojim statutom, organizovati turističko putovanje ili izlet, bez svrhe sticanja dobiti, ali samo na teritoriji Republike Srbije, a izuzetno i u inostranstvu  ali samo  u trajanju  do tri dana uključujući najviše  dva noćenje.

Članom 19.  Nacrta precizira se izdavanje licence tako da se briše pojam „organizator putovanja“, a uvode se pojmovi: privredno  društvo, drugo pravno lice, preduzetnik   ili ogranak stranog pravnog lica. Dalje, omogućava se turističkim agencijama da po isteku roka od 36 meseci, ponovo mogu tražiti licencu (do sada ova mogućnost nije postojala i licenca se odzimala trajno). Uvodi se opšti pojam - propisana garanciju putovanja,  a brišu se polisa osiguranja ili garanciju banke za slučaj insolventnosti, kao i propisana polisa osiguranja, garancija banke ili deponovana sredstva radi naknade štete putniku nastale neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovornih obaveza. Ovo iz razlogašto će se podzakonskim aktom propisati vrste  i uslovi garancije putovanja, način aktiviranja, kao i drugi uslovi koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja.

Članom 20.  ovom odredbom  uređuje se na način da se oduzimanje licence   usaglašava sa odredbama kojima se propisuju  obaveze i ispunjenje uslova organizatora putovanja. Naime,  razlozi koji su bili propisani kao razlozi za oduzimanje licence  sada su  u odredbama Nacrta, kao obaveze. Dalje,  pravo organizatora putovanja da i nakon oduzimanja licence može da realizuje  prethodno ugovorena putovanja uslovljava se: ako je za ta putovanja obezbeđena propisana garancija i ako se putnik sa tim saglasi.

Članom 21.    propisuje se  da   štampanim slovnim znacima i brojevima koji su jednake veličine ali ne manjim od veličine 12, pored  teksta opštih uslova putovanja, uvodi se i za tekst programa putovanja i potvrde o putovanju. Pored propisanie elemenata koje Program putovanja sadrži uvode se  i   podaci o broju noćenja, vrsti i broju usluga i ukupnom broju dana turističkog putovanja. Dalje,  propisuje se sadržaj potvrde o putovanju i to podaci o garanciji putovanja sa podacima potrebnim za njeno aktiviranje, kao i podaci o licu  ovlašćenom za prijem reklamacija za vreme trajanja turističkog putovanja (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa i dr.).   Takođe,  obaveza da putnik svojim potpisom ili elektronskim putem, potvrđuje prijem opštih uslova putovanja i programa putovanja, uvodi se i za  i potvrdu o putovanju.  Uvodi se obaveza da organizator putovanja   da za sve vreme trajanja turističkog putovanja omogući putniku jednostavan i pristupačan način obraćanja licu ovlašćenom za prijem reklamacija, koje će  bez odlaganja odgovoriti na reklamaciju putnika ili će otkloniti svako odstupanje od ugovorenog turističkog putovanja. Dalje, propisuje se da organizator putovanja može da prodaje turističko putovanje samo preko onog posrednika sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju.

Članom 22.  Nacrta pojam prigovora menja se pojmom  reklamacija  i uvodi se mogućnost da se ista izjavi u roku od mesec dana od dana nastanka nepravilnosti. Ove odredbe se uvode u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Članom 23   obavezuje se posrednik da se, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti posrednika, registruje u Registar turizma. Dalje, propisuje se postupak koji se zahtevom zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika  ili ogranka stranog pravnog lica  pokreće kod Registratora turizma, kao i da se protiv odluke Registratora  može  izjaviti žalba ministru u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke. Takođe propisuje se obaveza za posrednika da:   u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja delatnost   drži rešenje o upisu u odgovarajući registar;  kad nudi i prodaje turističko putovanje organizatora putovanja dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa, broj licence organizatora putovanja i da putniku uruči neposredno ili elektronskim putem, istovremeno sa izdavanjem potvrde o putovanju, program i opšte uslove putovanja organizatora putovanja; nudi i prodaje samo turistička putovanja organizatora putovanja sa kojim ima zaključen posrednički ugovor o putovanju; je dužan da nudi i prodaje turistička putovanja pod istim uslovima kao i organizator putovanja.

Članom 24.  definiše se delatnost koju pruža ugostitelj i to kao pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Dalje se propisuje da tu delatnost  može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik  ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru. Propisuje se obaveza za udruženje   da tu delatnost upiše u odgovarajući registar, kao i obaveza za preduzetnika da u periodu prekida obavljanja delatnosti  ne može da obavlja predmetnu delatnost.  Precizira se obaveza za lica koja delatnost obavljaju   u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužna su   da za ugostiteljsku delatnost obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma. Takođe se   precizira se obaveza za lica koja ugostiteljsku delatnost obavljaju van sedišta, dužna su da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja  obrazuju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma.

Članom 25.  Nacrta Posebno se izdvaja isticanje radnog vreme na ugostiteljskom objektu i obaveza da se u svom poslovanju ugostitelj pridržava propisanog radnog vremena. Dalje, uvodi se nova obaveza za ugostitelja: da ugostiteljski objekat uredi i opremi uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija, radi sprečavanja njihovog širenja u okolinu. Precizira se postojeća odredba da se u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju tačno koristi vrsta i kategoriju za one ugostiteljske objekte koji se kategorišu. Dalje, pored postojeće obaveze da   u ugostiteljskom objektu za smeštaj vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno, uvodi se pojam na propisan način.

Članom 26.  Nacrta kao posebna vrsta ugostiteljskog  objekta briše se ketering objekat  i taj pojam se uvodi u grupu ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića. Iz navedenog razloga je i delatnost (iz stava 4. Zakona), koja se obavlja u ketering objektu, brisana.

Članom 27 Nacrta precizira  pojam podnosioca zahteva i briše se fizičko lice, ovo iz razloga što je fizičko lice već sadržano u pojmu „ugostitelja“ i ne treba ga posebno naglašavati.

Čl. 28. i 29. Nacrta uređujese obavljanje delatnosti u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu i propisuje se da ugostitelj može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanje ishrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i u objektu seoskog turističkog domaćinstva. Utvrđuje se obaveza da se pre  otpočinjanja obavljanja delatnosti u navedenim objektima   pribavi akt kojim isti razvrstava u odgovarajuću kategoriju. Dalje, predviđa se mogućnost da fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva, da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje za najviše 20  gostiju, kao i da navedeni prostor, odnosno zemljište mora da ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

 Članom 30.  Nacrta  prenosi se pravo da jedinica lokalne samouprave bliže uređuje tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a  koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih štetnih emisija.

Članom 31.  Nacrta   propisuje se da se nautička delatnost u prihvatnim i plovnim objektima nautičkog turizma, kao i pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma obavlja   u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Dalje se propisuje da tu delatnost  može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik  ili ogranak stranog pravnog lica ako je registrovano u odgovarajućem registru. Utvrđuje se obaveza za udruženje   da tu delatnost upiše u odgovarajući registar, kao i obaveza za preduzetnika da u periodu prekida obavljanja delatnosti  ne može da obavlja predmetnu delatnost.  Precizira se obaveza za lica koja delatnost obavljaju   u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužna su   da za nautičku delatnost obrazuje i u odgovarajućem registru registruju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta ili da na drugi način obrazuje odgovarajuću organizacionu jedinicu koja se evidentira u registru turizma. Takođe se   precizira se obaveza za lica koja ugostiteljsku delatnost obavljaju van sedišta, dužna su da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja  obrazuju ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u registru turizma.

Članom 32.  Nacrta brišu se reči organizovanje sportskih motonautičkih aktivnosti na vodi, ovo iz razloga što se radi o aktivnostima koje se podvode pod sportske i treba ih urediti zakonom kojima se uređuje obkast sporta.

Članom 33.  Nacrta posebno se izdvaja isticanje radnog vreme na nautičkom objektu i obaveza da se u svom poslovanju  pridržava propisanog radnog vremena. Dalje, pored obaveze da u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja nautičku delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar propisuje se ista obaveza i za  uverenje o evidentiranju u Registru turizma. Precizira se da u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju tačno koristi vrsta i kategorija za onaj objekat (marina) koji se kategoriše.

Članom 34.  pored postojećih vrsta objekata lovnog turizma uvodi se nova vrsta „lovački dom“. Uvodi se obaveza da se lovačka vila, kao objekat lovnog turizma, razvrstava  u kategoriju u skladu sa standardima propisanim za tu vrstu objekata.

Članom 35.   brišu se reči organizovanje lova, iz razloga što je ova oblast uređena propisima o lovstvu.

Članom 36.   posebno se izdvaja isticanje radnog vreme na  objektu lovnog turizma i obaveza da se u svom poslovanju  pridržava propisanog radnog vremena. Precizira se da u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašavanju tačno koristi vrsta i kategorija za onaj objekat (lovačka vila) koji se kategoriše.

Članom 37.  Nacrta u podnaslovu  „Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, turističkog animatora i lokalnog turističkog vodiča“, redosled reči se menja i uvodi se i predstavnik  na turističkoj destinaciji.

Članom 38. Nacrta uređuje se oblast turističkih profesija tako da:   turistički vodič, lokalni turistički vodič i turistički pratilac  mora da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, odnosno turističkog pratioca u skladu sa ovim zakonom; lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča može da obavlja i poslove turističkog pratioca: turistički vodič, turistički pratilac i lokalni turistički vodič pri pružanju usluga mora da ima kod sebe važeću legitimaciju i da nose   oznaku na propisan način. Posebno se uređuje polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca, koji se polaže  pred komisijom koju obrazuje ministar, kao i da troškove polaganja stručnog tog ispita    i troškove izrade licence, legitimacije i oznake snosi lice koje polaže stručni ispit. Dalje, ministarstvo izdaje licencu o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča, odnosno za turističkog pratioca, kao i legitimaciju i oznaku i ista se  Registru turizma radi evidentiranja.

Članom 39.  Nacrta vrši se pravnotehnička redakcija teksta i briše se pojam turističkog  animatora.

Članom 40.  Nacrta propisuje ovlašćenje ministra da uz saglasnost ministra finansija propiše program i način polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca, uslove koje kandidat mora da ispuni, visinu takse za polaganje, kao i iznos naknade za rad članova komisije, pred kojima se ispit polaže. Takođe, ovlašćuje se ministar  da propiše oblik i sadržinu licence, legitimacije i oznake turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i način i uslove izdavanja i rokove važenja.

Članom 41.  Nacrta propisuju se uslovi i načini polaganja za   lokalnog turističkog vodiča tako da ispit može da polaže ono lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča. Dalje, nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog turističke organizacije opštine, odnosno grada, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva, propisuje program i način polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča. Stručni ispit za lokalnog vodiča polaže se pred komisijom koju obrazuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji izdaje licencu o položenom stručnom ispitu za lokalnog turističkog vodiča, kao i legitimaciju i oznaku. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju lokalnih turističkih vodiča, kao povereni posao i dužan je da Registru turizma radi evidentiranja dostavi evidenciju u štampanoj ili elektronskoj formi najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu;  da dostavi ministarstvu kopiju izdate licence   u roku od 15 dana od dana njenog izdavanja; Takođe, nadležni organ jedinice lokalne samouprave propisuje oblik i sadržinu licence, legitimacije i oznake lokalnog turističkog vodiča i utvrđuje visinu troškova polaganja stručnog ispita.

Članom 42.  Nacrta propisuju se uslovi  za turističkog animatora i predstavnika na turističkoj destinaciji i to da:   ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; zna srpski jezik; zna jedan strani jezik.

Članom 43.  Nacrta briše se specifične avanturističke i sportsko-rekreativne usluge u turizmu , jer se radi o aktivnostima koje su pretežno uređene drugim zakonima iz oblasti sporta.

Člaom 44. Nacrta propisuju se obaveze pružaocima usluga iznajmljivanja vozila i to da: na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne poslovno ime i sedište;  na ulazu u prostor u kome obavlja delatnost vidno istakne radno vreme i da se u svom poslovanju pridržava propisanog radnog vremena; u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom obavlja obavlja delatnost drži rešenje o upisu u odgovarajući registar i uverenje o evidentiranju u registru turizma; u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja  istakne cene usluga koje pruža i da se pridržava istaknutih, odnosno objavljenih cena; za svaku pruženu uslugu izda propisan račun; obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Članom 45. briše se obaveza  da se u računu navede osnov oslobađanja od plaćanja ili umanjenja iznosa boravišne takse. 

Članom 46. Nacrta  propisuje se da se sredstva od naplaćene boravišne takse koriste i za finansiranje aktivnosti u vezi sa izradom, učešćem u izradi, kao i realizacijom  domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma.

Članom 47.   u potpunosti se regulišu penali za korišćenje prioritetne turističke destinacije, tako što se propisivanje rokova i usaglašavanje, kao i naplata poverava  jedinici lokalne samuprave. Naime,   Vlada na predlog ministarstva posebnim aktom utvrđuje prioritetnu turističku destinaciju, zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama. Taj akt Vlade naročito sadrži popis turističkih lokacija, kao i način procene usaglašenosti kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj i objekata nautičkog turizma. Privredna društva, preduzetnici, vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta za smeštaj i objekta nautičkog turizma neodgovarajuće namene i kategorije   u prioritetnim turističkim destinacijama dužni su da obezbede kategoriju i namenu objekata u skladu sa navedenim aktom Vlade  Jedinica lokalne samouprave koja je proglašena za prioritetnu turističku destinaciju svojim aktom utvrđuje rokove usaglašavanja sa aktom Vlade, visinu  penala i način naplate. Ako privredno društvo, preduzetnik, vlasnik i korisnik ugostiteljskog objekta za smeštaj i objekta nautičkog turizma neodgovarajuće namene i kategorije ne postupi u propisanom roku nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi rešenje  kojim za to lice  utvrđuje obavezu plaćanja penala na godišnjem nivou u propisanoj visini.

Članom 48.  predviđeno je se da su sredstva od naplaćenih penala prihod budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat, kao i da se   sredstva od naplaćenih penala koriste se za finansiranje aktivnosti, na isti način kao i sredstva od naplaćene boravšne takse.    

Članom 49.  tekst se pravnotehnički uređuje i usaglašava sa članom 43. Nacrta, tako da se iz Registar turizma  brišu pružaoci specifičnih avanturističkih i sportsko-rekreativnih usluga u turizmu.

Članom 50.  tekst se pravnotehnički uređuje i usaglašava sa članom 39. Nacrta, tako što se briše obaveza ministarstva da vodi evidenciju  turističkih animatora.

Članom 51. propisuje se da se nadzor nad primenom odredaba  zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona poverava  i jedinici lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje:  obavljanje ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, za koje nije izdato rešenje o razvrstavanju u kategoriju; isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena; ispunjenost uslova ugostiteljskog objekta u pogledu propisane opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija; naplata i uplata boravišne takse; ispunjenost uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom Vlade kojim se utvrđuju prioritetne turističke destinacije, zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama. Napred navedene poslove jedinica lokalne samouprave obavlja kao povereni posao. Takođe, iz svih iznetih razloga, a i zbog pravnotehničke redakcije teksta,  brisan je stav kojim je inspekcijski nadzor u delu kontrole naplate i uplate boravišne takse iz čl. 106. i 108. Zakona poveren   jedinici lokalne samouprave preko inspektora nadležnih za kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Članom 52. Nacrta proširuju se i preciziraju prava i dužnosti turističkog inspektora  tako što se, pored već propisanih dodaju da: se utvrđivanje identiteta vrši i uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; vrši uvid u periodični izveštaj za određeni period i presek stanja fiskalne kase; zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pruža usluga  u slučaju kada se vlasnik ili korisnik protivi vršenju inspekcijskog nadzora; zahteva asistenciju policije, ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja; da preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

Članom 53. Nacrta   dodaje se novi podnaslov Prava i dužnosti ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave” , kao i novi član sa   pravima i dužnostima  inspektor jedinice lokalne samouprave i to da: utvrđuje identitet zaposlenih kod privrednih društava, preduzetnika,  drugog pravnog lica ili stranog pravnog lica, koja obavljaju delatnost i pružaju usluge uređene ovim zakonom, uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; utvrđuje identitet lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu uvidom u ličnu ispravu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom; vrši uvid u ugovore; vrši proveru izdatog rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekata domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva; vrši proveru naplate i uplate boravišne takse; pregleda prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost u delu propisane opreme za odvođenje dima, pare i mirisa i drugih štetnih emisija; vrši proveru isticanja i pridržavanja propisanog radnog vremena; vrši proveru ispunjenosti uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa aktom Vlade iz člana 47. Nacrta; zahteva sudski nalog za pretres stambenog ili pratećeg prostora kod saznanja da se u tom prostoru obavlja delatnost ili pružaju usluge  u slučaju kada se vlasnik ili korisnik prostora protivi vršenju inspekcijskog nadzora; zahteva asistenciju policije ako osnovano proceni da je to potrebno prema prilikama određenog slučaja; pokreće postupak utvrđivanja obaveze plaćanja penala iz člana 47. Nacrta; da preduzme i druge propisane mere predviđene zakonom.

Članom 54. Nacrta   preciziraju se ovlašćenja turističkog inspektora da:  privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom i fizičkom licu koje obavlja turističku delatnost, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost ili lovnoturističku delatnost i koje pruža usluge a nije registrovao privrednu delatnost u odgovarajući registar; privremeno zabrani obavljanje poslova  organizazovanja putovanja koji se obavljaju bez licence ili ako organizator putovanja  prestane da ispunjava uslove na osnovu kojih je izdata licenca; privremeno zabrani rad  privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i ogranaku stranog pravnog lica obavljanje delatnosti u vrsti iz članu 68. stav 1., članu 85. stav. 1.i članu 89. stav 4., koji posluju bez određene kategorije; privremeno zabrani obavljanje delatnosti pravnom licu, privrednom društvu, preduzetniku ili ogranku stranog pravnog lica odnosno fizičkom licu u slučajevima kada se turističkom inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;  naloži da se vrati iznos koji je više naplaćen u odnosu na istaknute, odnosno ugovorene cene;  izda prekršajni nalog; podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;  podnese predlog za oduzimanje licence; Takođe je propisano da turistički inspektor donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

 

Članom 55. Nacrta  dodaje se novi  podnaslov  „Ovlašćenja inspektora jedinice lokalne samouprave”, kao i novi član kojom se  preciziraju    inspektor  jedinice lokalne samouprave ovlašćen da: privremeno zabrani pružanje ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu ako objekat nije razvrstan u kategoriju; privremeno zabrani ugostitelju obavljanje ugostiteljske delatnosti u slučaju kada se inspektoru onemogući vršenje poslova nadzora;  izda prekršajni nalog; podnese prijavu nadležnom organu iz člana 114. stav 5. radi utvrđivanja obaveze plaćanja penala; podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; Takođe je propisano da inspektor jednici lokalne samouprave donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosi do ispunjenja zakonom propisanih uslova.

Članom 56. Nacrta vrši se pravnotehnička redakcija teksta i reč turistički zamenjuje se rečju ovlašćeni. 

Članom 57. Nacrta  propisuje se ovlašćenje za odlučivanje po žalbi, tako da se protiv rešenja turističkog inspektora može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja, protiv rešenja ovlašćenog inspektora jedinice lokalne samouprave može se izjaviti žalba opštinskom odnosno gradskom veću isto u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Dalje, propisuje se da žalba na navedena rešenja  ne odlaže izvršenje rešenja.

Članom 58 – 64.  Nacrta uređuje se kaznena politika i za pojedine prekršaje uvodi se prekršajni nalog.  

Članom 65. u prelaznim i završnim odredbama propisuje se obaveza da   TOS, turistička organizacija autonomne pokrajine i turistička organizacija jedinice lokalne samouprave usklade svoje poslovanje u delu koji se odnosi na uslove koje treba da ispune direktori  do 1.1.2017. godine. Takođe, privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik   ili ogranak stranog pravnog lica dužno je da svoje poslovanje u delu koji se odnosi na obavezu pribavljanja rešenja o registraciji u Registar turizma za poslove posrednika uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana donošenja ovog zakona. 

Članom 66.  Nacrta propisuje se da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje odredaba ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 26.01.2015.