Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE DALA SAGLASNOST ZA PRENOS DELA PORTFELJA OSIGURANJA ŽIVOTA "METLIFE" NA "WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE"


Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama dala je saglasnost "MetLife" akcionarskom društvu za životno osiguranje, Beograd, Francuska br. 6, da prenese deo portfelja osiguranja života na "Wiener Städtische osiguranje" akcionarsko društvo za osiguranje, Beograd, Trešnjinog cveta br. 1. Saglasnost je data 17. januara 2014, a prenos portfelja vrši se sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.

Deo portfelja koji se prenosi sastoji se iz prava i obaveza iz dugoročnih ugovora o osiguranju za slučaj smrti ili doživljenja (mešovito osiguranje života), ugovora o osiguranju za slučaj doživljenja i ugovora o dopunskim osiguranjima uz ova osiguranja, kao i rezervi i obaveza koje se odnose na navedena važeća osiguranja i navedena osiguranja koja su okončana, po kojima još uvek mogu postojati određene obaveze.

Društvo prenosilac, "MetLife", dužno je da, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja kojim je data saglasnost za prenos portfelja osiguranja, pismenim putem ili putem sredstava javnog informisanja, obavesti ugovarače osiguranja čiji su ugovori o osiguranju obuhvaćeni prenosom portfelja osiguranja o poslovnom imenu i sedištu društva za osiguranje koje je preuzelo portfelj osiguranja i danu do kojeg treba da se izjasne o tome da li prihvataju prenos portfelja ili raskidaju ugovor o osiguranju, kao i o pravima koja osiguranici imaju u slučaju raskida ugovora.

Društvo preuzimalac, "Wiener Städtische osiguranje", dužno je da, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja kojim je data saglasnost za prenos dela portfelja osiguranja života, zaključi nove ugovore s dosadašnjim osiguranicima "MetLife" koji su prihvatili prenos portfelja.

Davanjem saglasnosti za prenos portfelja ne menjaju se dozvole za rad koje je Narodna banka Srbije izdala "MetLife" akcionarskom društvu za životno osiguranje i "Wiener Städtische osiguranje" akcionarskom društvu za osiguranje.

Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 26.1.2014.