Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U VEZI IZDAVANJA NOVE EMISIJE PREFERENCIJALNIH AKCIJA I PRIMENE IZUZETKA IZ ČLANA 12. ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA


Broj: 2/0-03-680/2-13
Beograd, 17.1.2014. godine

Komisija za hartije od vrednosti je dana 12.12.2013. godine primila zahtev za davanje mišljenja.

U zahtevu se navodi sledeće:

Podnosilac zahteva namerava da izvrši povećanje svog osnovnog kapitala putem emisije preferencijalnih akcija unapred poznatom kupcu odnosno većinskom akcionaru. Većinski akcionar trenutno poseduje 98,85444 % običnih i 100% preferencijalnih akcija podnosioca zahteva. Podnosilac zahteva trenutno razmatra mogućnost upućivanja ponude za kupovinu nove emisije preferencijalnih akcija. Navedena ponuda bi bila upućena samo većinskom akcionaru koji je već vlasnik 100% preferencijalnih akcija (izdatih i uplaćenih) i po kojoj bi većinski akcionar, kao investitor u smislu Zakona o tržištu kapitala, uplatio za novoizdate preferencijalne akcije iznos od preko 50.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti (dalje: ponuda).

Imajući u vidu odredbe člana 2. Zakona o tržištu kapitala po kome je javna ponuda hartija od vrednosti svako obaveštenje dato u bilo kom obliku i putem bilo kog sredstva, a koje daje dovoljno podataka o uslovima ponude i o hartijama od vrednosti iz ponude tako da se investitoru omogući donošenje odluke o kupovini ili upisu ovih hartija od vrednosti kao i odredbe člana 12. Zakona o tržištu kapitala koji propisuje izuzetke od obaveze objavljivanja prospekta za određene javne ponude, podnosilac zahteva moli Komisiju za hartije od vrednosti za mišljenje o sledećem:

1.Da li podnosilac zahteva može uputiti ponudu za kupovinu preferencijalnih akcija bez prava glasa samo svom većinskom akcionaru ili je u obavezi da uputi ponudu svim postojećim akcionarima?

2.Da li je za navedenu ponudu neophodna saglasnost Komisije na objavljivanje prospekta ili bi se takva ponuda mogla smatrati izuzetkom od obaveze objavljivanja prospekta u smislu člana 12, stav 1, alineja 1) (zapravo tačka 3) navedenog stava) po kome je ponuda ona ponuda koja je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrednosti uplatiti iznos od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu izuzeta od obaveze dobijanja odobrenja Komisije na objavljivanje prospekta?

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 208. senici VIII saziva, od 23.1.2014. godine, donela sledeće:

M I Š LJ E NJ E

"Pre svega, Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) ukazuje da je za tumačenje i primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) ovlašćeno Ministarstvo privrede, i podseća na više puta javno iznet stav da se Komisija upušta u tumačenje odredaba ovog zakona samo kada su one od uticaja na primenu propisa za čije tumačenje i primenu je Komisija izričito ovlašćena.

Komisija ukazuje podnosiocu zahteva da, shodno članu 250. Zakona o privrednim društvima, obične i preferencijalne akcije predstavljaju različite vrste akcija, da u okviru svake vrste akcija akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija, pri čemu obične akcije uvek čine jednu klasu akcija. Sledstveno navedenom, izdavalac može izdati više klasa preferencijalnih akcija, zavisno od prava koje te akcije daju. Članom 251. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima propisano je da obična akcija imaocu daje pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija, a članom 253. stav 4. ovog zakona propisano je da akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija. Članom 277. Zakona o privrednim društvima, između ostalog, propisano je:

1.da akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

2.da pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

3.da se statutom može utvrditi da akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

4.da se postupak ostvarivanja prava prečeg upisa utvrđuje statutom.

Shodno navedenom, nije moguće dati direktan odgovor na prvo pitanje podnosioca zahteva jer isti, u svom zahtevu za davanje mišljenja, nije pružio dovoljno podataka iz kojih bi se moglo zaključiti da li podnosilac zahteva namerava da izda preferencijalne akcije iste klase kao one koje su već izdate, kada bi postojeći stopostotni vlasnik preferencijalnih akcija uživao pravo preče kupovine celokupne nove emisije, ili pak preferencijalne akcije druge klase, kada bi ostvarivanje prava preče kupovine moralo da bude uređeno statutom Podnosioca zahteva, pre izdavanje te klase preferencijalnih akcija.

Povodom drugog pitanja podnosioca zahteva Komisija ukazuje da, shodno formulacijama člana 2. stav 1. tačke 37) i člana 12. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i ponude izuzete od obaveze objavljivanja prospekta predstavljaju javne ponude. Ukoliko bi javna ponuda koju Podnosilac zahteva uputi ispunjavala kriterijum da će svaki akcionar (odn. samo jedan akcionar u slučaju korišćenja prava preče kupovine preferencijalnih akcija iste klase kao one koje su već izdate) za upisane hartije od vrednosti biti u obavezi da uplati iznos od najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti to bi se takva ponuda nedvosmisleno uklapala u izuzetak definisan članom 12. stav 1. tačka 3) Zakona o tržištu kapitala.

Kod navedenog, Komisija ukazuje podnosiocu zahteva da bi, u slučaju korišćenja navedenog izuzetka iz člana 12, bio u obavezi da, u postupku izdavanja nove emisije preferencijalnih akcija, postupi shodno članu 41. stav 4. Zakona o tržištu kapitala. Komisija takođe ukazuje da bi u cilju ispunjenja obaveze iz člana 46. stav 1. Zakona o tržištu kapitala podnosilac zahteva bio u obavezi da, shodno članu 11. stav 3. i članu 13. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, sačini prospekt za uključenje celokupne klase akcija na regulisano tržište, odnosno MTP, i podnese Komisiji zahteva za odobrenje tog prospekta.''

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 26.1.2014.