Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 6 OD 24.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • UREDBA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH SERVISA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7) I ČLANA 21A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE ARANĐELOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODOBRA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE BOR ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINASA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ALEKSANDRA SPIRIĆA DA PRIVREMENO OBAVLJA POSLOVE PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU VISOKOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE U STALNOM MEŠOVITOM KOMITETU OSNOVANOM U SKLADU SA ČLANOM 4. SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ZVEČAN ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
Izvor: Paragraf Lex