Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: Suština izmene Odluke je usaglašavanje tarifnih oznaka sadržanih u njoj sa izmenama nomenklature u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu, odnosno sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu. Primena Odluke počeće 1. januara 2017. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 23. decembra 2016. godine, donela Odluku o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda (u daljem tekstu: Odluka).

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 30. stav 7. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015), prema kome Vlada može pored propisanih carinskih stopa da propiše i sezonske stope, ne više od 20% od carinske vrednosti, uz vremensko ograničenje njihove primene i to u slučajevima ako carinske stope za poljoprivredne proizvode u određenom periodu ne obezbeđuju stabilnost domaće proizvodnje i domaćeg tržišta.

Suština izmene Odluke je usaglašavanje tarifnih oznaka sadržanih u njoj sa izmenama nomenklature u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016), odnosno sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2017. godinu.

Usklađivanje nomenklature u Odluci se odnosi na pomorandže i mandarine iz šest tarifnih oznaka iz tarifnog broja 0805. Slatke pomorandže, sveže iz CN tarifnog broja 0805 10 20 sada se dele na navel pomorandže (0805 10 22 00), bele pomorandže (0805 10 24 00) i ostale (0805 10 28 00). Mandarine (uključujući tangerske i satsuma), klementine, vilking i slični hibridi agruma, koje su bile obuhvaćene na HS nivou tarifnim podbrojem 0805 20 koji se na CN nivou delio na klementine (0805 20 10), monrealke (0805 20 30), mandarine i vilking (0805 20 50), tangarinske mandarine (0805 20 70) i ostale mandarine (0805 20 10), sada su na HS nivou u obuhvaćene tarifnim međupodbrojem "mandarine (uključujući tangerske i satsuma), klementine, vilking i slični hibridi agruma "koji se podelio na tri tarifna podbroja 0805 21 (Mandarine (uključujući tangerske i satsuma)), 0805 22 (klementine) i 0805 29 (ostale). Ovo je praćeno sa daljom odgovarajućom podelom na CN nivou (0805 21 10, 0805 21 90) i nacionalnom nivou (0805 29 00 10 i 0805 29 00 90).

U skladu sa Korelacionom tabelom CT2016 - CT2017, koja je sastavni deo Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu (Deo III).

CT 2016

CT 2017

Tarifna oznaka

stopa

Tarifna oznaka

stopa

0805 10 20 00

5

0805 10 22 00

5

0805 10 24 00

5

0805 10 28 00

5

0805 20 10 00

5

0805 22 00 00

5

0805 20 30 00

5

0805 21 10 00

5

0805 29 00 10

5

0805 20 50 00

5

0805 21 90 00

5

0805 29 00 10

5

0805 20 70 00

5

0805 21 90 00

5

0805 20 90 00

10

0805 29 00 90

10

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 25.12.2016.