Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS DONELA UREDBU O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU


Pravna baza Paragraf Lex

Vlada Republike Srbije je na sednici 25. novembra 2014. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu (u daljem tekstu: CT2015).

Pravni osnov za donošenje CT2015 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009), prema kome Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

U CT2015 je pored redovnog, godišnjeg usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2015. godinu, izvršeno i prenošenje preferencijalnih stopa za 2015. godinu u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini koje je zaključila Republika Srbija.

CT2015 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

•           Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,

•           Deo II - Carinska tarifa za 2015. godinu,

•           Deo III - Korelaciona tabela CT2014-CT2015 i

•           Deo IV - Tabele sa kvotama.

CT2015 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 25.11.2014.