Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA OSMA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojeni Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda i Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje


Pravna baza Paragraf Lex

 

Zakon o finansiranju poljoprivredne proizvodnje stvara mogućnost za uspostavljanje predžetvenog finansiranja, a kao novina nudi se uvođenje i korišćenje zaloge na budućem rodu kao sredstvu za obezbeđenje pozajmice. Biće primenjivan od 1. marta naredne godine, a proizlazi iz potrebe povećanja obima primarne poljoprivredne proizvodnje kroz unapređenje postojećeg tržišnog modela finansiranja poljoprivrede.

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda unapređuje sistem upravljanja ribljim fondom i za tu namenu je kvalitetnije definisan izvor finansiranja. Zakonom se unapređuje sistem upravljanja ribljim fondom koji obuhvata zaštitu i održivo korišćenje ribjeg fonda kao dobra od opšteg interesa u skladu sa principom održivog korišćenja.

Zakon o zapošljavanju stranaca predviđa da će zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa stranim državljanima biti moguće na period koji ne može biti duži od tri meseca u kalendarskoj godini, dok će stranac u Srbiji moći da boravi duže od 90 dana zbog spajanja porodice.

Poslanici su usvojili i Zakon o zaštiti uzbunjivača koji predviđa potpunu zaštitu osoba koje prijavljuju sumnju na korupciju i trebalo bi da ohrabri svakog pojedinca da prijavi zloupotrebu. Pod uzbunjivanjem Zakon smatra otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, kao i radi sprecavanja štete velikih razmera.

Potvrđena su i dva međunarodnih sporazuma - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju i o Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije.

Usvojeni su i Zakon potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, i Zakon o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT).

Poslanici su se izjasnili i o predloženim odlukama o izboru javnih tužilaca za apelaciona javna tužilaštva, o predloženim odlukama Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o izboru predsednika sudova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 25.11.2014.