Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REHABILITACIJI: Rehabilitovano lice ima pravo na poseban staž, koji mu se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišavanja slobode, kao i pravo na mesečnu novčanu naknadu. Istovremeno, rehabilitovanom licu priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišavanja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i slobode. Poseban penzijski staž priznat po ovom Zakonu nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovo određivanje penzije


Penzioneri koji su proteklih pet godina uspeli da dobiju sudsku presudu o rehabilitaciji na osnovu Zakona o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 - dalje: Zakon) imaju pravo da, osim penzije, od Republičkog fonda PIO dobijaju i poseban mesečni rehabilitacioni dodatak, čiji iznos se menja iz godine u godinu.

Naime, po Zakonu, rehabilitovano lice ima pravo na poseban staž, koji mu se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišavanja slobode, kao i pravo na mesečnu novčanu naknadu. Istovremeno, rehabilitovanom licu priznaje se vreme nezaposlenosti po prestanku lišavanja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i slobode.

Uslov za ostvarivanje prava na mesečnu naknadu je da rehabilitovano lice ima najmanje osam godina posebno priznatog penzijskog staža.

Poseban penzijski staž priznat po Zakonu nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovo određivanje penzije. Taj poseban staž utvrđen po Zakonu samo je osnov za prava na mesečnu novčanu naknadu.

Ona se isplaćuje jednokratno, i to 15. u mesecu za prethodni mesec. Izračunava se, što je takođe uređenom Zakonom, u visini od 50 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji u prethodnoj godini (bez poreza i doprinosa, koju objavljuje Republički zavod za statistiku). Pravo na mesečnu novčanu naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnetog zahteva.

U ovoj godini mesečni novčani dodatak koji pripada licu koje je dobilo sudsku rehabilitaciju iznosi 23.049 dinara. Prošle godine bio je 22.216, u 2015. iznosio je 22.265, a u 2014. dosegao 21.966 dinara. U 2013. mesečni novčani dodatak bio je 20.688 dinara, a 2012. godine – 18.988 dinara.

U slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu, odnosno poseban dodatak, lice koje je snosilo troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova. Neisplaćeni iznos mesečne novčane naknade koji pripada penzioneru do dana njegove smrti, predmet je ostavinskog rešenja kojim se utvrđuje zakonski naslednik.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 24.10.2017.
Naslov: Redakcija