Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU: Nacrt zakona obezbeđuje jasnije, jednostavnije i efikasnije procedure za namirenje potraživanja, veću zaštitu potraživanja u repo transakcijama i kreditnim operacijama, kao i primenu savremenih tržišnih rešenja u obezbeđenju potraživanja, uključujući primenu close-out netting klauzule. Prava i obaveze se izvršavaju nezavisno od postupka stečaja, likvidacije ili mere reorganizacije prema primaocu odnosno davaocu obezbeđenja


U Privrednoj komori Beograda, a u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, predstavljen je Nacrt zakona o finansijskom obezbeđenju. Radi se o novom propisu koji predstavlja sveobuhvatni, uniformni okvir za ugovorni finansijski kolateral, koji treba da doprinese unapređenju pravne sigurnosti i efikasnosti u izvršavanju obaveza učesnika na finansijskom tržištu, a jedan od glavnih ciljeva je smanjenje kreditnog i sistemskog rizika i obezbeđenje finansijske stabilnosti.

Nacrt zakona i novine koje unosi u naš pravni sistem, prezentovali su članovi radne grupe Narodne banke Srbije za izradu Zakona, Snežana Madžarević, viši savetnik u sektoru za monetarne operacije i Dejan Dević, zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavne poslove Narodne banke Srbije.

Prema njihovoj oceni, Zakon treba da doprinese unapređenju finansijskog tržišta i generalno, unapređenju finansijske stabilnosti, a time i povoljnije uslove poslovanja za strane investitore i kreditore.

Nacrt zakona obezbeđuje jasnije, jednostavnije i efikasnije procedure za namirenje potraživanja, veću zaštitu potraživanja u repo transakcijama i kreditnim operacijama, kao i primenu savremenih tržišnih rešenja u obezbeđenju potraživanja, uključujući primenu close-out netting klauzule. Prava i obaveze se izvršavaju nezavisno od postupka stečaja, likvidacije ili mere reorganizacije prema primaocu odnosno davaocu obezbeđenja.

Takođe, Nacrt zakona obezbeđuje i usaglašavanje domaćih propisa sa propisima Evropske Unije a predviđeno je da stupi na snagu 1. januara 2017.godine.

Nakon prezentacije usledila je diskusija u kojoj su učestvovali brojni predstavnici finansijskog i realnog sektora. Imajući u vidu da javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 20. novembra 2016. godine, prisutni su pozvani da dostave Narodnoj banci Srbije ili Komori svoje primedbe i sugestije.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 20.10.2016.
Naslov: Redakcija