Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI - Tekst propisa


UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI

Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 95/2010), člana 5. stav 6. Zakona o Vojsci Srbije("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon i 10/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENI I DOPUNI UREDBE O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI

Član 1.

U Uredbi o službi u aktivnoj rezervi("Sl. glasnik RS", br. 47/2011), u članu 2. posle tačke 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7) da je odslužio vojni rok sa oružjem."

Član 2.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme trajanja ugovora o službi u aktivnoj rezervi ne pripada mesečna novčana naknada za vreme redovnog godišnjeg obučavanja, za vreme izvršenja pripreme za misije i zadatke i za vreme angažovanja na izvršenju misija i zadataka u aktivnoj rezervi.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme redovnog godišnjeg obučavanja pripada naknada, u skladu s propisom kojim se uređuju iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme angažovanja na izvršenju pripreme za misije i zadatke i za vreme angažovanja na izvršenju misija i zadataka u aktivnoj rezervi, dok vrši dužnost u jedinici, pripada plata prema propisu kojim se uređuju plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije utvrđene za oficira i podoficira istog čina i položaja, a za vojnika – istog čina i dužnosti."

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 Broj: 110-11049/2015

U Beogradu, 21. oktobra 2015. godine

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 23.10.2015.