Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika preuzeće od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju


Narodna skupština Repblike Srbije usvojila je, 23. oktobra 2015. godine, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (dalje: Zakon), kojim je predviđeno da ALSU preuzima nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova stečajnog upravnika.

U prilog tome govori i činjenica da Agencija vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika u postupcima nad privrednim subjektima sa privatnim kapitalom i da u velikom broju slučajeva nema povratnu informaciju o tome kako stečajni upravnici postupaju u postupcima stečaja gde su kao treća lica angažovani od strane Agencije privatizaciju, navodi se u obrazloženju propisa.

U Zakonu piše da danom njegovog stupanja na snagu, ALSU preuzima od Agencije za privatizaciju sva prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, za obavljanje poslova utvrđenih ovim Zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju.

Takođe, novčana sredstva sa podračuna Agencije za privatizaciju, koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014), prenose se na račun Agencije.

Zakonom je predviđeno da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine i može obrazovati područne unutrašnje jedinice i u drugim mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Izvor: Redakcija, 25.10.2015.