Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI


Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11 i 88/13), u članu 77. stav 1. reči: "tri godine" zamenjuju se rečima: "pet godina".

Član 2.

U članu 82. stav 3. reči: "tri godine" zamenjuju se rečima: "pet godina".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 7. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Članom 77. stav 1. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11 i 88/13 - u daljem tekstu: Zakon) utvrđen je rok od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podnose zahteve za upis prava javne svojine, dok je članom 82. stav 3. Zakona određen rok od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima. Imajući u vidu da rokovi iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona ističu 6. oktobra 2014. godine, kao i činjenicu da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je produženje ovih rokova.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona menja se u članu 77. stav 1. Zakona rok u kojem autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave podnose zahtev za upis prava javne svojine i to tako što se umesto tri godine rok produžava na pet godina od dana stupanja na snagu Zakona o javnoj svojini.

Članom 2. Predloga zakona menja se u članu 82. stav 3. Zakona rok u kojem javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahtev za upis prava svojine na nepokretnostima i to tako što se umesto tri godine rok produžava na pet godina od dana stupanja na snagu Zakona o javnoj svojini.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), s obzirom na to da rok za podnošenje zahteva za upis prava na nepokretnostima u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima ističe 6. oktobra 2014. godine

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Potrebno je da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", da bi se omogućilo autonomnoj pokrajini, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, društvima kapitala i njihovim zavisnim društvima da mogu da podnesu zahteve za upis prava svojine na nepokretnostima, s obzirom da rokovi za podnošenje tih zahteva ističu 6. oktobra 2014. godine, što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA PROPISA

Za Predlog zakona nije potrebno izraditi analizu efekata zakona, s obzirom na to da se njime ne stvaraju nove obaveze za privredne i druge subjekte.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 25.9.2014.