Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O DOZVOLJENOSTI ISPLATE SRAZMERNOG DELA VREDNOSTI AKCIJE ZA DEO AKCIJE KOJI PRELAZI PUN BROJ U POSTUPKU STATUSNE PROMENE


"Broj: 2/0-03-427/2-14
Beograd, 12.8.2014. godine

Komisija za hartije od vrednosti je dana 29.7.2014. godine primila zahtev za davanje mišljenja. U zahtevu se navodi sledeće:

Da li u postupku zamene akcija u statusnoj promeni pripajanja i uslovnog povećanja kapitala s tim u vezi, društvo sticalac može doneti odluku da se akcionaru društva prenosioca isplati srazmerni deo cene (po emisionoj ceni) za onaj deo akcije koji prelazi pun broj akcija koju akcionar dobija prilikom obračuna odnosa zamene - npr. akcionaru po odnosu zamene pripada 3,21 akcija u društvu sticaocu, dodeljuju mu se 3, a isplaćuje mu se srazmerna cena za deo od 0,21 akcije, pri čemu taj deo akcije (0,21) postaje (deo) sopstvene akcije društva sticaoca.

Ovakva odredba bi se nalazila u Odluci o uslovnom povećanju kapitala i u Ugovoru o pripajanju.

Podnosilac zahteva napominje da su društvo sticalac i društvo prenosilac javna akcionarska društva koja su uključena na "Open market" Beogradske berze a.d. Beograd.

Povodom opisanog zahteva, Komisija za hartije od vrednosti je na 242. sednici VIII saziva, od 12.8.2014. godine, donela sledeće:

MIŠLJENJE

Pre svega, Komisija za hartije od vrednosti (dalje: Komisija) ukazuje da je za tumačenje i primenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) nadležno Ministarstvo privrede, i podseća na više puta javno iznet stav da se Komisija upušta u tumačenje odredaba ovog zakona samo kada su one od uticaja na primenu propisa za čije tumačenje i primenu je Komisija izričito ovlašćena. Uzimajući u obzir obaveze javnog društva u vezi izveštavanja, u smislu člana 50. stav 4. i člana 63. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), kao i nadležnost Komisije da, shodno članu 262. stav 1. tačka 9) alineja (1) ovog zakona, reguliše, vrši nadzor i prati poslove izdavaoca i javnih društava, Komisija je razmotrila zahtev za davanje mišljenja.

Članom 284. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) isključena je primena člana 282. st. 2. do 5. ovog zakona, tj. utvrđeni su izuzeci od primene imperativnih odredbi kojima su uređeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija, kada se sopstvene akcije stiču kao posledica statusne promene. Članom 290. Zakona o privrednim društvima propisano je da se odredbe čl. 281. do 289. ovog zakona primenjuju i na javno akcionarsko društvo ako zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nije drugačije uređeno, dok je članom 73. stav 5. Zakona o tržištu kapitala Komisija ovlašćena da donese podzakonski akt u cilju uređivanja trgovanja sopstvenim akcijama u okviru programa otkupa sopstvenih akcija, odnosno trgovanja u cilju stabilizacije finansijskog instrumenta, što u konkretnoj situaciji povodom koje se daje ovo mišljenje nije slučaj.

Članom 474. Zakona o privrednim društvima ustanovljeno je pravo akcionara na otkup njegovih akcija ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za, između ostalog, odluku o statusnoj promeni, a članom 500. istog zakona ustanovljeno je pravo na pobijanje odluke o statusnoj promeni, s tim da je stavom 5. ovog člana propisano da se odluka o statusnoj promeni ne može pobijati zbog utvrđene srazmere zamene akcija, odnosno udela. Članom 502. Zakona o privrednim društvima propisano je da se na povećanje osnovnog kapitala javnog akcionarskog društva kao društva sticaoca ne primenjuju odredbe Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na odobrenje Komisije za hartije od vrednosti, kao i druge odredbe tog zakona koje su nespojive sa zamenom akcija u postupku statusne promene.

Shodno svemu navedenom, Komisija smatra da ne postoje smetnje, pravne prirode, da odbori direktora, tj. nadzorni odbori ukoliko je upravljanje dvodomno, društava koja učestvuju u statusnoj promeni sačine Predlog odluke o uslovnom povećanju kapitala odn. Nacrt ugovora o pripajanju kao što je navedeno u zahtevu za davanje mišljenja, dok je na akcionarima ovih društava da, učestvovanjem u radu skupština akcionara, prihvate predloženo rešenje ili iskoriste svoje pravo iz člana 474. Zakona o privrednim društvima."

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 25.8.2014.