Zastava Bosne i Hercegovine

PREDNACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA - Tekst propisa


Član 1.

U Porodičnom zakonu ("Službeni glasnik RS" br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), u članu 6. dodaje se novi stav (1). koji glasi:

 "Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko pod uslovima propisanim ovim zakonom nije steklo potpunu poslovnu sposobnost pre navršenih 18 godina života".

 Dosadašnji st. (1), (2), (3), (4), (5). i (6). postaju st. (2), (3), (4), (5), (6). i (7).

           

Član 2.

U članu 11. stav (2). iza reči: "punoletstvom" stavlja se tačka, a reči: " i sklapanjem braka pre punoletstva uz dozvolu suda" brišu se.

 U stavu (3). reči: "i 2" brišu se.

Član 3.

U članu 23. stav (2) briše se.

Član 4.

            Naziv odeljka člana 37. briše se.

 Član 37. menja se i glasi:

 " Brak je ništav ako ga je sklopilo maloletno lice."

Član 5.

Iznad naslova člana 38. dodaje se naslov odeljka koji glasi:

 "Rušljivost braka".     

Član 6.

U članu 51. stav (1). nakon reči: "javnim beležnikom" briše se tačka i dodaju se reči: "ili diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu."

Član 7.

U članu 58. posle stava (2). dodaju se novi st. (3). i (4). koji glase:

  "Ocem deteta koje je posthumno začeto uz biomedicinsku pomoć smatra se supružnik, odnosno vanbračni partner majke, pod uslovom da je za postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja za života dao pismeni pristanak.

  Očinstvo muškarca koji se smatra ocem deteta u smislu st. (1). (2). i (3). ovog člana ne može se osporavati."

  Dosadašnji st. (3), (4). i (5). postaju st. (5), (6). i (7).

Član 8.

 U članu 60. stav (3). menja se i glasi:

 "Sud može doneti odluku o odvajanju deteta od roditelja ako postoje razlozi da se roditelj potpuno ili delimično, trajno ili na određeno vreme liši roditeljskog prava ili u slučaju nasilja u porodici."

Član 9.

U članu 65. st. (4). i (5), reči: "koje je navršilo 10. godinu života" brišu se.

U stavu (6). reči: "a u prisustvu lica koje dete samo izabere" brišu se.

Član 10.

Posle člana 70. dodaje se novi naslov člana koji glasi:

 "Zabrana telesnog kažnjavanja i ponižavajućeg postupanja",

 i novi član 70 a koji glasi:

"Roditelji ne smeju fizički kažnjavati dete, niti ga podvrgavati ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo i integritet deteta i dužni su da štite dete od takvih postupaka drugih lica.

 Pod fizičkim kažnjavanjem podrazumeva se svako korišćenje fizičke sile sa namerom da se kod deteta izazove strah, bol ili nelagodnost."

Član 11.

U članu 77. stav (1). menja se i glasi:

  " Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno ili delimično trajno ili na određeno vreme lišen roditeljskog prava odnosno ograničene poslovne sposobnosti.".

Član 12.

 U članu 79. posle stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

            "U obavljanju preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, organ starateljstva preduzima i preventivne aktivnosti kao što su: posebne obuke namenjene roditeljima za odgovorno vršenje roditeljskog prava, posebne obuke namenjene roditeljima i deci o ostvarivanju prava deteta na obezbeđivanje najboljih mogućih životnih i zdravstvenih uslova za njihov pravilan i potpun razvoj, zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja i prava deteta da formira svoje mišljenje i da ga slobodno izražava, kao i programe namenjene roditeljima za učenje nenasilnih metoda vaspitanja i dr."

Član 13.

U članu 80. stav (2). posle tač. 1. i 2. dodaju se nove tač. 3. i 4. koje glase:

 "nalaže roditeljima da otklone nedostatke u vršenju roditeljskog prava;

  nalaže roditeljima da se uključe u posebne obuke o ostvarivanju prava deteta i odgovornom roditeljstvu."

 Dosadašnja tačka 3. postaje tačka 5.

Posle stava (3). dodaje se novi stav (4). koji glasi:

"Postupak, način i sadržaj izvršenja mera korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu."

Član 14.

U članu 81. stav (3). tačka 4. posle reči: "korisnika" stavlja se zapeta i dodaju reči: "ili hraniteljskoj porodici."

Stav (5). menja se i glasi:

"Sud odlukom o potpunom lišenju roditeljskog prava može odlučiti da se roditelj lišava roditeljskog prava na određeno vreme, najduže do dve godine, uz određivanje perioda provere roditeljske odgovornosti, ili trajno, a može biti određena jedna ili više mera zaštite deteta od nasilja u porodici."

Član 15.

U članu 82. stav (2). posle reči: "lišiti roditelja" dodaju se reči: " trajno ili na određeno vreme".

  Stav (3). briše se.

  Dosadašnji st. (4). i (5). postaju st. (3). i (4).

Član 16.

Član 83. menja se i glasi:

"Sud može vratiti roditeljsko pravo roditelju koji je potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava na određeno vreme pre isteka roka određenog odlukom ili istekom roka, ukoliko prestanu razlozi zbog kojih je bio lišen roditeljskog prava.

 Ukoliko istekom roka nisu otklonjeni razlozi zbog kojih je roditelj bio potpuno ili delimično lišen roditeljskog prava na određeno vreme, sud može odlučiti da lišenje produži još jedanput u najdužem trajanju do jedne godine, nakon čega je dužan, ukoliko razlozi lišenja nisu otklonjeni, roditelja potpuno i trajno ili delimično i trajno lišiti roditeljskog prava."

Član 17.

U članu 84. stav (1). tačka 4. posle reči: "bude potpuno", dodaju se reči: "ili delimično trajno ili na određeno vreme."

Član 18.

Odeljak pod naslovom "Produženje roditeljskog prava", naslovi iznad čl. 85. i 86. i čl. 85. i 86. brišu se.

Član 19.

U članu 87. stav (1). reči: "kao i odluka o produženju ili prestanku produženog roditeljskog prava" brišu se.

Član 20.

U članu 91. stav (1). tačka 2. posle reči: "boravište" dodaju se reči:"duže od 6 meseci".

            U stavu (1). tačka 3. posle reči:"potpuno" dodaju se reči:" i trajno".

            U stavu (1). tačka 4. briše se.

  Dosadašnja tačka 5. postaje tačka 4.

Član 21.

U članu 95. stav (2). posle reči: "usvojenje", reči: "sa označavanjem ili" brišu se.

Član 22.

U članu 96. stav (1). posle reči: "potpuno" dodaju se reči: "i trajno".

U stavu (1). tačka 3. briše se.

Član 23.

U članu 100. stav (2). tačka 1. menja se i glasi:

"1. lice koje je trajno potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava ili je bilo potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava na određeno vreme."

 U stavu (2). tačka 2. menja se i glasi:

"2. lice čija je poslovna sposobnost ograničena."

Član 24.

U naslovu iznad člana 102. posle reči: "Priprema" dodaje se reč: "i obuka".

U stav (2). posle reči: "pripreme" dodaju se reči:"i obuke".

Posle stava (2). dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Program pripreme i obuke za usvojenje sprovodi centar za porodični smeštaj i usvojenje."

Član 25.

U članu 113. stav (2). posle reči: "u ponašanju" dodaju se reči: "i ako za to postoje i drugi opravdani razlozi."

Stav (3). menja se i glasi:

"Detetom bez roditeljskog staranja u smislu ovog zakona smatra se: dete koje nema žive roditelje, dete čiji su roditelji nepoznati ili je nepoznato njihovo boravište, dete čiji su roditelji trajno potpuno lišeni roditeljskog prava, ili lišeni roditeljskog prava na određeno vreme dok traje lišenje i dete čiji roditelji još nisu stekli poslovnu sposobnost."

Član 26.

U članu 117. stav (2). tačka 2. menja se i glasi:

"lice čija je poslovna sposobnost ograničena."

U stavu (2). tačka 4. posle reči:"lice" dodaju se reči:"koje je bilo".   

Član 27.

U naslovu iznad člana 118. posle reči: "Priprema" dodaje se reč: "obuka".

U stavu (1). posle reči:"pripremljeno" dodaju se reči:"i obučeno".

U stavu (2). posle reči:: "pripreme" dodaju se reči:" i obuke"

Posle stava (2). dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Program pripreme i obuke za hraniteljstvo sprovodi centar za porodični smeštaj i usvojenje."

Član 28.

Član 120. menja se i glasi:

            "Roditelji deteta koje je na hraniteljstvu imaju pravo i dužnost da zastupaju dete, da upravljaju i raspolažu imovinom deteta, da izdržavaju dete, da sa detetom održavaju lične odnose i da odlučuju o pitanjima koja bitno utiču na život deteta zajednički i sporazumno sa hraniteljem, osim ako nisu trajno potpuno ili potpuno ili delimično lišeni roditeljskog prava na određeno vreme odnosno ograničene poslovne sposobnosti."

Član 29.

U članu 122. stav (2). posle reči:"hraniteljstva na" dodaju se reči: "predlog centra za porodični smeštaj i usvojenje".

Član 30.

U članu 125. stav (2). menja se i glasi:

            "Obavezni sastavni deo odluke o stavljanju pod starateljstvo je i plan staranja o štićeniku, koji sadrži dužnosti organa starateljstva i staratelja u organizovanju i sprovođenju zaštite, pomoći i podrške u ostvarivanju prava i interesa štićenika, kao i dužnosti organa starateljstva u nadzoru nad radom staratelja i pružanju pomoći i podrške staratelju u vršenju starateljske dužnosti."

Član 31.

U članu 128. stav (1). tačka 1. menja se i glasi:

            "1. lice čija je poslovna sposobnost ograničena;"

            U stavu (1). tačka 2. menja se i glasi:

            "lice koje je trajno potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava ili koje je bilo na određeno vreme potpuno ili delimično lišeno roditeljskog prava;"

Član 32.

Naslov iznad člana 131. menja se i glasi: "Državni staratelj".

Član 131. menja se i glasi.

"Ako se štićeniku za staratelja ne može postaviti lice iz člana 126. ovog zakona, organ starateljstva će postaviti državnog staratelja."

Poslove državnog staratelja vrši državni službenik organa jedinice lokalne samouprave koga odredi starešina tog organa.

Poslove staratelja za čiju je punovažnost, kada ih staratelj obavlja, potrebno odobrenje organa starateljstva državni staratelj može punovažno da obavi pod uslovima i na način na koji ih obavlja staratelj."

Član 33.

U članu 132. stav (3). posle reči: " ili pravnog posla", dodaju se reči:"ili radnje".

Član 34.

Posle člana 132. dodaje se novi naslov koji glasi:

  "Žalba na rešenje o postavljenju staratelja"

 Novi član 132a glasi:

"Žalba na rešenje o postavljenju staratelja štićeniku ne odlaže njegovo izvršenje."

Član 35.

U članu 133. stav (1). posle reči: "ne bi mogao biti postavljen za staratelja" dodaju se reči: "odnosno ukoliko je staratelj sa štićenikom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor koji dovodi do nespojivosti prava i obaveza iz ugovora sa dužnostima staratelja."

Član 36.

U članu 135. stav (2). posle reči:"imovinom štićenika" dodaje se zapeta i reči: "kao i da pomaže štićeniku u donošenju odluka u skladu sa svojom poslovnom sposobnošću."

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Staratelj maloletnog štićenika dužan je da se stara da maloletni štićenik blagovremeno dobije sva obaveštenja koja su mu potrebna i da mu omogući da izrazi svoje mišljenje o svim pitanjima koje ga se tiču i da tom mišljenju posveti dužnu pažnju.

Staratelj punoletnog štićenika dužan je da se stara da punoletni štićenik blagovremeno dobije sva obaveštenja o pitanjima koja ga se tiču i da u obavljanju poslova staratelja u najvećoj mogućoj meri uzme u obzir njegovo mišljenje, želje i stavove."

Član 37.

U članu 136. stav (2). menja se i glasi:

"Staratelj je dužan da se stara da se otklone razlozi zbog kojih je punoletnom štićeniku ograničena poslovna sposobnost i da se on što pre osposobi za samostalan život i u najvećoj mogućoj meri za samostalno donošenje odluka."

Član 38.

U članu 137. stav (4). posle reči:"organa starateljstva", dodaju se reči:"i prethodno pribavljeno mišljenje štićenika ukoliko je u stanju da razume o čemu se radi:"

U stavu (4). tačka 3. posle reči: "od 14 godina" dodaju se reči: "i punoletnog štićenika kojem je ograničena poslovna sposobnost i određeno da pravne poslove može preduzimati uz podršku i prethodnu saglasnost staratelja;"

Član 39.

U članu 139. stav (3). posle reči:"organa starateljstva", dodaju se reči "i prethodno pribavljeno mišljenje štićenika ukoliko je u stanju da razume o čemu se radi"

Član 40.

U članu 140. stav (2). posle reči: "organa starateljstva", dodaju se reči:"i prethodno pribavljeno mišljenje štićenika ukoliko je u stanju da razume o čemu se radi"

Član 41.

U članu 144. stav (1). posle reči: "staratelj" dodaju se reči: "izuzev državnog staratelja."

Član 42.

U članu 145. stav (1). tačka 4. reč: "vraćanju" nakon reči "sticanju i vraćanju" briše se, i zamenjuje rečima: "prestanku ograničenja".

U stavu (1). tačka 5. posle reči: "sudska odluka o", reči: "vraćanju poslovne" brišu se, i zamenjuju rečima: "prestanku ograničenja poslovne".

Stav (2). briše se.

 Dosadašnji st. (3). i (4). postaju st. (2). i (3).

Član 43.

U naslovu Odeljka V reč:" Lišenje", zamenjuje se rečju: "Ograničenje".

Član 44.

Naslov člana 146.: "Potpuno lišenje poslovne sposobnosti", menja se i glasi: "Ograničenje poslovne sposobnosti".

            Član 146. menja se i glasi:

            " Punoletnom licu koje svojim postupcima neposredno ugrožava sopstvena prava i interese ili prava i interese drugih lica može biti ograničena poslovna sposobnost.

             Sudskom odlukom o ograničenju poslovne sposobnosti odrediće se:

1.         pravni poslovi koje lice ograničene poslovne sposobnosti ne može samostalno preduzimati;

2.         pravni poslovi koje lice ograničene poslovne sposobnosti može samostalno preduzimati;

3.         pravni poslovi koje lice ograničene poslovne sposobnosti može preduzimati uz podršku i prethodnu saglasnost postavljenog staratelja.  

Sudskom odlukom o ograničavanju poslovne sposobnosti određuje se rok trajanja ograničenja, a koji ne može biti duži od tri godine.

O obimu, sadržaju i dužini trajanja ograničenja poslovne sposobnosti izjašnjava se sudski veštak u svom nalazu i mišljenju.

Postupak preispitivanja ograničenja poslovne sposobnosti mora započeti najkasnije 60 dana pre isteka roka trajanja ograničenja, a okončati se najkasnije do dana isteka roka trajanja ograničenja."

Član 45.

Naslov člana 147. i član 147. brišu se.

Član 46.

Naslov člana 148.: "Vraćanje poslovne sposobnosti" menja se i glasi:

  "Prestanak ograničenja poslovne sposobnosti".

Član 148. menja se i glasi:

"Punoletnom licu ograničene poslovne sposobnosti može se vratiti poslovna sposobnost kada prestanu razlozi zbog kojih mu je poslovna sposobnost ograničena.

Ograničenje poslovne sposobnosti prestaje ukoliko se u rokovima iz člana 145. stav 5. ne pokrene ili ne okonča postupak preispitivanja ograničenja poslovne sposobnosti."

Član 47.

Naslov člana 149.: "Odluke o lišenju i vraćanju poslovne sposobnosti" menja se i glasi:

  "Odluke o ograničenju i prestanku ograničenja poslovne sposobnosti".

Član 149. menja se i glasi:

"Odluke o ograničenju i prestanku ograničenja poslovne sposobnosti donosi sud u vanparničnom postupku."

 Pravnosnažna sudska odluka o ograničenju i prestanku ograničenja poslovne sposobnosti dostavlja se bez odlaganja organu starateljstva."

Član 48.

U članu 150. stav (1). posle reči: "odluka o" reči: "lišenju i vraćanju", brišu se i zamenjuju rečima: "ograničenju i prestanku ograničenja."

U stavu (2). posle reči: "Ako lice", reč: "lišeno", briše se i zamenjuje rečju: "ograničene".

Član 49.

U članu 198. stav (2). posle tačke 5. dodaje se nova tačka 6. koja glasi:

"Izdavanje naloga za uključivanje u psihosocijalni tretman ili specijalizovani program počinioca nasilja u porodici."

Član 50.

U članu 207. posle stava (1). dodaje se novi stav (2). koji glasi.

"U postupcima koje je pokrenuo na osnovu ovlašćenja iz čl. 263. st. 1, 264. st. 1. i 284. st. 2. ovog zakona, organ starateljstva je oslobođen plaćanja trškova postupka u smislu zakona kojim se uređuje parnični postupak."

Član 51.

Posle člana 257. dodaje se novi naslov koji glasi:

  "Priznanje očinstva i materinstva u toku sudskog postupka",

  i novi član 257. a koji glasi:

  "Ako u toku sudskog postupka stranka prizna očinstvo ili materinstvo, i sa tim priznanjem se saglase lica čija saglasnost je potrebna u skladu sa ovim zakonom, sud će izjavu o priznanju i saglasnostima dostaviti nadležnom matičaru, a postupak obustaviti."

Član 52.

U članu 266. posle stava (1). dodaje se novi st. (2). i (3). koji glase:

            " Sud će utvrditi najbolji interes deteta naročito polazeći od sledećeg:

1. prava deteta propisanih ovim zakonom, Konvencijom od pravima deteta i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima i prakse međunarodnih institucija koje nadziru sprovođenje ljudskih prava i prava deteta;

2. pola, uzrasta, drugih ličnih svojstava, prethodnog iskustva i životnih okolnosti deteta;

3. potreba zaštite života i zdravlja deteta i potreba fizičkog, saznajnog, emocionalnog i socijalnog razvoja;

4. potrebe osiguranja bezbednosti deteta;

5. značaja obezbeđenja stabilnosti, kontinuiteta odnosa sa roditeljima, porodicom i sredinom iz koje potiče ili u kojoj boravi, sredine i načina života deteta;

6. kvaliteta odnosa koje je dete uspostavilo sa roditeljem ili drugom osobom i neposrednih i dugoročnih efekata održavanja tog odnosa;

7. potrebe očuvanja porodičnih odnosa, posebno odnosa sa braćom i sestrama;

8. detetove kulturne, rasne, etničke, jezičke i religijske pripadnosti ili nasleđa:

9. uvažavanja detetovog doživljavanja vremena i posledica koje neopravdano odlaganje donošenja odluke može imati na dete;

10. drugih okolnosti, ličnih svojstava i stanja koja mogu da utiču na dobrobit deteta.

Sud je dužan da u obrazloženju presude navede razloge koji su ga rukovodili u donošenju odluke i zbog kojih nije uvažio mišljenje deteta."

Dosadašnji st. (2). i (3). postaju st. (4). i (5).

Član 53.

U članu 267. stav (1). tačka 3. posle reči: "pred sudom", reči: "osim ako bi to očigledno bilo u suprotnosti sa najboljim interesom deteta" brišu se.

Član 54.

U članu 272. posle stava (2). dodaje se novi stav (3). koji glasi:

 " Ako roditelji nisu postigli sporazum o pitanjima koja bitno utiču na život deteta iz člana 78. stav 4. ovog zakona, odluku o tome donosi sud.",

 Dosadašnji stav (3). postaje stav (4).

Član 55.

U naslovu člana 273. posle reči:"roditeljskog prava" dodaju se reči:"zaštiti prava deteta".

Posle stava (2). dodaje se novi stav (3). koji glasi:

            " Odluka kojom se uređuje način održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljom sa kojim ne živi, mora da sadrži vreme, mesto i način održavanja ličnih odnosa, a naročito učestalost dnevnog, nedeljnog i mesečnog održavanja ličnih odnosa, preuzimanje i vraćanje deteta za vreme odmora, verskih i državnih praznika, rođendana, godišnjih odmora."

 Dosadašnji stav (3). postaje stav (4).

Član 56.

U članu 287. posle stava (2). dodaje se novi stav (3). koji glasi:

            " Sud je dužan da u presudi kojom je izdao nalog za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće roditelja koji vrši roditeljsko pravo istovremeno odluči i o održavanju ličnih odnosa deteta i roditelja."

Član 57.

Posle člana 288. dodaje se novi naslov koji glasi: "Praćenje izvršenja izrečene mere za zaštitu od nasilja u porodici" i novi član 288 a koji glasi:

" Sud koji je doneo odluku o izricanju mere za zaštitu od nasilja u porodici, dužan je da prati njeno izvršenje preko organa starateljstva nadležnog mesno nadležnog prema mestu prebivališta, odnosno boravišta člana porodice prema kome je nasilje izvršeno.

Organ starateljstva je dužan da odmah po dobijanju presude kojom je izrečena mera zaštite od nasilja porodici sačini plan praćenja izvršenja mere i pružanja pomoći i podrške članu porodice prema kome je nasilje izvršeno.

Organ starateljstva je dužan da o realizaciji plana praćenja izvršenja mere obaveštava sud najmanje na svaka dva meseca.

Sud je dužan da po dobijanju obaveštenja o kršenju izrečene mere za zaštitu od nasilja u porodici o tome bez odlaganja obavesti nadležnog javnog tužioca."

Član 58.

U članu 305. stav (2). posle reči: "ili javnim beležnikom" dodaju se reči: " odnosno diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Srbije u inostranstvu."

Član 59.

U članu 314. stav (3). posle reči: "organa starateljstva" dodaju se reči: "i centra za porodični smeštaj i usvojenje."

Član 60.

U članu 316. stav (1). posle reči: "odmah" reči: "unese u jedinstveni registar usvojenja" zamenjuju se rečima: "dostave ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu radi unosa podataka u Jedinstveni registar usvojenja."

Član 61.

U članu 317. stav (3). briše se

Član 62.

U članu 332. stav (2). reči: " privremeni zaključak" se brišu i zamenjuju se rečima: " privremeno rešenje".

U članu 332. stav (4). reč: "lišenju", briše se i zamenjuje se rečju: "ograničenju".

Član 63.

U članu 333. posle stava (5). dodaje se novi stav (6). koji glasi:

            "Žalba na rešenje iz stava 1. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje."

Član 64.

U članu 341., posle stava (3). dodaje se novi stav (4). koji glasi:

            "Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže njegovo izvršenje."

Član 65.

Član 345. stav (1). menja se i glasi:

            "Prezime deteta određuju roditelji prema zajedničkom prezimenu oba roditelja, prezimenu jednog od roditelja ili prezimenu oba roditelja ukoliko roditelji nemaju zajedničko prezime."

Član 66.

Posle člana 346. dodaje se novi naslov člana 346a a koji glasi:

  "Pravo na promenu ličnog imena u slučaju promene pola", i novi član 346a a koji glasi:

"Pravo na promenu ličnog imena ima lice koje je izvršilo promenu pola u skladu sa zakonom."

Član 67.

Član 347. stav (1). tačka 3. menja se i glasi:

            "lice koje promenom ličnog imena može izbeći ili znatno otežati izvršenje neke svoje zakonske obaveze, ili očigledno zloupotrebljava pravo na promenu ličnog imena."

Član 68.

Član 349 stav (2). menja se i glasi:

            "Prezime usvojenog deteta može se promeniti prema zajedničkom prezimenu oba usvojitelja, prezimenu jednog od usvojitelja ili prezimenu oba usvojitelja ukoliko usvojitelji nemaju zajedničko prezime."

Član 69.

U članu 350. posle stava (1). dodaje se novi stav (2). koji glasi:

            "Ako o ličnom imenu ili o promeni ličnog imana deteta odlučuje organ starateljstva, njegova mesna nadležnost određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu deteta."

 Dosadašnji st. (2). i (3). postaju st. (3). i (4).

Prelazne i završne odredbe

Član 70.

Stupanjem na snagu ovog zakona, na sudske postupke za ograničenje i prestanak ograničenja poslovne sposobnosti shodno će se primenjivati odredbe vanparničnog postupka kojim je uređen postupak lišenja poslovne sposobnosti.

Na sudski postupak za sticanje potpune poslovne sposobnosti maloletnika koji je postao roditelj, do uređenja posebnog vanparničnog postupka, shodno će se primenjivati pravila zakona kojim je uređen vanparnični postupak za davanje dozvole za stupanje u brak.

Do uspostavljanja državnog staratelja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadležnost lokalne samouprave, poslove državnog staratelja obavljaće stručnjaci organa starateljstva, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sudski i upravni postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se primenom propisa po kojima su započeti.

Do uspostavljanja mreže centara za porodični smeštaj i usvojenje, poslove koji su im ovim zakonom dati u nadležnost, izvršavaće nadležni organi starateljstva.

Član 71.

Ministar nadležan za porodičnu zaštitu dužan je doneti pravilnik o načinu i sadržaju sprovođenja mera korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu.

Član 72.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 14.07.2021.