Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Državna revizorska institucija utvrdila neusaglašenost odredbi Zakona sa zakonima o budžetskom sistemu i o javnoj svojini


Nakon revizija koje je Državna revizorska institucija sprovela prošle godine kod visokoškolskih ustanova utvrđene su nepravilnosti u oblasti rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 1,8 milijardi dinara, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je naglasio da se ovaj iznos odnosi na pogrešne iskaze utvrđene u reviziji finansijskih izveštaja i to u iznosu od 0,2 milijarde dinara, i na nepravilnosti utvrđene u reviziji pravilnosti poslovanja u iznosu od 1,6 milijarde dinara.

Revizijom pravilnosti poslovanja u delu primene Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) kod visokoškolskih ustanova utvrđeno je da su izvršene nabavke dobara, usluga i radova, koje nisu u skladu sa navedenim zakonom, u iznosu od 0,5 milijardi dinara, istakao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, u izveštajima o reviziji visokoškolskih ustanova državni revizori su skrenuli pažnju na neusaglašenost odredbi Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon i 73/2018) sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) u delu koji se odnosi na sopstvene prihode visokoškolskih ustanova.

Nisu usaglašene ni odredbe Zakona o visokom obrazovanju, koje se odnose na imovinu visokoškolske ustanove, sa odredbama Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018). A propisima nisu uređeni ni uslovi i postupak izdavanja udžbenika i drugih publikacija u okviru obavljanja visokoškolske delatnosti, kao i prava i obaveze fakulteta kao izdavača i autora, poručio je dr Pejović.

On je dodao da se državni revizori nisu uverili da je sistem interne kontrole kod visokoškolskih ustanova uspostavljen tako da svojim funkcionisanjem obezbeđuje poslovanje u skladu sa propisima, internim aktima i ugovorima.

Većina visokoškolskih ustanova nema uspostavljenu internu reviziju, rekao je dr Pejović.

Državna revizorska institucija dala je tokom 2018. godine visokoškolskim ustanovama 401 preporuku. Od ovog broja u postupku revizije postupljeno je po 26 preporuka, a po odazivnim izveštajima postupljeno je po 324 preporuka, dok je sprovođenje 51 preporuke u toku.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 05.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija