Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Rok za prijem konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu ističe 1. avgusta 2016. godine. Izveštaji se dostavljaju primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica


Agencija za privredne registre (APR) obaveštava pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 - dalje: Zakon), da 01. avgusta (ponedeljak) 2016. godine do 24 časa, ističe Zakonom propisan rok za dostavljanje tih izveštaja za 2015. godinu.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima za 2015. godinu objavljene su na internet stranici Agencije, u delu "Finansijski izveštaji" – "Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije" – "Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj".

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je elektronska adresa finizvestaji@apr.gov.rs.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013)

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Član 27

Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje.

Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica.

Na priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima shodno se primenjuju odredbe o finansijskim izveštajima iz čl. 20. i 21. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, u smislu člana 6. stav 3. ovog zakona, matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje.

Stav 5. ovog člana ne primenjuje se na matična pravna lica koja su javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Matično pravno lice, koje je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini, nije dužno da sastavlja konsolidovane godišnje finansijske izveštaje u skladu sa ovim zakonom, osim ako njegovo matično pravno lice ima sedište u inostranstvu.

Izvor: Vebsajt APR, 25.07.2016.
Naslov: Redakcija