Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O JAVNIM AGENCIJAMA I O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE: U državne agencije samo preko konkursa. Usklađivanje plata u agencijama sa zaradama ostalih državnih službenika primenjivaće se od 2019. godine


Državni službenici u javnim agencijama ubuduće će se zapošljavati putem javnog konkursa uz obaveznu proveru znanja kandidata, predviđeno je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018)

U paketu sa ovim usvojen je i novi Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 47/2018), koji predviđa postepeno prilagođavanje plata u agencijama sa zaradama državnih službenika.

Prema rečina Ivane Savićević, pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave, novina je i to što su preciznije i detaljnije definisani uslovi i kriterijumi za imenovanje članova upravnog odbora i direktora javnih agencija i v. d. stanja. U cilju sprečavanja sukoba interesa i jačanja stručnosti državnih agencija, ograničen je mandat članova upravnog odbora i direktora na pet godina i određeno da može ponovo biti imenovan još najviše dva puta.

Na ta mesta može biti imenovana osoba koja ima najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti rada agencije. A direktor ne može biti član organa političke stranke. Druga merila za izbor, odnosno koje stručne osposobljenosti, znanja i veštine se zahtevaju za direktora i koje će se proveravati na javnom konkursu, kao i po kojim kriterijumima će se rangirati kandidati moraće da budu jasno naznačeni u oglasu o javnom konkursu. Upravni odbor će morati da dostavi osnivaču obrazloženje postignutih rezultata za sve kandidate. Takođe, zakon je utvrdio jasne rokove za sprovođenje konkursnog postupka za izbor direktora i obavezu informisanja javnosti o toku konkursnog postupka – navodi ona.

Ona najavljuje da će početi da se primenjuju određena pravila u cilju sprečavanja sukoba interesa zaposlenih u javnoj agenciji, koja se odnose na primanja poklona, dodatni rad, zabranu osnivanja privrednog društva i javnih službi, ograničenje u članstvu u organima pravnih lica i prijavljivanje interesa u vezi sa odlukom javne agencije.

Izmenama zakona je brisana mogućnost da se višak prihoda nad rashodima koristi za nagrađivanje zaposlenih, već je rečeno da će se koristiti samo za razvoj javne agencije ili vraćati u budžet – navodi Savićevićeva.

Na pitanje da li će neke od agencija biti ukinute ili će pak nove u skladu sa direktivama EU biti osnovane, ona naglašava da se ovaj zakon ne bavi osnivanjem i ukidanjem javnih agencija, već samo utvrđuje pod kojim uslovima, koja pravila i procedure moraju da se poštuju u osnivanju i radu javnih agencija. Na osnivačima je da procene da li treba u određenoj oblasti, odnosno za obavljanje određenih poslova, da se osnuje javna agencija ili će te poslove da rade organi državne uprave.

Savićevićeva ističe da se Zakonom o platama zaposlenih u javnim agencijama, koji će se primenjivati od 2019. godine, usklađuju primanja službenika agencija sa sistemskim Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr. zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr. zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr. zakon) koji je već usvojen.

Time stvaramo uslove za ujednačavanje pravnog položaja zaposlenih u celom javnom sektoru. Teško je sada reći da li će se nekome i koliko plate smanjivati, jer se tek ulazi u proces vrednovanja poslova na radnim mestima u agencijama, kako bi se vrednost tih poslova izjednačila sa drugim istim ili sličnim poslovima u drugim delovima javnog sektora – navodi ona.

Izvor: Vebsajt Politika, M. Avakumović, 19.06.2018.
Naslov: Redakcija