Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Drugi dan Savetovanja kompanije Paragraf, Vrnjačka Banja, 24 - 27.05.2015. maj 2015. godine: "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


Drugog dana Savetovanja, 25. maja 2015. godine, uorganizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme budžetski sistem, planiranje i trezorsko poslovanje.

Vesna Korać, Načelnik Odeljenja za finansijsko planiranje, upravljanje likvidnošću i poslovne procese, MF – Uprave za trezor govorila je na temu Finansijskog planiranja direktnih korisnika budžeta

O pripremama za planiranje kod budžetskih korisnika prema parametrima iz Fiskalne strategije za 2016. godinu I specifičnosti trezorskog poslovanja/platnog prometa sa posebnim osvrtom na Devizni KRT i mesto Zakona o platnim uslugama u poslovanju budžetskih korisnika govorile su  Mila Pejčić Kilibarda, Glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa “Budžetski instruktor” I  dr Natalija Borović, Odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnog časopisa “Budžetski instruktor”.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u primeni računovodstvenih propisa.

dr Marina Protić, Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa Poresko-računovodstveni instruktor”, Ovlašćeni eksterni i interni revizor održala je predavanje na temu: Događaji nakon datuma bilansa stanja i ispravke grešaka u finansijskim izveštajima za 2014. godinu, sa odgovorima na pitanja

Ledica Stojiljković Lišanin, Ovlašćeni revizor održala je predavanje na temu: Priznavanje i vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa MSFI za MSP/poređenje sa zahtevima punih MRS/MSFI, sa odgovorima na pitanja

Katarina Lučić, Ovlašćeni revizor održala je predavanje na temu: Procenjivanje i evidentiranje rezervisanja u skladu sa MRS 37 i MSFI za MSP

Izvor: Redakcija, 25.05.2015.