Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ANALIZE POSTOJEĆIH PREPREKA ZA PRODAJU PROBLEMATIČNIH KREDITA U SRBIJI: Komentari se dostavljaju najkasnije do 20. maja 2016. godine


Ministarstvo finansija Republike Srbije poziva sva zainteresovana lica, uključujući i banke, investitore i pravne i finansijske savetnike da učestvuju u javnom forumu sa ciljem unapređenja ukupnih uslova za efikasno rešavanje problematičnih kredita, uklanjanje prepreka za njihovo rešavanje i stvaranje aktivnog tržišta problematičnih kredita u Srbiji.

Dokumenta relevantna za javni forum (Studija tržišta problematičnih kredita – "Analiza postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji" pripremljena od strane EBRD, zajedno sa KPMG i Schoenherr) mogu se naći na zvaničnim internet stranicama Ministarstva finansija i EBRD [http://www.ebrd.com/news/events/npl-market-development.html].

Komentare bi trebalo dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adrese srboljub.kovacevic@mfin.gov.rs, olivera.zdravkovic@mfin.gov.rs i dino.adamovic@mfin.gov.rs, na srpskom ili engleskom jeziku, najkasnije do 20. maja 2016. godine do 16:00 časova. Ministarstvo finansija i Radna grupa za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita razmotriće sve dostavljene komentare kada budu odlučivali po određenim pitanjima i merama u okviru Akcionog plana i u cilju omogućavanja efikasnog rešavanja problematičnih kredita i razvoja tržišta istih.

1 Uvod – Strategija za rešavanje problematičnih kredita i tržište problematičnih kredita

Uzimajući u obzir visok i konstantan nivo problematičnih kredita i njihov negativan uticaj na kreditnu aktivnost banaka i realni sektor, nadležni organi Republike Srbije, uz pomoć brojnih međunarodnih finansijskih institucija, obrazovali su Radnu grupu u cilju izrade sveobuhvatne Strategije za rešavanje problematičnih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015) i pratećeg Akcionog plana za njeno izvršenje, koji za cilj imaju, između ostalog:

 • identifikovanje i uklanjanje prepreka za smisleno rešavanje dugova;
 • jačanje inicijativa za održive dužnike koji su zapali u poteškoće i za poverioce da učestvuju u smislenim restrukturiranjima dugova;
 • obezbeđivanje pravovremenog prepoznavanja gubitaka; i
 • sprečavanje dalje akumulacije problematičnih kredita u bankarskom sistemu Srbije.

 Narodna banka Srbije (NBS) takođe je izradila svoj Akcioni plan u vezi sa Strategijom. Strategija za rešavanje problematičnih kredita i Akcioni planovi trebalo bi da, zajedno implementirani, obezbede smanjenje nivoa problematičnih kredita u budućnosti.

Jedna od oblasti identifikovanih u Strategiji i Akcionom planu je omogućavanje uslova za razvoj tržišta problematičnih kredita u Srbiji. U oktobru 2015. godine, EBRD je angažovao konsultante KPMG d.o.o. Beograd i advokatsku kancelariju Moravčević, Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr da pomognu u pripremi sveobuhvatne analize u cilju identifikacije postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita iz finansijskog, računovodstvenog, pravnog, poreskog i praktičnog ugla, i iznošenja preporuka koje bi rešile ili ublažile identifikovane prepreke ("Studija tržišta problematičnih kredita").

2 Analiza postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji – Skraćeni pregled

Studija tržišta problematičnih kredita razmatrana je na zvaničnim sednicama Radne grupe u toku prvog kvartala 2016. godine.

Sledeće oblasti bile su analizirane od strane konsultanata:

 • Regulatorni okvir za prenos problematičnih kredita izvan bankarskog sektora
 • Pitanja bankarske tajne i poverljivosti podataka
 • Komercijalni aspekat – cenovni jaz
 • Sintetička naspram direktne prodaje problematičnih kredita
 • Prodaja problematičnih kredita i parnični postupak
 • Prenos problematičnih kredita inostranim entitetima
 • Poreski aspekti transakcija problematičnim kreditima
 • Računovodstveni aspekti
 • Prenos sredstava obezbeđenja
 • Unos svežeg novca
 • Pitanja povezanih lica u vezi sa problematičnim kreditima u okviru restrukturiranja/ stečaja
 • Grupna restrukturiranja
 • Usvajanje plana reorganizacije

2.1 Ključne identifikovane prepreke

Sledeće najznačajnije prepreke obrađene su u Studiji tržišta problematičnih kredita:

 • Prepreke u obradi/prenosu važnih ličnih podataka o klijentima u kašnjenju (u okviru definicije bankarske tajne i ličnih podataka) potencijalnim kupcima sa kojima se banke susreću u toku "due diligence" faze;
 • Nemogućnost ustupanja problematičnih kredita sektoru stanovništvu van bankarskog sektora, nemogućnost ustupanja dobrih kredita privredi van bankarskog sektora i zabrana prenosa kredita inostranim entitetima;
 • Strogi uslovi za otpis potraživanja, uključujući i pogrešno tumačenje da je otpis jednak oslobađanju od duga (otpustu duga) i tretiranje otpisa potraživanja od fizičkih lica kao njihovog privatnog prihoda;
 • Različita tumačenja rezervisanja za gubitke od strane banaka, koja su podržana neadekvatnim procenama vrednosti sredstava obezbeđenja;
 • Neefikasnost procedure ponovnog upisa hipoteke i nedovoljni kapaciteti drugostepenih organa;
 • Nedostatak tehničkih i ljudskih kapaciteta i iskustva u sudstvu za rešavanje postupaka stečaja/UPPR-ova;
 • Nedostatak garancija za prioritetnost svežeg novca u okviru UPPR-ova/sudskih reorganizacija nad stečajnim dužnikom;
 • Sistematsko korišćenje transakcija sa povezanim pravnim licima i gubitak vrednosti za poverioce kod velikih složenih problematičnih kredita;
 • Regulisanje UPPR-a dužnika kao pojedinačnog pravnog lica, a ne kao člana grupacije u okviru Zakona o stečaju.

Druge prepreke nižeg prioriteta takođe su bile obrađene u Studiji tržišta problematičnih kredita.

2.2 Odgovori Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita

Članovi Radne grupe dali su svoje preliminarne odgovore/komentare na prepreke identifikovane u Studiji tržišta problematičnih kredita i, preciznije, na preporuke za njihovo rešavanje koje su u Studiji date.

Nakon prikupljanja odgovora/komentara svakog pojedinačnog člana, Radna grupa je prezentovala EBRD i konsultantima svoje konsolidovane stavove povodom svake prepreke i preporuke za njeno rešavanje, koji se kreću od potpunog slaganja sa značajem prepreke i preporučenim modalitetom njenog rešavanja, do delimičnog slaganja (uz potrebu za dodatnim razmatranjima/diskusijom), do potpunog neslaganja sa značajem prepreke i preporučenim modalitetom za njeno rešavanje.

Radna grupa će zauzeti svoje konačne stavove povodom svake prepreke i preporuke za njeno rešavanje nakon završetka Javnog foruma, odnosno nakon obrade pristiglih komentara od zainteresovanih lica koja će učestvovati na Javnom forumu.

Nacrt analize postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 25.04.2016.