Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Propisana obaveza za sudove, javne beležnike, javne izvršitelje, organe javne uprave i druge organe i organizacije, koji u okviru svoje zakonom utvrđene nadležnosti donose odluke, odnosno sastavljaju ili potvrđuju isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar, da iste elektronskim putem dostavljaju Službi, radi provođenja promena u katastru


Vlada Republike Srbije, 16. marta 2018. godine, uputila je Narodnoj skupštini Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, po hitnom postupku.

Očekuje se da će se primenom ovog Zakona povećati efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti, pojednostaviti i ubrzati procedura upisa u katastar nepokretnosti.

Takođe, samo podnošenje zahteva za upis u katastar učiniće se konfornijim za stranke, s obzirom na to da stranke više neće morati fizički da odlaze u Službu za katastar nepokretnosti, već će se zahtevi za upis podnositi putem e-šaltera, čime će se otkloniti određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni važećeg zakona koji uređuje katastar nepokretnosti, tako što će se kroz preciziranje pojedinih odredaba i poboljšati postojeća zakonska rešenja.

Ovim zakonom propisana je obaveza za sudove, javne beležnike, javne izvršitelje, organe javne uprave i druge organe i organizacije, koji u okviru svoje zakonom utvrđene nadležnosti donose odluke, odnosno sastavljaju ili potvrđuju isprave koje predstavljaju pravni osnov za upis u katastar, da iste elektronskim putem dostavljaju Službi, radi provođenja promena u katastru.

Propisani su i kraći rokovi za postupanje Službe u postupku upisa u katastar, a jedna od najvećih novina je uvođenje pravila da Služba ne proverava zakonitost javne, odnosno javnobeležničke isprave na osnovu koje se vrši upis u katastar, u smislu povrede prinudnih propisa, s obzirom na to da se o zakonitosti isprave vodi računa u postupku njenog donošenja, sastavljanja, odnosno potvrđivanja (solemnizacije), te nije potrebno da iste isprave, u tom smislu, preispituje i organ nadležan za upise u katastar nepokretnosti. Na taj način će se ubrzati procedura upisa, odnosno skratiće se vreme potrebno za upis u katastar nepokretnosti i povećaće se ažurnost katastra nepokretnosti.

Služba će rešenje donositi u formi elektronskog dokumenta a rešenje će se dostavljati elektronskim putem, pri čemu će se uredna dostava dokazivati elektronskom potvrdom o prijemu dokumenta (dostavnicom).

Jedna od novina je i to da će za svaku nepokretnost u katastru biti utvrđen i upisan jedinstveni matični broj nepokretnosti.

Predlogom ovog Zakona promenjen je i dosadašnji način postupanja drugostepenog organa po žalbama na prvostepena rešenja, čime će se takođe ubrzati postupak do donošenja pravnosnažnog rešenja.

Predviđeno je da ukoliko, u postupku po žalbi Zavod utvrdi da je u prvostepenom postupku Služba izvela pogrešan zaključak u pogledu činjenica utvrđenih ispravom, odnosno ako zaključi da je pobijano rešenje doneto uz pogrešnu primenu materijalnog prava ili da je u prvostepenom postupku bilo drugih nedostataka koji su uticali na zakonitost pobijanog rešenja, Zavod će otkloniti te nedostatke, poništiti prvostepeno rešenje i sam odlučiti u upravnoj stvari.

Ako Zavod nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti Služba, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet Službi na ponovni postupak i odlučivanje, u kom slučaju je obavezan da svojim rešenjem ukaže Službi u kom pogledu treba dopuniti postupak, a Služba je dužna da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema predmeta, donese novo rešenje. Protiv novog rešenja Službe stranka ima pravo na žalbu.

Nepostupanje Službe po nalogu iz drugostepenog rešenja je osnov za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornog državnog službenika.

Zavod može da vrati predmet Službi na ponovni postupak i odlučivanje samo jednom, bez obzira na razloge ili propuste u prvostepenom postupku.

Kada Zavod postupa po žalbi protiv rešenja donetog u predmetu koji je vraćen Službi na ponovni postupak i odlučivanje, dužan je da meritorno odluči o upravnoj stvari.            

Republički geodetski zavod obavlja stručne, geodetske i katastarske poslove na geodetskom merenju, prikupljanju i upisu podataka u katastar nepokretnosti i katastar vodova, koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju. Ovi poslovi ograničeni su rokovima, potrebama investicionih ulaganja i ekonomskog razvoja zemlje kojeg ne može biti bez uređenih i registrovanih podataka o nepokretnostima i pravima na njima, na čemu naročito insistiraju strani investitori.

Obaveze Zavoda proistekle iz zakona koji su doneti u proteklom periodu, kao što su konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, upis javne svojine i upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, dovele su do višestrukog povećanja broja upravnih predmeta, kako u prvostepenom, tako i u drugostepenom postupku. Budući da je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, to nije bilo moguće zapošljavati nove kadrove, što je dovelo do velikog broja zaostalih upravnih predmeta (barata se cifrom od 26000 predmeta i zaostatkom od pet godina).

U cilju prevazilaženja ovog problema i povećanja ažurnosti u rešavanju predmeta, bilo je neophodno ubrzati i pojednostaviti proceduru upisa u katastar nepokretnosti.

Izvor: Redakcija, Bojana Kovačević, 25.03.2018.