Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ROKOVI PROPISANI PODZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2020. GODINE


UREDBA O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014, 19/2015, 83/2015 i 13/2017)

Član 13

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, Vojnobezbednosna agencija, Vojnoobaveštajna agencija i Bezbednosno-informativna agencija, dostavljaju Direkciji godišnje izveštaje o stanju nepokretnosti u svojini Republike Srbije koje koriste, osim za nepokretnosti za posebne namene, na Obrascu ZOS-JS, najkasnije do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

UREDBA O MERAMA BEZBEDNOSTI NUKLEARNIH OBJEKATA I NUKLEARNIH MATERIJALA ("Sl. glasnik RS", br. 39/2014)

V OSTALI USLOVI U POGLEDU FIZIČKIH I TEHNIČKIH MERA BEZBEDNOSTI

Član 22

Nosilac licence za obavljanje nuklearnih aktivnosti dostavlja predlog planova i programa iz člana 3 ove uredbe radi usklađivanja sa važećim POBU. Radi očuvanja kontinuiteta sistema obezbeđenja, a do dobijanja saglasnosti Agencije, nosilac licence za obavljanje nuklearnih aktivnosti primenjuje do tada važeće planove i programe.

Godišnji izveštaj o stanju sistema obezbeđenja nosilac licence za obavljanje nuklearnih aktivnosti dostavlja Agenciji do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Član 26

Nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti, Agencija i ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, najkasnije do 31. januara, dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom izveštaj o stanju sistema bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih materijala u Republici Srbiji za prethodnu godinu. Ministarstvo nadležno za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanje radioaktivnim otpadom dostavlja objedinjeni izveštaj Vladi najkasnije do 31. marta.

UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015, 5/2017, 8/2017 - ispr., 119/2017 i 102/2018)

Član 5

Ministar nadležan za poslove energetike donosi Godišnji program monitoringa najkasnije do 31. marta tekuće godine. 

Član 16

Lice koje sprovodi monitoring kvaliteta dostavlja sumarni izveštaj o sprovedenom monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva ministarstvu nadležnom za poslove energetike do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na način i u formi definisanoj u Godišnjem programu monitoringa.

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 81/2010)

Član 7

Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje, i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Izveštaji i mišljenja

Član 7

Revizorsko telo izrađuje i dostavlja Vladi, Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru i nacionalnom službeniku za odobravanje:

1) Godišnje revizorsko mišljenje o godišnjim finansijskim izveštajima za prethodnu finansijsku godinu, ocenjujući njihovu potpunost, tačnost i istinitost, kao i funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole, zakonitost i regularnost transakcija, do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

2) zajedno sa Godišnjim revizorskim mišljenjem, Godišnji revizorski izveštaj koji sadrži nalaze revizija sprovedenih u skladu sa revizorskom strategijom u datom periodu i koji predstavljaju osnov za formulisanje Godišnjeg revizorskog mišljenja, do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji revizorski izveštaj utvrđuje i sve nedostatke otkrivene u sistemima upravljanja, kontrole i nadzora i sve korektivne mere koje su preuzete odnosno planirane od strane nacionalnog službenika za odobravanje, Nacionalnog fonda i operativne strukture;

UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 76/2010)

Član 6

Subjekti izveštavanja podatke za Inventar dostavljaju jednom godišnje i to najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

UREDBA O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2014 i 41/2015)

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA

Forma i sadržina godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama

Član 15

Naručilac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu, koji dostavlja Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine.

Naručilac do 31. marta tekuće godine dostavlja u pisanoj formi Upravi za javne nabavke sledeće podatke o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu iskazane po kategorijama iz priloga 1-3. ove uredbe:

1) procenjenu i ugovorenu vrednost;

2) podatke o načinu na koji su postupci sprovedeni i eventualna odstupanja od elemenata utvrđenih usvojenim planom nabavki;

3) prosečan broj podnetih ponuda u postupku;

4) preporuke za unapređenje sistema.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik, 67/2018 - dr. pravilnik i 95/2018 - dr. zakon)

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4

Godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012)

6. Društvo za osiguranje je dužno da izveštaje iz tačke 4. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to: 

4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012)

7. Davalac finansijskog lizinga je dužan da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH PODATAKA O IMOVINI I OBAVEZAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA KOJA SE BAVE POSLOVIMA FAKTORINGA I FORFETINGA ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012 i 28/2013)

7. Faktoring i/ili forfeting kompanija je dužna da izveštaje iz tačke 5. ove odluke dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to: 

4) izveštaje za četvrto tromesečje - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O INFORMACIJAMA I PODACIMA KOJI SE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA POTREBE IZRADE I AŽURIRANJA PLANA RESTRUKTURIRANJA BANKE I BANKARSKE GRUPE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2015, 78/2017 i 46/2018)

7. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. ove odluke Narodnoj banci Srbije dostavlja polugodišnje, i to: 

- izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - do 31. marta naredne godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018 i 8/2019)

6. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredbe od 1) do 7) ove odluke, osim izveštaja iz odredbe pod 6a) te tačke, kao i izveštaj iz odredbe pod 24) te tačke, dostavlja tromesečno, i to:

- izveštaj za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

7. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. odredba pod 6a), odredbe od 8) do 11a) i odredbe pod 13a), 13b) i 15a) ove odluke dostavlja mesečno, sa stanjem poslednjeg kalendarskog dana prethodnog meseca, i to najkasnije 20. u mesecu, a izveštaje sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine dužna je da dostavi i nakon zatvaranja poslovnih knjiga, i to najkasnije 5. marta naredne godine.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, banka je dužna da izveštaje iz tog stava sa stanjem na dan 31. januara tekuće godine - dostavi najkasnije 12. marta te godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015 i 88/2019)

3. Statističke podatke iz tač. 8. i 9. ove odluke društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja godišnje, i to do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

Statističke podatke iz tač. 10. i 11. ove odluke i izveštaje iz tač. 14. i 15. ove odluke - društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja tromesečno, i to u sledećim rokovima: 

- za četvrti obračunski period (od 1. januara do 31. decembra) - do 5. marta naredne godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016 i 8/2019)

19. Banka je dužna da sve izveštaje iz ove odluke, izuzev izveštaja iz tačke 10. te odluke, tromesečno dostavlja Narodnoj banci Srbije, i to:

4) izveštaje za četvrto tromesečje, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine - najkasnije 5. marta naredne godine.

ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2013, 113/2013, 2/2017 i 88/2019)

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije

("Sl. glasnik RS", br. 88/2019)

14. Finansijske institucije su dužne da svoje poslovanje usklade sa odredbama ove odluke do dana početka njene primene. 

15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se od 12. marta 2020. godine.

ODLUKA O NAČINU RASPOREĐIVANJA UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH RADNIKA NA POSLODAVCE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 74/2019)

Član 16

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 7. stav 2. tačka 2), koja se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016, 21/2017 i 20/2019)

Član 16

Godišnji izveštaj o radu Komisije podnosi se do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Član 151

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2020)

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020)

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredbe člana 10. stav 3. koja će se primenjivati počev od 1. marta 2020. godine

Izvor: Redakcija, 25.02.2020.