Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSIGURANJU: STRUČNI ISPITI ZA STICANJE ZVANJA U DELATNOSTI OSIGURANJA ODRŽAĆE SE NAKON DONOŠENJA PODZAKONSKIH AKATA KOJI ĆE DETALJNIJE UREDITI IZMENJENE USLOVE ZA STICANJE TIH ZVANJA


Novim Zakonom o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), koji je usvojen 18. decembra 2014. godine, a stupio je na snagu 26. decembra 2014, predviđeno je donošenje novih podzakonskih akata kojima će se bliže urediti uslovi za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju, uključujući i način polaganja stručnih ispita za sticanje tih zvanja. Tim povodom NBS obaveštava potencijalne kandidate da se stručni ispiti za sticanja ovih zvanja neće održati u majskom ispitnom roku, saglasno podzakonskim aktima donetim radi sprovođenja Zakona o osiguranju iz 2004. godine.

Članom 278. stav 2. novog Zakona o osiguranju propisano je da se neće primenjivati odredbe podzakonskih akata donetih radi sprovođenja Zakona o osiguranju iz 2004. godine ako su suprotne novom Zakonu o osiguranju. Za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju novim zakonom predviđeni su novi uslovi, koji će biti bliže uređeni novim podzakonskim aktima. S druge strane, lica koja do početka primene novog Zakona o osiguranju (27. jun 2015.) steknu navedena zvanja neće vršiti usklađivanje sa odredbama tog zakona, već se ta zvanja priznaju u skladu sa zakonom.

Stručne službe Narodne banke Srbije intenzivno rade na pripremi novih podzakonskih akata kojima će se urediti navedena pitanja, a koja će stupiti na snagu pre početka primene novog Zakona o osiguranju, tako da će ispiti biti održani u rokovima i na način koji bude definisan novim podzakonskim aktima. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 25.02.2015.