Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010, 8/2011, 13/2012, 8/2013 i 20/2014 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, USLOVIMA I NAČINU FINANSIRANJA BEOGRADSKIH SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA UČEŠĆE I POSTIGNUTE REZULTATE U EVROPSKIM I REGIONALNIM KLUPSKIM TAKMIČENJIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA BEOGRADA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014. GODINE SA PROGRAMOM ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2014)
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. list grada Niša", br. 32/2007 - prečišćen tekst, 40/2007, 11/2009, 66/2010 i 5/2014 - dr. odluka)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014)
 • ODLUKA O EKONOMSKI NAJNIŽOJ CENI PO KOJOJ SE AUTO-TAKSI PREVOZ PUTNIKA MORA OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 36/2011 i 21/2013)
 • ODLUKA O NAČINU ORGANIZOVANJA JAVNE RASPRAVE O ODLUKAMA O IZVORNIM PRIHODIMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 22/2013)
 • ODLUKA O PREVOZU ZA SOPSTVENE POTREBE LICA I STVARI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 22/2009 i 21/2013)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA ULICE NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE KAČAREVO (Ulica Grobljanska) ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2013)
 • ODLUKA O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO, INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICIMA KOJA SU STEKLA STATUS LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012 i 21/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU DP "MLADOST" PANČEVO U JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA I OBJEKATA "MLADOST" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013 i 21/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ZADRŽAVANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA NAD JAVNIM PREDUZEĆEM "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO KOJE JE NASTALO SPAJANJEM JP "URBANIZAM" PANČEVO, DRUŠTVENOG FONDA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I PUTEVA OPŠTINE PANČEVO I JP "STAN" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013 i 21/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list grada Pančeva", br. 21/2013)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2008 i 21/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BG HALA" D.O.O. ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2009, 17/2013 i 21/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 27/2009, 37/2012 i 21/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 22/2013)
Izvor: Paragraf Lex