Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15) u članu 1. stav 3. tačka 2) menja se i glasi:

"2)        prevoz tereta koji se obavlja teretnim vozilom ili skupom vozila koji čini teretno vozilo i priključno vozilo, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg."

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju može biti javni prevoz tereta ili prevoz tereta za sopstvene potrebe.

Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

Pri obavljanju prevoza tereta za sopstvene potrebe moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

1)         da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja;

2)         da se prevoz tereta obavlja bez naknade;

3)         teret koji se prevozi mora biti u vlasništvu, prodat, kupljen, uzet ili predat u zakup, proizveden, dorađen ili popravljen od strane istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

4)         svrha prevoza mora biti prevoz tereta do ili od istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili njeno premeštanje bilo unutar bilo izvan sedišta istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, poljoprivrednika, odnosno stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

5)         teretnim vozilom ili skupom vozila koje se koristi za takav prevoz mora upravljati vozač radno angažovan kod istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje kao i poljoprivrednik, odnosno lice radno angažovano kod istog stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe;

6)         teretno vozilo ili skup vozila mora biti registrovano u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima i u vlasništvu istog domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika koji obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili se koristi na osnovu ugovora o finansijskom lizingu ili se koristi na osnovu ugovora o zakupu koji je zaključen sa privrednim društvom, drugim pravnim licem, preduzetnikom ili fizičkim licem kome se sedište, odnosno prebivalište nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Izuzetno od stava 3. tačka 1) ovog člana domaće privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kome je javni prevoz tereta pretežna delatnost može da obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe kada se taj prevoz obavlja u skladu sa stavom 3. tač. 2) do 6) ovog člana.

Pod prevozom tereta za sopstvene potrebe podrazumeva se i upravljanje teretnim vozilom prilikom osposobljavanja kandidata za vozače koje vrše pravna lica, odnosno srednje stručne škole i prilikom polaganja praktičnog ispita kandidata za vozača.

Teretno vozilo kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju, osim teretnog vozila iz st. 4. i 5. ovog člana, mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, poslovno ime i natpis "Prevoz za sopstvene potrebe", ispisano slovima visine najmanje tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz stava 6. ovog člana.

U teretnom vozilu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti dokaz o radnom angažovanju vozača u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, osim ako je vozač poljoprivrednik.

Teretno vozilo ili skup vozila iz stava 3. ovog člana koje pripada domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku ili poljoprivredniku kojim se obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, pored uslova definisanih propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, mora ispunjavati i tehničke uslove u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacione uslove u pogledu bezbednosti saobraćaja, propisane aktom iz člana 13. stav 11. ovog zakona, o čemu se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao dokaz, dostavlja potvrda iz člana 13. stav 9. ovog zakona.

O ispunjenosti uslova iz stava 9. ovog člana Ministarstvo izdaje potvrdu iz člana 13. stav 10. ovog zakona.

Vođenje evidencije o teretnom vozilu, kao i evidencije domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koje obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, osim teretnih vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, teretnih vozila škola za vozače iz stava 5. ovog člana, poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi grada Beograda na čijoj teritoriji se nalazi sedište domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno prebivalište poljoprivrednika.

Evidenciju teretnog vozila, kao i evidenciju domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika koji obavlja prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju vodi Ministarstvo.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik podnosi zahtev za upis u evidenciju iz st. 11. i 12. ovog člana.

Upis u evidenciju iz st. 11. i 12. ovog člana vrši se na osnovu zahteva iz stava 13. ovog člana koji sadrži izjavu o registarskim oznakama teretnih vozila kojima će obavljati prevoz za sopstvene potrebe i ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. tač. 1) i 6) ovog člana.

Ako je jedna od ugovornih strana fizičko lice, ugovor iz stava 3. tačka 6) ovog člana mora biti overen kod organa nadležnog za overu.

Organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda odlučuje o zahtevu, donosi rešenje, vrši upis u evidenciju i izdaje odgovarajuću potvrdu za svako prijavljeno teretno vozilo kome se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju i dostavlja Ministarstvu podatke o upisu u evidenciju.

Ministarstvo odlučuje o zahtevu, donosi rešenje, vrši upis u evidenciju i izdaje odgovarajuću potvrdu za svako prijavljeno teretno vozilo kome se domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku, odnosno poljoprivredniku dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik dužan je da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izvršen upis u evidenciju u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti organ iz st. 16. i 17. ovog člana.

Organ iz st. 16. i 17. ovog člana donosi rešenje o upisu promene podataka u evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužan je da organu iz st. 16. i 17. ovog člana vrati odgovarajuću potvrdu iz st. 16. i 17. ovog člana ako je prestao da koristi teretno vozilo za koje je izdata potvrda ili ako promenjeni podaci menjaju sadržinu izdate potvrde.

Teretnim vozilom iz stava 17. ovog člana može se obavljati prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 3. tač. 2)-6) ovog člana i potvrda iz st. 16. i 17. ovog člana mora se nalaziti u teretnom vozilu ili skupu vozila i pokazati na zahtev organa koji vrši nadzor u skladu sa ovim zakonom.

Ministar propisuje način vođenja evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana, obrazac potvrde iz st. 16. i 17. ovog člana, kao i način dostavljanja podataka iz stava 16. ovog člana.

Evidencije iz st. 11. i 12. ovog člana sadrže podatak o registraciji domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika, odnosno poljoprivrednika i podatke o izdatim potvrdama iz st. 16. i 17. ovog člana.

Podatak koji se odnosi na poljoprivrednika sadrži ime, prezime, mesto i datum rođenja lica kao podatke o ličnosti, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Rešenje iz stava 17. ovog člana, rešenje o upisu promene podataka u evidenciju iz stava 12. ovog člana koje donosi Ministarstvo, kao i rešenje po žalbi na prvostepeno rešenje organa opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda koje donosi Ministarstvo je konačno."

Član 3.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

"Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik teretnim vozilom ili skupom vozila registrovanim u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, na osnovu licence za prevoz, i to za:

1)         javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i

2)         javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju."

U stavu 5. tačka 5) menja se i glasi:

"5)        prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg."

Tačka 6. briše se.

Član 4.

U članu 8. stav 1. tačka 1. podtačka 4) menja se i glasi:

"4)        nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta, pravnosnažnom presudom privrednog suda, kažnjeno za teži privredni prestup u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna u iznosu od najmanje 100.000 dinara;".

U tački 2. podtačka 1) menja se i glasi:

"1)        nema pravnosnažno izrečenu zaštitnu meru zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisanu zakonom kojim se uređuju privredni prestupi;".

U tački 3. podtač. 1) i 2) menjaju se i glase:

"1)        nije pravnosnažno izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti (zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju), propisana zakonom kojim se uređuju prekršaji;

2)         nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnažnom presudom prekršajnog suda kažnjeno za teži prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraćaju i bezbednosti saobraćaja na putevima za koji je propisana novčana kazna od najmanje 300.000 dinara."

Član 5.

U članu 11. st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Komisija iz stava 2. ovog člana sastoji se od najmanje tri člana.

Komisiju iz stava 2. ovog člana čine lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke strukovne studije i specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine na saobraćajnom, mašinskom, pravnom ili ekonomskom fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva."

U stavu 6. reči: "Komisija iz stava 2. ovog člana" zamenjuju se rečju: "Ministarstvo".

U stavu 12. reči: "utvrđuje visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansijaˮ i zapeta brišu se.

Član 6.

U članu 14. stav 2. menja se i glasi:

"Vozač iz stava 1. ovog člana mora posedovati licencu vozača i ne može biti lice kome nisu prestale pravne posledice osude za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja."

Član 7.

U članu 16. stav 7. briše se.

Član 8.

U članu 18. stav 1. menja se i glasi:

"Domaći prevoznik dužan je da obavesti Ministarstvo o promeni podataka u vezi sa uslovima za izdavanje licence za prevoz iz člana 7. stav 1. tač. 2)-5), najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene, kako bi se donelo rešenje iz člana 15. stav 2. ovog zakona."

Član 9.

U članu 23. st. 1, 2. i 3. menjaju se i glase:

"Potvrda za vozača je isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji nije državljanin Republike Srbije i koji je, za upravljanje teretnim vozilom za koje domaći prevoznik poseduje izvod licence za prevoz, radno angažovan u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje stranaca, propisima u oblasti rada i propisima u oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Na zahtev domaćeg prevoznika za izdavanje potvrde za vozača Ministarstvo rešenjem odbija zahtev ili donosi rešenje o izdavanju potvrde za vozača. Potvrda se izdaje sa rokom važenja koji je isti kao i rok važenja ugovora na osnovu koga je vozač radno angažovan, a najduže do pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom."

Član 10.

Član 35. menja se i glasi:

"Član 35.

Domaći prevoznik dužan je da dodeljene dozvole iz člana 34. stav 1. ovog zakona vrati Ministarstvu.

Ministarstvo vodi evidenciju o dodeljenim i vraćenim pojedinačnim, vremenskim i multilateralnim dozvolama, listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, odnosno obavljenim prevozima evidentiranim u listovima iz dnevnika putovanja vremenskih i multilateralnih dozvola, kao i o voznim kartama na osnovu kojih je obavljen kombinovani prevoz."

Član 11.

U članu 37. stav 1. reči: "ili skupu vozila" brišu se.

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Teretnim vozilom ili skupom vozila kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz tereta može upravljati samo vozač koji je radno angažovan kod tog domaćeg prevoznika u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju u teretnom vozilu mora da se nalazi dokaz da je vozač radno angažovan u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, odnosno original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije iz člana 23. ovog zakona."

U st. 4, 5. i 6. reči: "ili skupu vozila" brišu se.

U stavu 7. reči: "ili skupu vozila" brišu se, a reči: "iz člana 3. stav 10." zamenjuju se rečima: "iz člana 3. stav 22."

Posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

"Pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju teretno vozilo mora biti propisno obeleženo u skladu sa članom 3. st. 6. i 7, odnosno članom 13. st. 5, 6. i 7. ovog zakona."

Član 12.

U članu 43. stav 2. reči: "objekat inspekcijskog nadzora" zamenjuju se rečima: "nadzirani subjekat".

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

"Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor."

Član 13.

U članu 46. stav 1. tačka 1) reči: "nedostatke i nepravilnosti" zamenjuju se rečima: "nezakonitosti".

U podtački (1) reči: "članu 3. st. 4, 5. i 6." zamenjuju se rečima: "članu 3. st. 6, 7. i 8.ˮ.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3)        isključi teretno vozilo ili skup vozila, kojim se obavlja javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, ako se u teretnom vozilu ne nalazi izvod licence za prevoz, odnosno kojim prevoz u drumskom saobraćaju obavlja protivno odredbama ovog zakona ili međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja teretnog ili skupa vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana;".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

"3a)      isključi teretno vozilo domaćeg privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika, odnosno teretno vozilo stranog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica kojim se prevoz tereta za sopstvene potrebe obavlja protivno odredbama ovog zakona, odnosno protivno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja teretnog ili skupa vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana;".

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi:

"7)        donese privremeno rešenje o oduzimanju dozvole dodeljene domaćem prevozniku ako dozvola ne odgovara evidenciji iz člana 35. ovog zakona i podnese zahtev Ministarstvu za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole."

U stavu 2. reči: "licence za prevoz i izvoda licence za prevoz iz stava 1. tačka 4) i dozvola iz stava 1. tačka 5) ovog člana" zamenjuju se rečima: "licence za prevoz i izvoda licence za prevoz iz stava 1. tačka 4) i dozvole iz stava 1. tač. 5) i 7) ovog člana".

Stav 4. menja se i glasi:

"Inspektor je dužan da bez odlaganja o preduzetoj meri iz stava 1. tač. 3) i 3a) ovog člana obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove."

Član 14.

U članu 47. stav 1. reči: "koja sadrži inspekcijska ovlašćenja" brišu se.

U stavu 2. reči: "obrazac službene legitimacije, odnosno" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Službena legitimacija inspektora iz stava 1. ovog člana uređuje se zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 15.

Naziv člana i član 49. menjaju se i glase:

"Obaveze nadziranog subjekta

Član 49.

Nadzirani subjekat dužan je da inspektoru omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima ili osoblju koji su u vezi sa obavljanjem delatnosti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Nadzirani subjekat dužan je da postupi po nalogu za inspekcijski nadzor i izvrši naložene inspekcijske mere.

Lice odgovorno za prevoz u nadziranom subjektu dužno je da, u roku od 24 časa od časa kada je protekao rok za otklanjanje nezakonitosti, pismeno obavesti inspektora da li su nezakonitosti otklonjene."

Član 16.

U članu 53. st. 1. i 2. reč: "osam" zamenjuje se brojem: "15".

U stavu 3. reči: "ne odlaže izvršenje rešenja" zamenjuju se rečima: "odlaže izvršenje rešenja, osim kada se radi o preduzimanju hitnih mera."

Član 17.

Član 55. menja se i glasi:

"Član 55.

Ako organ nadležan za poslove saobraćaja države na čijoj teritoriji je domaći prevoznik obavljao prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija u oblasti prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, obavesti Ministarstvo o učinjenim povredama, Ministarstvo može preduzeti sledeće administrativne mere:

1)         opomena;

2)         opomena da će biti obustavljena dodela određene vrste pojedinačnih dozvola iz kontingenta pojedinačnih dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda u periodu od jednog do tri meseca ili da će biti oduzeta vremenska dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda na period od jednog do tri meseca;

3)         obustavljanje dodele određene vrste pojedinačnih dozvola iz kontingenta pojedinačnih dozvola za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda u periodu od jednog do tri meseca;

4)         oduzimanje vremenske dozvole za državu na čijoj teritoriji je učinjena povreda na period od jednog do tri meseca.

Ministarstvo donosi rešenje o administrativnim merama iz stava 1. ovog člana.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Vladi.

Ministarstvo, u cilju primene propisa kojima se uređuje prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država."

Član 18.

U članu 60. stav 1. tačka 1) reči: "člana 3. stav 3. tačka 4)" zamenjuju se rečima: "člana 3. stav 3. tačka 5)".

U tački 4) posle reči: "radno angažovan" dodaju se reči: "kod tog domaćeg prevoznika u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje".

Član 19.

Član 62. menja se i glasi:

"Član 62.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1)         ne vodi dnevnik putovanja u skladu sa članom 27. stav 2. i članom 28. stav 3. ovog zakona;

2)         prilikom obavljanja javnog prevoza tereta u teretnom vozilu domaćeg prevoznika se ne nalazi original izvoda licence za prevoz (član 37. stav 1);

3)         u teretnom vozilu domaćeg prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca vozača (član 37. stav 1);

4)         pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju kod vozača se ne nalazi dokaz o radnom angažovanju vozača u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi i podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje odnosno original potvrde za vozača koji nije državljanin Republike Srbije (član 37. stav 3);

5)         obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom koje nije propisno obeleženo u skladu sa odredbom člana 3. st. 6. i 7. ovog zakona (član 37. stav 8);

6)         obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom koje nije propisno obeleženo u skladu sa odredbom člana 13. st. 5, 6. i 7. ovog zakona (član 37. stav 8);

7)         u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca za prevoz, odnosno izvod licence za prevoz kada je njihovo posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora (član 39. stav 1. tačka 1);

8)         u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi licenca vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 39. stav 1. tačka 2);

9)         pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju kod vozača se ne nalazi original ugovora o radnom angažovanju vozača, odnosno overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju (član 39. stav 1. tačka 3);

10)       u teretnom vozilu ili skupu vozila stranog prevoznika, pri obavljanju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, se ne nalazi potvrda za vozača kada je njeno posedovanje predviđeno međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima (član 39. stav 1. tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara lice odgovorno za prevoz u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 20.

U članu 63. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1)         se na bočnim vratima, odnosno bočnim stranama kabine teretnog vozila nalazi poslovno ime i natpis "Prevoz za sopstvene potrebe" ispisano slovima visine manje od tri centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno ne razlikuje od osnovne boje vozila, suprotno članu 3. stav 6. ovog zakona;

2)         su na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila stavljeni drugi natpisi, suprotno članu 3. stav 7. ovog zakona;

3)         su na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog vozila ili skupa vozila stavljeni natpisi, suprotno članu 13. st. 5. i 6. ovog zakona;

4)         se na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog vozila, nalazi ispisano poslovno ime slovima visine manje od pet centimetra i bojom ili nalepnicom koja se bitno ne razlikuje od osnovne boje vozila, suprotno članu 13. stav 7. ovog zakona;

5)         lice odgovorno za prevoz u nadziranom subjektu ne obavesti inspektora o otklanjanju nezakonitosti u skladu sa odredbom člana 49. stav 3. ovog zakona."

Član 21.

Pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja, prestaju da važe 12. septembra 2018. godine.

Domaća privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici koji obavljaju prevoz tereta u drumskom saobraćaju dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom do 12. septembra 2018. godine.

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 68/15) - u daljem tekstu: Zakon, uređeni su uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe, kao i inspekcijski nadzor.

Donošenjem Zakona rešeni su određeni problemi u primeni Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00 i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 i 18/10) i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 62/06 i 31/11) i izvršeno je prilagođavanje relevantnim propisima Evropske unije čime se popravio nepovoljan položaj domaćih u odnosu na strane prevoznike i doprinelo sprečavanju pojava nelegalnog obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.

Nakon analize nekih uporedno pravnih rešenja, raspoloživih podataka kao i nakon održanih sastanaka sa zainteresovanim privrednim subjektima uočeno je da je neophodno izvršiti izmene i dopune pojedinih odredaba Zakona.

Donošenjem Predloga zakona unaprediće se prevoz tereta u drumskom saobraćaju, uspostaviće se viši stepen efikasnosti u radu svih subjekata u ovoj oblasti, otvoriće se nove tržišne mogućnosti za domaće prevoznike, otkloniti nejasnoće u primeni zakona, otkloniti pravne praznine, detaljnije i jasnije urediti pojedina pitanja i instituti.

Problemi koji će se rešiti donošenjem Predloga zakona ne bi se mogli rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem izmenama i dopunama važećeg Zakona, s obzirom da je reč o pitanjima i odnosima koji su predmet uređivanjaakona.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predviđena je izmena člana 1. stav 3. tačka 2) Zakona tako da je isključena primena odredba ovog zakona na prevoz tereta koji se obavlja teretnim vozilom ili skupom vozila koji čini teretno vozilo i priključno vozilo, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg. Ova izmena je izvršena iz razloga što je uticaj ovakvih prevoza u okviru transportnog tržišta zanemarljiv zbog ograničenih kapaciteta ovakvih teretnih vozila ili skupa vozila.

Članom 2. Predloga zakona predviđena je izmena člana 3. Zakona, kojim je uređen prevoz tereta, pre svega preciznijim definisanjem uslova i načina obavljanja prevoza tereta za sopstvene potrebe, čija je suštinska karakteristika da se obavlja bez naknade za prevoz, što ga razlikuje u odnosu na javni prevoz tereta. Ovaj prevoz može da se obavlja isključivo teretnim vozilom ili skupom vozila registrovanim u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Precizirana je odredba o kojim podacima će evidenciju domaćih subjekata koji obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, voditi opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava grada Beograda na osnovu poverenih ovlašćenja. S obzirom na činjenicu da se prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja, u najvećem broju slučajeva, na osnovu pojedinačne dozvole iz člana 26. Zakona, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), neophodno je da evidenciju o teretnim vozilima kojima se obavlja ova vrsta prevoza vodi isto ministarstvo. Nadalje, predviđa se izdavanje odgovarajuće potvrde za svako prijavljeno teretno vozilo koja omogućava da se tim vozilom, pored prevoza za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, može obavljati i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju. Na ovaj način omogućava se smanjenje troškova domaćih privrednih subjekata koji podnose odgovarajući zahtev za upis u evidenciju kod Ministarstva.

Članom 3. Predloga zakona predviđena je izmena odredbe člana 6. stav 1. Zakona tako da se javni prevoz tereta na osnovu licence za prevoz može obavljati isključivo teretnim vozilom ili skupom vozila registrovanim u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, a u stavu 5. kojim su uređeni prevozi za čije obavljanje se ne izdaje licenca izmenjena je tačka 5) i brisana tačka 6). Na taj način svi prevozi tereta teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg (a ne samo prevoz tereta kao pretežna delatnost kako je Zakonom predviđeno) izuzeti su od obaveze posedovanja licence. Brisanje tačke 6) izvršeno je radi jednakog tretiranja javnih preduzeća i privrednih subjekata koji se bave komunalnom delatnošću, imajući u vidu odredbe Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11 i 104/16).

Članom 4. Predloga zakona predviđena je izmena člana 8. Zakona kojom se precizira uslov u pogledu poslovnog ugleda privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.

Članom 5. Predloga zakona predviđena je izmena člana 11. st. 3. i 4. Zakona kojim se uređuje sastav Komisije pred kojom se polaže ispit o profesionalnoj osposobljenosti i stava 6. kojim se predviđa da Ministarstvo može odobriti oslobađanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti licu koje ispunjava jedna od uslova propisanih članom 10. stav 3. Zakona.

Članom 6. Predloga zakona predviđena je izmena člana 14. stav 2. Zakona preciziranjem da vozač mora posedovati licencu vozača i ne može biti lice kome nisu prestale pravne posledice osude za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Članom 7. Predloga zakona predviđeno je brisanje člana 16. stav 7. Zakona.

Članom 8. Predloga zakona izvršena je izmena člana 18. stav 1. Zakona.

Članom 9. Predloga zakona izvršena je izmena člana 23. st. 1, 2. i 3. Zakona u okviru koje se precizira rok važenja potvrde za vozača domaćeg prevoznika, stranog državljanina.

Članom 10. Predloga zakona predviđena je izmena člana 35. Zakona kojom je propisana obaveza domaćim prevoznicima da dodeljene dozvole iz godišnjeg plana raspodele moraju da vrate Ministarstvu.

Članom 11. Predloga zakona izvršena je izmena i dopuna člana 37. Zakona radi preciziranja odredaba o domaćem prevozniku koji obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju.

Čl. 12-16. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje odredaba čl. 43, 46, 47, 49. i 53. Zakona sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/15). Na ovaj način dodatno se obezbeđuju uslovi za suzbijanje sive ekonomije i destimulišu se domaći prevoznici da nelegalno obavljaju prevoz.

Članom 17. Predloga zakona predviđena je izmena člana 55. propisivanjem administrativnih mera koje prema domaćem prevozniku, koji je prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju na teritoriji druge države obavljao u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom, Ministarstvo može da preduzme nakon obaveštenja nadležnog organa za poslove saobraćaja te države.

Čl. 18, 19. i 20. Predloga zakona predviđene su izmene i dopune kaznenih odredaba Zakona u skladu sa izmenama i dopunama izvršenim u materijalnim odredbama.

Članom 21. Predloga zakona predviđena je prelazna odredba kojom je propisano da pojedinačni pravni akti koji su izdati bez roka važenja prestaju da važe 12. septembra 2018. godine, kao i da su domaća privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i poljoprivrednici koji obavljaju prevoz tereta u drumskom saobraćaju dužni da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom do 12. septembra 2018. godine.

Članom 22. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u 2018. godini, sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17) u okviru Razdela 22, program 0701- Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450-Saobraćaj, Programska aktivnost/projekat 0005 - Administracija i upravljanje, Ekonomska klasifikacija 423-usluge po ugovoru i 515-nematerijalna imovina predviđena su odgovarajuća sredstva za plaćanje izrade i održavanje specifičnog softvera za potrebe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovaj specifičan softver se koristi prilikom izdavanja bilateralnih dozvola za teretni saobraćaj u drumskom saobraćaju (Ugovor o pružanju usluge Integralna podrška za rad "Sistema za izdavanje međunarodnih dozvola u drumskom transportuˮ sa preduzećem "E-Smart System d.o.o" Kneza Višeslava 70-a 11000 Beograd je potpisan 17. maja 2013. godine i zaveden pod brojem 404-02-4/2013-01). Ugovorom je obezbeđeno nesmetano obavljanje aktivnosti Ministarstva u vezi sa međunarodnim drumskim prevozom putnika i tereta obezbeđujući softversko i hardverskog okruženje za postavljanje korisničkog internet portala za prevoznike kojim se na jednostavan način vrši pristup informacijama od značaja za prevoznike, zainteresovane privredne subjekte i kontrolne organe. Rešenja predviđena ovim zakonom prilagođena su za uključivanje u postojeće softversko okruženje u domaćem i međunarodnom prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Za realizaciju ovog zakona u 2019. godini, sredstva će biti obezbeđena u okviru limita određenih na razdelu ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Predložene izmene i dopune Zakona predstavljaju preciziranje odredaba u cilju efikasnije primene propisa. Sprovođenje ovog zakona neće uzrokovati povećanje broja zaposlenih i nabavku nove opreme.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćeni tekst), s obzirom da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po poslovanje privrednih subjekata koji obavljaju prevoz tereta u drumskom saobraćaju, i to naročito prevoza za sopstvene potrebe, kao i prevoz u vezi sa obavljanjem delatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, te da se donošenjem zakona obezbeđuje kontinuitet pružanja usluga korisnicima prevoza, a posebno što bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice u pogledu ostvarivanja strateškog opredeljenja Republike Srbije za suzbijanje sive ekonomije, imajući u vidu da su 2017. i 2018. godina proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije u skladu sa Odlukom o proglašenju 2017. i 2018. za godine borbe protiv sive ekonomije ("Službeni glasnik RS", broj 84/16). Takođe, radi ispunjenja obaveze iz člana 69. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/15), kojom je propisano da se odredbe posebnih zakona kojima se uređuje inspekcijski nadzor moraju usaglasiti sa odredbama ovog zakona, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 25.01.2018.