Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Od 1. januara 2016. godine ukinuta je obaveza lica koja se prvi put zapošljavaju da imaju radnu knjižicu. Poslodavac je dužan da za zaposlenog sa kojim je zasnovao radni odnos posle 1. januara 2016. godine, ili kome prestane radni odnos posle tog datuma, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M) u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja


Iako su od 1. januara 2016. godine praktično prestale da važe, radne knjižice i dalje se koriste kao javne isprave i podaci iz njih mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom, rečeno je u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Iz Fonda podsećaju da je odredbom člana 116. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) propisano je da sa 1. januarom 2016. godine prestaje da važe odredba člana 204. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013), kojom je uređeno pitanje radne knjižice, kao i Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97).

"S obzirom na navedeno, ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju duplikati radnih knjižica, niti da se unose bilo kakvi podaci u radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine", kažu u Fondu PIO.

Poslodavac je dužan da za zaposlenog sa kojim je zasnovao radni odnos posle 1. januara 2016. godine, ili kome prestane radni odnos posle tog datuma, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M) u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014).

Takođe je predviđen unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

U jedinstvenu prijavu se unose svi podaci koji su se ranije unosili u radnu knjižicu i, samim tim, nalaze se u matičnoj evidenciji Fonda PIO.

Ukoliko su zaposlenima potrebni dokazi o podacima iz osiguranja, mogu dobiti uverenje u Fondu PIO o svim periodima zaposlenja, odnosno osiguranja.

Poslodavac jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnosi neposredno preko Portala CROSO u elektronskom obliku ili sa dokazima o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa dolazi na šalter RFPIO ili RFZO kako bi ove organizacije umesto njega podnele ovu prijavu u elektronskom obliku preko Centralnog registra i podatke iz nje evidentirale u svojim evidencijama.

Ukoliko poslodavac Jedinstvenu prijavu podnosi preko šaltera RFPIO ili RFZO, ove organizacije su dužne da mu izdaju potvrdu o prijemu Jedinstvene prijave na obrascu M-A.

Prijave i odjave zaposlenih, kao i prijave promena koje se odnose na osiguranje, realizuju se kroz jedinstvenu M prijavu već nekoliko godina, tako da se ne radi o novom načinu evidentiranja podataka iz osiguranja.

Poslodavci su već prešli na takav način rada, a u bazama Fonda PIO i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja nalaze se svi podaci koji bi se inače registrovali u radnim knjižicama, kažu u Fondu.

Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara 2016. godine, budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u Centralnom registru u fondu PIO, rekli su ranije predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ističući da je ona time postala nepotrebna, zastarela i da predstavlja višak papirologije.

To je, kako su istakli, dobra odluka koja nema nikakvih nikakvih negativnih posledica, s obzirom na to da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili su svoje propise.

Radne knjižice, izdate zaključno sa 31.12.2015. godine, ostaju kao javne isprave, a podaci upisani u njih mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa iako više ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju njihovi duplikati, niti da se u njih unose bilo kakvi podaci posle 31.12.2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 24.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija