Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU


Donet je novi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku u, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Novi Pravilnik ima potpuno drugačiji koncept od dosadašeg, a sastpji se od opšteg dela i 28 priloga, i to:

Prilog 1: Jedinstvena carinska isprava (JCI)

Prilog 2: Dodatni obrazac JCI (JCI BIS)

Prilog 3: Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 4: Dodatni obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema

Prilog 5: Popunjavanje jedinstvene carinske isprave

Prilog 6: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 1. i 2. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 7: Označavanje rubrika obrazaca iz priloga 3. i 4. koje moraju biti vidljive prilikom samokopiranja

Prilog 8: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku

Prilog 9: Elektronska tranzitna deklaracija

Prilog 10: Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem

Prilog 11: Tranzitni prateći dokument

Prilog 12: Spisak naimenovanja

Prilog 13: Tranzitni/sigurnosni prateći dokument (TSPD)

Prilog 14: Tranzitni/sigurnosni spisak naimenovanja (TSSN)

Prilog 15: Rezervni postupak za postupak tranzita

Prilog 16: Ulazna i izlazna sažeta deklaracija

Prilog 17: Sigurnosni i bezbednosni dokument (SBD)

Prilog 18: Sigurnosni i bezbednosni spisak naimenovanja

Prilog 19: Način popunjavanja rubrika Sažete deklaracije za privremeni smeštaj

Prilog 20: Obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV)

Prilog 21: Dodatni obrazac Deklaracije o carinskoj vrednosti (DCV BIS)

Prilog 22: Korišćenje seta obrasca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Prilog 23: Spisak pošiljke

Prilog 24: Način popunjavanja rubrika Spiska pošiljke

Prilog 25: Zahtev i odobrenje za carinske postupke sa ekonomskim dejstvom

Prilog 26: Način popunjavanja Zahteva za izdavanje odobrenja za korišćenje carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Prilog 27: Sažeta deklaracija za privremeni smeštaj

Prilog 28: Obaveštenje o tranzitu

Novi Pravilnik stupio je na snagu 25. januara, a danom početka njegove primene prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013, 115/2013, 8/2014, 58/2014, 79/2014 i 116/2014), osim obrazaca odštampanih u skladu sa tim pravilnikom, koji mogu da se koriste šest meseci od dana početka primene ovog pravilnika.

Izvor: Redakcija, 25.01.2015.