Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Zakon ne ograničava poslodavce korisnike da u neograničenom broju i procentu angažuje radnike koji su u agenciji zaposleni na neodređeno vreme. Agencije neće imati obavezu da dostave dokaz o bankarskoj garanciji kao uslov za izdavanje dozvole za rad


Zakonom o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 - dalje: Zakon), koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srbije, predviđena je mogućnost ustupanja zaposlenih preko agencija čiji je broj ograničen na deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ipak, ovaj Zakon ne ograničava poslodavce korisnike da u neograničenom broju i procentu angažuje radnike koji su u agenciji zaposleni na neodređeno vreme. Sindikati su se zato založili da se broj agencijski zaposlenih radnika ograniči na deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, pre svega da bi se sprečile zloupotrebe, ali i da se uvede solidarna odgovornost poslodavca i agencije za isplatu naknade štete po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja ustupljenog zaposlenog.

Tražili su i da se poveća iznos predviđenih prekršajnih kazni, u slučaju kršenja ovog Zakona, odnosno da iznos ovih kazni bude izjednačen sa kaznama koje predviđa Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje). Na kraju, od svih mogućih predloga i amandmana koje su nedavno uputili poslanicima u parlamentu, nije ostalo ništa, a u Savezu samostalnih sindikata Srbije podsećaju da je veliki propust učinjen najviše na štetu radnika, jer po tom Zakonu, koji će se primenjivati od marta 2020. godine, agencije neće imati obavezu da dostave dokaz o bankarskoj garanciji kao uslov za izdavanje dozvole za rad. Ta finansijska garancija bila bi sredstvo obezbeđenja isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova agencijskim zaposlenima.

- Država je, nažalost, bolećiva prema onima koji osnivaju preduzeća za privremeno-povremeno zapošljavanje. Takve agencije treba da postoje da bi omogućile brže zapošljavanje nekoga ko je trenutno nezaposlen, u slučaju da preduzeće nema kadar, pa da onda do njega brže dođe pomoću agencije. Iako smo insistirali na tome da svako ko je osnovao agenciju položi državi finansijsku garanciju od minimum šest miliona dinara, to ipak nije ušlo u Zakon. Država je u krajnjem slučaju ustavom arant za sva prava ljudi i ona bi trebalo na taj način da ima poseban fond i da, ako agencija nestane, obezbedi novac za isplate zarada - navodi Duško Vuković, potpredsednik saveza.

Zakon će rešiti neke probleme, kad je reč o platama agencijskih radnika, njihovom pravu na odmore, odsustvo, bolovanje, ali neće sve. Jer, agencije više neće imati obavezu da posle dve godine rada zaposle agencijskog radnika za stalno.

- Tendencija preduzeća je da sa zaposlenima ubuduće ne zasnivaju radni odnos, da uzimaju radnike iz agencije po potrebi na tri, šest meseci, po Zakonu najviše do dve godine. Istraživanja u Skandinaviji, odakle je priča oko agencijskog angažovanja radnika i krenula, pokazala su da su motivacija i produktivnost takvih radnika bili znatno umanjeni i da su oni lako odustajali od posla, pa tamošnji poslodavci praktično više i ne žele da angažuju radnike preko agencija - dodaje Vuković.

Ovim Zakonom uvodi se ograničenje broja agencijskih zaposlenih, ali samo onih koji imaju ugovor na određeno, ne i na neodređeno vreme. Tako poslodavac ne može angažovati više od 10 odsto agencijskih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Sindikati smatraju da tendencija da agencija zapošljava radnike na neodređeno nema nikakve logike, jer na taj način omogućava korisniku preduzeća da bez obzira na broj ljudi u svom preduzeću može da uposli i ljude iz agencije.

- Zato smo i tražili ograničenje do 10 odsto, ali sadašnji zakon kaže da ako preduzeće ima 100 ljudi onda ne može iz agencije da uzme više od 10 radnika. Ali, ukoliko su radnici zaposleni u agenciji na neodređeno, onda preduzeće sa 100 ljudi može da uzme još 100 ljudi i iz agencije. To samo vodi ka nesigurnosti radnih mesta i tome da preduzeće u budućnosti uopšte više neće imati interes da zapošljava kadar na neodređeno vreme - nabraja Vuković.

U Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata ističu da je krajnje porazno bilo nedavno glasanje za ovaj Zakon poslanika koji sebe smatraju predstavnicima partija socijaldemokratske orijentacije.

- Time su omogućili svakom preduzeću da može da primi radnika preko agencije, a jedini uslov je da je on navodno stalno zaposlen. Ali, takav radni odnos znači da će on biti zaposlen za stalno, ali samo dok treba poslodavcu, a kada mu ne bude bio od koristi, on će ga proglasiti tehnološkim viškom, pa će agencijski radnik na kraju izgubiti posao. Ipak, jedino dobro je to što će u tom slučaju agencija morati da mu isplati dve prosečne zarade kao otpremninu po Zakonu o radu - navodi Ranka Savić, predsednica asocijacije.

U Srbiji trenutno preko agencija radi od 80.000 do 100.000 ljudi.

Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 22.12.2019.
Naslov: Redakcija